Laisva vieta reklamai Druskonis
  2000 m. spalio 13 - 19 d. Nr. 42 (575)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Pašnekovas atsako skaitytojams

“Kaip ir Jūs, taip ir klebonas moka
absoliučiai už viską”

Į “Druskonio” skaitytojų klausimus atsako Druskininkų parapijos
klebonas kunigas Vytautas RUDIS.

Klebonas Vytautas Rudis – žmonių ir naminių gyvūnų šventės “Aš ir mano augintinis” organizatorius.
Klebonas Vytautas Rudis – žmonių ir naminių gyvūnų šventės “Aš ir mano augintinis” organizatorius.

- Ar vienas spėjat atlikti kunigo pareigas nemažoje Druskininkų parapijoje?
Ar nesikreipėt į vyskupiją, kad skirtų kunigą pagalbininką?

Vytautas Rudis. Kaip žinote, pradedant Jubiliejinius metus, buvo dalijami Šeimos maldynėliai. Parapijos ribose jų išdalinta apie 3800. Be abejo, ne visos šeimos yra katalikiškos, ne visos šeimos yra praktikuojantys katalikai. 1994 m. kalėdojimo duomenimis, Druskininkų parapijoje yra arti 10000 tikinčiųjų. Kaimyninės Lenkijos pavyzdžiu, tokio dydžio parapijoje turėtų būti 5-6 kunigai. Deja, yra kaip yra, ir, arkivyskupo žodžiais, šiuo metu skirti Druskininkams vikarą nėra jokių galimybių.

- Ar bažnyčios choras dalyvavo šventėje “Giedame Kristui” Vilniuje?

V.R. Ne.

- Ar gali kunigas pats paskirti “Carito” vadovę, be šios labdaringos draugijos narių sutikimo? Be to, “Caritas” valdyba išrinkta be draugijos narių žinios…

V.R. Truputį pasenusi klausiančiojo informacija. “Caritui” išsikrausčius iš patalpų Vytauto gatvėje ir dar tebevykstant parapijos namų statybai, nebuvo kur prisiglausti, tad visa veikla šiek tiek pakriko. 1999 m. suderinus su arkivyskupijos “Caritas” direktoriumi, klebono raštu pirmininke paskirta O.Jamantienė. Jai teko užduotis naujai sutelkti pakrikusias karitietes ir atnaujinti šios organizacijos veiklą. Šiemet įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, pirmininke išrinkęs R.Paliaukienę bei suformavęs valdybą.


Druskonis klausia skaitytojų

Paskutiniajame savivaldybės tarybos posėdyje vyko diskusija
dėl maršalo Juzefo Pilsudskio, nuolatos poilsiavusio mūsų kurorte,
vilos vietos pažymėjimo. Kai kurie Tarybos nariai siūlė šiuo reikalu pasiklausti visuomenės nuomonės.
Ką jūs galvojate apie tai?

Gytenis VORONOVAS Vidas KARLONAS Valerijus VORONINAS

Gytenis VORONOVAS,
menininkas:

- Kodėl gi ne? Nieko blogo nematau, jei bus pažymėta ši vieta. Spalvingos ir prieštaringos Druskininkų istorijos juk nenuslėpsi, ji niekur nedings. Kita vertus, kas gali imtis atsakomybės ją nuslėpti arba pakeisti? Ypač dabar, kai Druskininkų, kaip aktyvaus miesto, istorija išblėso. Juolab šią vietą vietiniai ekskursijų vadovai lenkų turistams būtinai parodo, nors apie tai oficialiai vengiama kalbėti. Istorinių aplinkybių, susijusių su J.Pilsudskiu, gerai nežinau, tačiau blogumą galima įžiūrėti daug kur, jei taip žiūrėsi. To pavyzdžiu gali būti Grūto parkas, sulaukęs prieštaringiausių nuomonių.

Vidas KARLONAS,
IĮ savininkas:

- Man atrodo, nėra jokio reikalo tuo užsiimti dabar, kai tiek spręstinų problemų, nors tokio pažymėjimo išlaidos ir būtų nedidelės. Nebent lenkų turistus norėtumėm labiau pritraukt.

Valerijus VORONINAS,
istorijos mylėtojas:

- Lietuvos valstybės priešui paminklo nestatykime, bet rūpindamiesi kurorto įvaizdžiu, gerbdami savo poilsiautojus, galėtumėm įrengti nieko neįpareigojančią informacinę lentelę ar gairelę maršalo pamėgtoje vietoje. Maršalas – pasaulinės reikšmės istorinė asmenybė, karvedys, 1920 m. sustabdęs tarybinės kariuomenės veržimąsi į Vakarus, lenkų nacionalinis didvyris, mūsų A.Smetonos lenkiškasis atitikmuo.

*    *   *
Julija ČABAN
:
- Nepakenktų, nes tai juk mūsų miesto istorija. Nesvarbu, koks bebūtų tas asmuo. Pažymėję tą vietą, įrodytumėm , kad nesam priešiškai nusiteikę kitų tautų atžvilgiu. Užsienio turistai, ypač lenkai, tokį mūsų poelgį pagarbiai įvertintų.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113