Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Druskininkų valdžiai – nemalonumai dėl savivaldybės
  interneto svetainės
   Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba įspėjo Druskininkų savivaldybės administraciją dėl Visuomenės informavimo įstatymų pažeidimų: nustatyta, kad savivaldybė interneto svetainę www.druskininkai.lt „naudoja kaip politinį įrankį“. 

Oficiali informacija virto valdančiųjų išaukštinimu


   Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, vadovaujama Gražinos Ramanauskaitės – Tiumenevienės, sausio 15 d. pripažino iš dalies pagrįstu Druskininkų savivaldybės tarybos narių Juozo Šarkaus, Viliaus Semeškos, Valdo Trinkūno ir Karolio Kaklio skundą dėl Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt paskelbtos informacijos ir įspėjo Druskininkų savivaldybės administraciją dėl Visuomenės informavimo įstatymų pažeidimų.
Pernai rugsėjį į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi opozicijai priklausantys savivaldybės tarybos nariai – dr. J.Šarkus, V.Semeška, V.Trinkūnas ir K.Kaklys dėl Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt patalpintose publikacijose “Savivaldybės tarybos darbui trukdo opozicijos nesutarimai“, „Komitetų posėdžiuose – bendruomenei aktualūs klausimai ir opozicijos šou prisidengiant rinkėjais“, „Opozicijos nepasitenkinimą Tarybos posėdyje sukėlė gyventojams svarbūs klausimai ir kreipimasis į Vyriausybę dėl mašalų populiacijos reguliavimo“ ir „Komitetų posėdžiuose – socialinio būsto fondo plėtros ir kiti gyventojams svarbūs klausimai“ paskleistos informacijos. Opozicijos nariai skunde akcentavo, jog „informacija pateikiama siekiant parodyti, kokius gerus darbus atliko savivaldybės tarybos pozicija, ir kokia bloga yra savivaldybės opozicija bei konkretūs jos nariai, pateikiama mero R.Malinausko nuomonė, kuria siekiama specialiai ir tendencingai sumenkinti, sustiprinti neigiamą nuomonę apie savivaldybės tarybos opoziciją ir jos narius“. „Skleidžiama ne informacija apie savivaldybės veiklą, bet skelbiami šališki ir tendencingi straipsniai, kuriais siekiama išaukštinti ir pagirti savivaldybės tarybos poziciją (nuo kurios iš esmės yra priklausoma savivaldybės administracija, skelbianti straipsnius) ir sumenkinti opoziciją“, - teigia į Žurnalistų etikos inspektorę kreipęsi savivaldybės tarybos nariai. 

Atsakė, jog rėmėsi „posėdžių medžiaga“

   Prieš kreipiantis į žurnalistų etikos inspektorę, dėl visų skunde minimų klausimų opozicijos nariai buvo nusiuntę raštą ir savivaldybės administracijai, tačiau iš pastarosios gavo tik lakonišką atsakymą, jog atsisakoma paneigti prašomą informaciją, „kadangi informacija savivaldybės interneto svetainei yra rengiama remiantis tarybos ir komitetų posėdžių medžiaga ir kita vieša informacija“. 
   Atsakyme Žurnalistų etikos inspektorei savivaldybės administracijos direktorė V.Jurgelevičienė, nurodžiusi tuos pačius argumentus, taip pat pridėjo, kad opozicijos nariai yra „viešieji asmenys, kurie turi pakęsti ir toleruoti apie juos skelbiamą informaciją (net ir ne visada visiškai tikslią), kad ir kokia ji būtų nepatogi, nepriimtina ar nemaloni“, ir jiems, „kaip viešiesiems asmenims, yra taikomi aukštesni reikalavimai dėl pakantumo net ir bet kokiai griežtesnei, labiau provokuojančiai ar šiurkštesnei informacijai apie juos“. V.Jurgelevičienės teigimu, savivaldybės „svetainėje nebuvo ir nėra skelbiama jokia informacija apie pareiškėjus ar skunde nurodomą „opoziciją“, kuri galėtų būti vertinama kaip šališka, tendencinga, neatitinkanti tikrovės ar tokia, kuria siekiama sudaryti neigiamą nuomonę ir įvaizdį apie skunde nurodytus subjektus“. 

Tarnautojai turi mylėti vienodai – ir Malinauską, ir opoziciją

   Išnagrinėjusi opozicijai priklausančių savivaldybės tarybos narių skundą, Žurnalistų etikos inspektorė atkreipė dėmesį, kad viešoji informacija turi atitikti Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus. „Įstatymo reikalavimų laikymasis juo labiau yra privalomas valstybės ir savivaldybės institucijai, kuri naudojasi jos valdomu viešuoju resursu – iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikoma informacine visuomenės informavimo priemone, - teigia Žurnalistų etikos inspektorė. – Be kita ko, savivaldybių interneto svetainėms ir jose pateikiamai informacijai apie savivaldybės veiklą keliami specialūs reikalavimai“. Pasak inspektorės, teisės aktuose imperatyviai nurodyta, jog valstybės ir savivaldybės įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi objektyvumo principu, reiškiančiu, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, teikdami informaciją, turi būti nešališki ir objektyvūs. „Konkrečiu atveju svarbu tai, jog nagrinėjamo turinio svetainėje pateikiama ne tik Druskininkų savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių medžiaga, bet ir daug subjektyvių vertinimų, papildomų, su posėdžiais nesusijusių detalių: aprašomas opozicijos narių veiklos netinkamumas, neigiamos asmeninės savybės ir elgesys, prieštaringi faktai, biografinės detalės, - rašoma Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime. – Visa tai kryptingai (vienpusiškai) formuoja negatyvią nuomonę apie pareiškėjus, t.y. apie tos pačios savivaldybės tarybos narius, kurie taip pat atstovauja savivaldybės gyventojų interesams“. 

Akcentavo pasikartojančią tendenciją

  
Žurnalistų etikos inspektorė akcentavo, kad mokesčių mokėtojų pinigais išlaikoma savivaldybės interneto svetainė neturi būti naudojama kaip politinės kovos įrankis: „Pažymėtina, kad savivaldybės administracija turi teisę (o tam tikrais atvejais ir pareigą) informuoti visuomenę apie savo narius ir jų veiklą, tačiau, skleisdama informaciją apie pasirinktus tarybos narius – gyventojų išrinktus atstovus – sarkastiška ir buitiška maniera, turimos priemonės neturi naudoti politinėje kovoje. Šioje vietoje darytinas esminis skirtumas tarp savivaldybės institucijos pareigos pateikti visuomenei informaciją, kuri pagrįstai tenkina ir domina savivaldybės gyventojus, ir informacijos, kuria siekiama politinio pranašumo ir politinių tikslų opozicinės valdžios atžvilgiu“.
Sprendime dėl savivaldybės interneto svetainės publikacijų akcentuojamas ir 2013 m. gruodžio 13 d. priimtas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas, susijęs su leidiniu „Mano Druskininkai“. „Papildomos aplinkybės, jog Druskininkų savivaldybės administracija laikosi pozicijos, kad opozicijos atstovų skunde nurodytas ankstesnis 2013-12-13 Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas neturi jokio ryšio su naujai išrinkta savivaldybės taryba ir nagrinėjamu klausimu yra neaktualus, vertinamas kaip piktybiškas ir nesąžiningas savivaldybės administracijos elgesys, nes minėtame sprendime Žurnalistų etikos inspektorius vertino panašaus pobūdžio, kaip ir šiame skunde, informaciją, buvo nustatytas Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavimas rengiant politinio atspalvio turinčias publikacijas leidinyje „Mano Druskininkai“ apie tuos pačius opozicijos narius, - akcentuojama Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime. – Pastebima pasikartojanti tendencija, jog Druskininkų savivaldybės administracija ir toliau skelbia publikacijas, išskirtinai teigiamai ar neutraliai vaizduodama savivaldybės tarybos daugumą ir merą, o opozicijos narius pateikdama neigiamoje šviesoje, kritikuodama jų veiksmus ir asmenines savybes. Konkrečiu atveju publikacijos pateikiamos nebe spausdintame leidinyje, o savivaldybės internetinėje svetainėje, kuri naudojama kaip įrankis savanaudiškiems tikslams, politiniams interesams tenkinti. Atkreiptinas dėmesys, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013-12-13 sprendimas yra galiojantis, o aptartos aplinkybės dėl Druskininkų savivaldybės administracijos Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų tebėra aktualios, todėl šis pareiškėjų klausimas yra nurodyto sprendimo įvykdymo klausimas, aptartinas atskiru administraciniu aktu“. 

Aiškinosi ir dėl garbės bei orumo

   Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime taip pat padaryta išvada, kad savivaldybės interneto svetainėje skelbtoje publikacijoje “Savivaldybės tarybos darbui trukdo opozicijos nesutarimai“ buvo pažeminta opozicijos narių liberalo V.Trinkūno bei konservatoriaus V.Semeškos garbė ir orumas. Šioje publikacijoje buvo rašoma, kad „Į kontrolės komitetą opozicijos atkakliai siūlomi konservatorius Vilius Semeška ir Valdas Trinkūnas, tarybos narių nuomone, moraliniu požiūriu negali dirbti šioje komisijoje. Su V.Trinkūnu siejama „Jūros“ afera, su V.Semeška – neaiškios žemių sklypų supirkinėjimų istorijos bei vokiečių bendrovei, kuriai vadovavo 1997-2000 m., padaryta finansinė žala“. 
   „Asmens elgesys, kuris traktuojamas kaip nusikalstama veika, visuomenėje visuomet vertinamas neigiamu aspektu, o tokio pobūdžio teiginys neabejotinai laikytinas žeminančiu asmens garbę ir orumą, jeigu neįrodyta, kad asmuo tas veikas padarė (...). Paskelbtu teiginiu visuomenės akyse kuriamas vienareikšmiškai neigiamas įvaizdis apie V.Semešką ir V.Trinkūną, - rašoma Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime. – Atsižvelgiant į tai, jog jokie objektyvūs paaiškinimai ir įrodymai dėl šios informacijos atitikimo tikrovei iš viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) nebuvo gauti, darytina išvada, jog jomis buvo pažeminta pareiškėjų garbė ir orumas“. 

„Svetainę naudoja kaip politinį įrankį”

   Kaip minima Žurnalistikos etikos inspektorės priimtame sprendime, nors teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą turi kiekvienas asmuo, „Druskininkų savivaldybės administracijos administruojamoje svetainėje ši kritikos teisė realizuota kryptingai ir tik politinės mažumos – savivaldybės tarybos opozicijos narių atžvilgiu“. 
   „Taip elgdamasi ir panaudodama savivaldybės valdomus viešosios informacijos resursus skleisti apie pareiškėjus kritiškas nuomones, dvejones, retorinius klausimus, akcentuojant asmenines pareiškėjų savybes, netinkamą elgesį viešumoje, įvairius neiginius ir kitą informaciją bei duomenis, kurie nesusiję su tarybos posėdyje svarstomais klausimais, suteikdama apie pareiškėjus neigiamą atspalvį, Druskininkų savivaldybės administracija šalia būtinos visuomenės informavimo funkcijos savo valdomą interneto svetainę naudoja ir išskirtinai politiniams tikslams – savivaldybės tarybos opozicijos narių menkinimui“, - akcentuojama Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime. 
Jame pažymima, kad Druskininkų savivaldybės administracija ne tik nesilaiko pagrindinių visuomenės informavimo principų ir reikalavimo informaciją pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai, bet „turimą interneto svetainę naudoja kaip politinį įrankį, tenkinant politinius interesus (...)“.
   Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo.
   - Po jūsų kreipimosi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą pastebėta, jog skiepai veikia: pastaruoju metu savivaldybės interneto svetainėje tarybos posėdžių informacija pateikiama jau be išskirtinio dėmesio opozicijos atžvilgiu. Įrodėte valdžiai, kad oficiali kurorto interneto svetainė nėra asmeninis feisbuko puslapis, kuriame galima įžeidinėti ką nori? – „Druskonis“ paklausė opozicijai priklausantį savivaldybės tarybos narį V.Semešką.
   - Pagrindinis kreipimosi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą tikslas – sustabdyti savivaldybės administracijos vadovybės nesąžiningą ir tendencingą veikimą prieš opozicijoje esančius tarybos narius. Deja, bet patyčių kultūra, mano nuomone, mūsų savivaldybėje skleidžiama nuo, kaip tautosakoje sakoma, žuvies galvos. Manau, jog pūvančios žuvies puvimo tvaikas sklinda įvairiausiais būdais, pasitelkiant net mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomą oficialią Druskininkų savivaldybės internetinę svetainę, ar nemokamai dalinamą propagandos organą, kuris finansuojamas savivaldybės įmonės paramos lėšomis.
   - Gal pagerėjo ir elgesio kultūra viešai netransliuojamuose savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose? 
   - Politinės kultūros ir pagarbos oponentui, kartais net elementarios etikos stoka atsiskleidžia visame gražume tiek komitetų, tiek ir tarybos posėdžiuose. Paskutiniame komitetų posėdyje STT ikiteisminiame tyrime specialiuoju liudytoju apklaustas vicemeras L. Urmanavičius replikas pradėjo laidyti jau net ne valstybine kalba - o rusiškai, nuo svarstomų klausimų esmės pereidamas prie asmeniškumų, naudodamas ne kreipinį „Jūs“, bet „Tu“ – lyg savo suolo sėbrui. Visa tai, tokį žemą politinės kultūros lygį valdantieji socialdemokratai demonstruoja bendruomenei, rodydami labai blogą pavyzdį jaunajai kartai, todėl belieka tik mandagiai prašyti – susitvardyti valdančiuosius, kaip sunku jiems tai bebūtų. Užjaučiu kolegas pedagogus, medikus, kitus garbius tarybos narius, kurie žemos politinės kultūros liūne klampinami. Manyčiau, kad būtų labai veiksminga, jeigu į kiekvieną Tarybos posėdį atvyktų po vieną gimnazistų klasę – susipažinimui su savivaldybės tarybos posėdžių ir sprendimų priėmimų eiga, galbūt tai įpareigotų valdančiuosius demonstruoti ne tik aukštesnę politinę kultūrą, bet ir pagarbą oponentui, kitai nuomonei, o patys posėdžiai vyktų be patyčių, menkinimų ir žeminimų, koncentruojantis į Druskininkų savivaldybės bendruomenės problemų sprendimus. 

„Druskonio“ inf.  Renovacija – nervacija
Vladas KLEINOTAS 

   Pradėjus gyvenamųjų namų renovaciją Druskininkuose, mero komanda gyrėsi, kad aprengs namus šiltais kailiniais, ir fotografavosi prie jau renovuotų namų, po to reklamavosi, kad pagal renovaciją pirmaujame respublikoje ir t.t. Baigiantis socdemų Seime kadencijai, galima įvertinti jų „nuopelnus“ pagal atsiliepimus šalies žiniasklaidoje apie renovaciją, kurios kosminės sąskaitos ar karštis butuose lyg tropikuose pribloškė gyventojus. „Renovacija – daugiabučių gyventojams ar statybininkams, kurie atlieka renovaciją?“ – dažnai girdimas klausimas. „Prisvilęs pirmas daugiabučio modernizavimo blynas,“ – kita nuomonė. Renovuotų namų gyventojai skundžiasi, kad radiatoriai arba neįšyla, arba įšyla per daug - dėl to bute trūksta oro, reikia atidaryti langą, susergama ir kt. „Gyventi cholesterolio dėžėje - nesveika,“ - patvirtina ir gydytojai. Pastebima, kad nėra geros renovacijos darbų kontrolės, todėl padaroma daug broko. Nepranešama, kokia daugiabučiui namui po renovacijos suteikiama energetinė klasė. Panašių pastebėjimų seką galima ilgai tęsti. 

Koks skaitiklių patikros stendo likimas? 

  
Jau senokai daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra Druskininkuose kelia abejonių. Prisimenu 2010 m. UAB „Druskininkų butų ūkis“ direktorės V. Prunskienės interviu „Druskoniui“, pavadintą „Daugiabučių savininkus kausto kreditų baimė“. Į klausimą, ar pasiteisino kai kuriuose daugiabučiuose įdiegta nauja šildymo apskaitos sistema ir jų nuotolinis valdymas, V.Prunskienė atsakė: „Siekiant tiksliai apskaityti suvartotą vandenį kiekviename bute ir šiluminę energiją bei tobulinti inžinerinės įrangos valdymą, bendrovė M. K. Čiurlionio g. 83 ir Vytauto g. 22 daugiabučiuose namuose 2009 metais įrengė tikslią nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą. Į šią sistemą įeina šilumos punkto nuotolinio stebėjimo ir valdymo telemetrijos skydas, kuris skirtas šilumos punkto duomenų automatiniam nuskaitymui ir distanciniam valdymui, taip pat karšto, šalto vandens apskaitos prietaisų butuose duomenų nuskaitymui ir vandens, šilumos bei elektros įvadinių apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymui. Per 2009 – 2010 m. šildymo sezoną, palyginus vienodo projekto ir dydžio pastatus Vytauto g. 22 su Veisiejų g. 30 (5 aukštų 50 butų), daugiabutis namas Vytauto g. 22 sutaupė 20,68 MWh šiluminės energijos arba 5 tūkst. 652 Lt lėšų. Žmonės patenkinti dar ir tuo, kad įgyvendinus sistemą, jiems nereikia deklaruoti vandens prietaisų rodmenų, nėra galimybės deklaruoti mažesnių parodymų, neliko vandens skirtumų, susireguliavo šilumos kiekis temperatūros palaikymui, sumažėjo šilumos kiekis ir kaina“.
   Geras sprendimas, bet kodėl apie tai gyventojai nieko nežino? Kodėl to nedaroma ir kituose namuose? Manau, kad šis sprendimas būtų analogiškas, kai buvo nupirktas 1999 m. vandens skaitiklių patikros stendas. Šiuo tikslu pirmoji sąskaita išrašyta (1999 m. spalio mėn. 19 d.) už 10000 Lt. Antroji sąskaita išrašyta (1999 11 28) už 3000 Lt, o trečioji sąskaita išrašyta (2000 02 09) už 4500 Lt. Pagaliau už patikros stendo dokumentų metrologinį įvertinimą kalibravimo liudijimui išduoti sąskaita išrašyta (2000 03 06) už 2059,93 Lt. Iš viso sąskaitos išrašytos už 19559,93 Lt. Skaitiklių patikros stendui skirtos didelės sumos pinigų, bet koks likimas jį ištiko? Apie tai nekalbama. O kur dar kelionės po Europą 1995 - 1997 m. pasimokyti, kaip tvarkyti butų ūkį, kurioms išleista apie 25021 Lt?

Dar kartą apie šilumos kainą 

   Pagal 2010 m. pateiktą spaudoje diagramą, kokios šilumos kainos respublikoje, Druskininkų gyventojai, mokėdami 27,29 ct/kWh, buvo 30-oje vietoje. Tai meras R. Malinauskas pakomentavo: „Niekas nekaltas, kad dėl esamos geografinės mūsų miesto padėties nėra sąlygų naudotis tomis pačiomis pigesnėmis gamtinėmis dujomis kaip daugelis savivaldybių Lietuvoje. Belieka tik apgailestauti, kad kažkada „Lietuvos dujos“ nepanoro, o ir dabar neketina tiesti dujotiekio vamzdyno iš Alytaus į Druskininkus, ir todėl teko ieškoti kitų alternatyvų. Tačiau net ir brangesnes gamtines dujas kūrenti yra vis tiek pigiau nei, tarkim, mazutą, suskystintas dujas, skalūnų alyvą ar dyzeliną“. Gražiai pasakyta, bet juk tada Lietuvą valdė A. M. Brazauskas, galėjęs sutvarkyti dujų tiekimą iš Alytaus. Atsitiko beveik kaip pasakoje, kai lapė pasiūlė vilkui pasigauti žuvies, įkišus uodegą į eketę. Vilkas taip ir padarė, palaukė, kol žuvys prikibs prie uodegos, bet ji įšalo į ledą. Ryte valstiečiai, pamatę vilką eketėje, atbėgo ir pradėjo jį mušti. Vilkas nutraukė savo uodegą ir pabėgo į mišką. Meras savo kalbomis taip pat „prišalo“ prie Baltarusijos dujų. A.Česnulio skulptūra patvirtina, kad vietinis kapitonas užplaukė ant seklumos - ne valdžia kalta, o aplinka!
   Dabar jau veikia biokuro katilai, ir šildymas Druskininkuose atpigo: 2013 m. 1 MWh kainavo 326,02 Lt , o 2015 m. MWh/193,36 Lt. Tai 132,67 Lt mažiau už 1 MWh. Šilumos kaina dar turi mažėti. Gyventojai galvoja, kad dėl renovacijos moka mažiau.

Kaip sutaupyti? 

   Investiciniame plane M. K. Čiurlionio g. 86 gyv. namui nurodyta energetinė klasė E, tai sutaupo šilumos 74 – 78 proc. Pagal reikalavimus po renovacijos turi būti šiam daugiabučiui suteikta aukštesnė C klasė, kuri sutaupo šilumos iki 82 – 86 proc. B klasė sutaupo šilumos 86 – 90 proc. Kad M. K. Čiurlionio 86 daugiabutis pasiektų B energetinę klasę, trūksta 12 proc. Šiam tikslui pasiekti reikia baigti tvarkyti langus, įstiklinti balkonus, pakeisti šiluminį punktą ir sutvarkyti šildymo sistemą. Pataisyti fasadą ir jį nudažyti gerais dažais. Šiltinti nereikia, nes fasadas - tinkuotas.
   Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius V. Martinaitis paskaičiavo ir viešai paskelbė kaip pavyzdį, kad, tarkim, 5 aukštų 67 butų namas sutaupytų šilumos, jeigu būtų atlikti šie darbai: langų sandarinimas (sutaupo 5,7 proc. šilumos ir atsipirktų per 3,5 metų); termostatų, šilumos daliklių įrengimas (sutaupo 11,8 proc. šilumos, o atsipirktų per 6,9 metus); šiluminio punkto atnaujinimas (sutaupo 9,3 proc., atsipirktų per 4,3 metus); karšto vandens sistemos atnaujinimas (sutaupo 8,0 proc. ir atsipirktų per 5,1 metus). Atlikus visus šiuos darbus, iš viso sutaupoma 34,8 proc. šilumos energijos, ir atsipirktų per 5 metus. 
   Renovuojant daugiabučius namus, jų gyventojams metinės palūkanos numatytos 3 proc., bet nuo sąmatinės sumos sudaro iki 31,5 proc. Pagal esamą modelį tai nemaža suma. M.K.Čiurlionio g.86 namui 2013 m. paskaičiuota 390502,96 Lt palūkanų. Valstybės parama, kai pasiekiama 15 proc. renovacijos efektyvumas, sudaro 304870,11 Lt. Tai yra mažiau už palūkanas, o pasiekus 25 proc. efektyvumo, valstybės parama sudarytų 422834,63 Lt. Tai nerealu, nes būtų 100 proc. energetinio efektyvumo. Gaunasi, kad valstybė paramą duoda, o palūkanomis ją pasiima. Tai akių mulkinimas gyventojams.

Kaip skaičiuojamos palūkanos? 

   Paprasčiau skaičiuoti renovacijos palūkanas, kai paimi 20 tūkst. piniginių lėšų (nesvarbu kokia valiuta) ir dalini iš 20 metų, per kurių vienerius metus reiks grąžinti po 1 tūkst. paskolos kasmet. Kai 20 tūkst. padaugini iš 3 proc., išeina, kad per pirmuosius metus reiks sumokėti 600 piniginių lėšų. Kitais metais likusius 19 tūkst. piniginių lėšų padauginus iš 3 proc., reikia sumokėti 570. Taigi kiekvienais metais per 20 metų reikia minusuoti po 1000. Tokiu būdu per 20 metų susidaro 6300 palūkanų piniginių lėšų. Palūkanų sumą 6300 daliname iš 20 metų ir gauname 315 piniginių lėšų per metus. Tada 315 daliname iš 12 mėnesių ir gauname, kad palūkanos sudaro per mėnesį 26,25 + 83,33 paskolos suma ir iš viso reikės grąžinti 109,58. Palūkanų procentas gali skirtis, nes bankas skaičiuoja anuiteto metodu, t. y. brangesniu variantu. 

Renovuoto ir nerenovuoto palyginimai 

   Palyginkime, kiek mokame už šildymą nerenovuoto namo M.K. Čiurlionio g. 86 ir renovuoto daugiabučio Veisiejų g. 7 butuose? Pvz. 2015 metais nerenovuotame name M.K. Čiurlionio g. 86 už 16 buto šildymą spalio mėnesį mokėjau 24,64 eur, t.y. 0,49 eur/kv.m; lapkritį - 31,41 eur, t.y. 0,63 eur/kv.m; gruodį - 37,76 eur, t.y. 0,76 eur/ kv.m. Renovuotame daugiabutyje Veisiejų g.7 už 15 buto šildymą 2015 m. spalio mėnesį mokėjo 14,50 eur, t.y. 0,43 eur/kv.m; lapkritį - 19,36 eur, t.y. 0,57 eur/kv.m; gruodį - 22,77 eur, t.y. 0,67 eur/kv.m. 
   Nerenovuotame name mokame tik 6-9 eurocentais daugiau nei renovuotame. Per mėnesį sumokėsiu 3,47 eur daugiau, per metus - 41,66 eur, o per 20 metų - 833,11 eur. Renovacija man, gyvenančiam M.K. Čiurlionio g. 86-16, kainuotų apie 10137 eur. 
Įdomūs retoriniai gyventojų klausimai, skirti „Litesko“, išspausdinti prieš keletą metų išleistame buklete: „Kas kaltas dėl kosminės šildymo kainos? Kokie šilumininkų pelnai? Brangstančių dujų teroras – pavojus piniginei!“. Ten pat „Litesko“ atsako: 75 proc. už šildymą ir karštą vandenį sumokėtų pinigų keliauja tiesiai į gamtines dujas tiekiančios kompanijos „Gazprom“ kišenę. Šilumininkų pelnas tik 5 proc.
   Palyginkime, kiek sumokėjo už šildymą M.K.Čiurlionio 86 namas per pastaruosius metus?    Už šildymą M.K.Čiurlionio 86 namas sumokėjo 52 proc. mažiau, palyginus 2012 metus su 2015 metais. Be to, sunaudotų MWh (megavatvalandžių) kiekis kiekvienais metais mažėjo, nes patys gyventojai montavosi plastikinius langus, sandarino namą. 

Kaip išgyventi oriai? 

   Dabar meras postringauja, kad suskystintas dujas vežios transportu. Kiek tai kainuos? Kaip žinia, visi grupiniai dujų įrenginiai išardyti ir parduoti. Turiu informacijos, kad sutartis su „Gazprom“ dėl dujų tiekimo pasirašyta 30-čiai metų. Jeigu vietinė valdžia nutrauks šią sutartį pirma laiko, ko gero, reikės mokėti baudą. Girdėti kalbų ir apie elektrinių viryklių įrengimą butuose. Tai taip pat brangiai kainuos. 
   Butų ūkis padidino eksploatacines išlaidas 16,7 ct. Man tai kainuoja per mėnesį 8,28 Lt arba 2,4 eur. Visam namui padidinimas kainuoja 432,5 Lt arba 125,3 eur. Butų ūkis iš visų valdomų namų susirinks per mėn. 27774,1 Lt arba 8043,94 eur. Per metus tai sudarys 333289,2 Lt arba 96527,28 eur, t.y. tiek bus nuskurdinti gyventojai.
   Kaip žurnale „Energetika“ (2015-12-22) rašo Marius Jokubaitis: „Lupikavimo rekordas – dujų kaina Druskininkuose 115 euro už megavalandę, kai Lietuvoje kaina - apie 20 euro. Šilumos kaina šiame mieste taip pat yra kone didžiausia pasaulyje“. 
   Kaip druskininkiečiams gyventi oriai, jeigu pinigus turi atiduoti už šildymą, dujas, butų ūkio paslaugas ir už renovaciją? Kiek lieka išgyventi? 
   Ką veikia savivaldybės kontrolės komisijos ir kitos tarnybos, kai taip skurdinami gyventojai? Dalinai kalti ir patys gyventojai, nes yra pasyvūs arba bijo kalbėti.

PaieškaKas, jūsų spėjimu, gyvens garsioje pilyje ant Vijūnėlio tvenkinio kranto?
Statytojas alytiškis A.Baranauskas
Kurorto meras R.Malinauskas
Princesė ant žirnio
Ten bus senelių prieglauda
Manęs tai nedomina


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.