Laisva vieta reklamai Druskonis
MIESTO ŽINIOS 2000 m. rugsėjo 22 - 28 d. Nr. 38 (572)

PRADŽIA

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| Lazdijų-Druskininkų apygardos Nr. 71 kandidatų į LR Seimą rinkimų programos |
| Ateikit - kaip kadaise, dabasr, ateity | "Nemunas" šildymo sezono metu nebeveiks |
| Draudimo rinkoje - "Sampo Lietuva" | Tai nežmoniška - bet logiška |
| Žmogų gali pažinti tik sunkiu momentu | Nuolaidų ir nemokamų paslaugų savaitė |
| Krepšinio niekada nebūna daug |

Lazdijų – Druskininkų apygardos Nr. 71
kandidatų į LR Seimą rinkimų programos

Alvydo BALEŽENČIO, iškelto Lietuvių tautininkų sąjungos, rinkimų programa

ŽMOGUI-ŠEIMAI-TAUTAI-VALSTYBEI

Pragyvenimo sunkumai, nepriklausomybės praradimo grėsmė, teisingumo griūtis, visuomenės nusivylimas valdžia ir net savo valstybe reikalauja neatidėliotinų ir ryžtingų veiksmų žmogaus, šeimos, tautos ir valstybės gerovei bei saugumui sukurti.
Valdžia turi tarnauti žmonėms
Seimo nariams (kandidatams į Seimo narius) būtina:
- žmonių ir valstybės interesus kelti aukščiau asmeninių ir partinių;
- padėti rinkėjams, nepriklausomai nuo jų pažiūrų ar priklausymo partijoms;
- ne žadėti, o gerinti žmonių gyvenimą, didinti valstybės prestižą pasaulyje.
Pirmaeiliai uždaviniai po Seimo rinkimų
Ypatingos skubos tvarka spręsti:
- įsiskolinimų ir atsiskaitymų už parduotą žemės ūkio produkciją problemas;
- bedarbystės mažinimo, naujų darbo vietų kūrimo problemas.
Pertvarkyti Seimo darbą:
- pirmiausia spręsti visų žmonių gerovės didinimo klausimus;
- kontroliuoti įstatymų vykdymą;
- reaguoti į visus konstruktyvius piliečių, institucijų, spaudos, radijo, televizijos pasiūlymus bei kritiką.
Remti žemės ūkį ir kaimą
Žemės ūkis – prioritetinė šaka: skirti ne mažiau 10 proc. šalies nacionalinio biudžeto lėšų. Didinti valstybės paramą ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose.
Negalintiems plėtoti prekinio ūkio žemdirbiams numatyti socialinę paramą.
Skatinti lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimą ir vidaus rinkos apsaugą.
Ekonominė plėtra – žmonių gerovės šaltinis
Tobulinti mokesčių politiką, kuri skatintų gamybą, eksportą, naujų darbo vietų kūrimą. Siekti, kad didėtų minimalus darbo užmokestis ir jo pakaktų dirbančiojo ir jo šeimos būtiniems poreikiams patenkinti (maistui, drabužiams, būstui, kultūros, švietimo reikmėms).
Gerinti socialinę apsaugą: garantuoti piliečiui būtinas lėšas ligos, invalidumo, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų, senatvės bei kitais atvejais.
Parengti ir įgyvendinti valstybės remiamą Druskininkų kurorto atgaivinimo programą.
Stipri valstybė – saugus žmogus

Didinti ekonomikos konkurencingumą. Stiprinti teisėsaugą. Tobulinti valstybės valdymą. Integruotis į tarptautines organizacijas.

TAUTOS JĖGA VIENYBĖJE - VISI KARTU PASIPRIEŠINKIME SKURDINIMUI IR NETVARKAI


Vytautas DABRUKAS, iškeltas Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos, savo rinkimų programos laiku nepateikė.


Vidmanto DAMBRAUSKO, iškelto Lietuvos laisvės sąjungos, rinkimų programos tezės

Ką šiandien mes matome savo gimtojoje Lietuvėlėje? Tai:
1. Vis gilėjanti ekonominė krizė;
2. Korupcija aukščiausiuose valdžios sluoksniuose;
3. Auganti bedarbystė;
4. Masinis jaunų sveikų žmonių ieškojimas darbo užsienyje;
5. Didėjantis savižudžių skaičius;
6. Klydimas į vis gilesnį narkomanijos ir alkoholizmo liūną;
7. Nežabojamas nusikalstamumo augimas;
8. Lietuviai tampa nykstanti tauta.

Pradedant keisti šią padėtį, manyčiau, reikėtų:
1. Pakeisti Konstituciją sumažinant Seimo narių skaičių;
2. Priartinti aukštų valdininkų ir Seimo narių atlyginimus prie eilinių dirbančiųjų;
3. Žmogžudžiams grąžinti mirties bausmę juos paverčiant priverstiniais donorais;
4. Mažinti biurokratinį ministerijų ir kitų valdžios įstaigų aparatą;
5. Įvesti tiesioginę valdininkų atsakomybę už padarytus valstybei nuostolius;
6. Įgyvendinti protingą kreditavimo sistemą norintiems pradėti savo verslą;
7. Užtikrinti Konstitucijos numatytą nemokamą mokymą ir gydymą;
8. Pasiekti, kad Lietuva, šiuo metu turinti didelį elektros energijos perteklių, sumažintų jos kainas iki realios savikainos ir taptų patraukli saviems ir užsienio investuotojams.

Tikiuosi, gerbiamieji Rinkėjai, rinkimų agitacijos metu papildyti savo programą Jūsų racionaliais pasiūlymais. Šioms programinėms tezėms įgyvendinti, jeigu Jūs manimi pasitikėsite ir išrinksite, pasižadu paaukoti visas savo jėgas.


Sigito DAUGIRDOS, iškelto Lietuvos liberalų sąjungos, rinkimų programos “Lietuvos kelias” įgyvendinimas Druskininkų ir Lazdijų regione

1. Druskininkų ir Lazdijų regioną paskelbti laisva ekonomine zona.
2. Pritraukti užsienio investuotojus, kad būtų investuojama į paslaugų sferą ir turizmo objektus.
3. Sparčiai plėsti turizmo sferą: panaudoti esamas bazes (sanatorijas, poilsio namus, kaimo turizmo objektus), statyti naujas poilsio ir sveikatingumo bazes prie Nemuno, Merkio ir prie gausybės šio regiono ežerų.
4. Pasiekti, kad užsienio piliečiai, nusipirkę kelialapius į Druskininkų sanatorijas ir poilsio namus, galėtų atvykti į juos poilsiauti ir gydytis be vizų; suderinus su muitinės departamentu, supaprastinti tokiems keliautojams muitinės procedūras.
5. Kad pritrauktume poilsiautojus į Druskininkų ir Lazdijų regioną, aktyviau reklamuoti vietos įžymybes (M.K.Čiurlionį, V.Krėvę) privačiomis ir valstybės lėšomis.
6. Ypatingą dėmesį skirti kaimo turizmo vystymui šiame regione, efektyviai panaudoti gamtines sąlygas ir palankią geografinę padėtį, organizuoti žmonių, norinčių dalyvauti šiame versle, mokymus ir išvykas į užsienį, supažindinti su kitų šalių pasiekimais šioje srityje (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Ispanijos, Kanados ir kt).
7. Stengtis, kad Druskininkų bei Lazdijų regiono ūkininkų pagaminta produkcija pirmiausia būtų realizuojama šio regiono poilsio, reabilitacijos ir gydymo objektuose.
8. Efektyviai panaudoti asmeninę 15 metų darbo turizmo sferoje patirtį, sudominti užsienio firmas puikiomis sąlygomis, gražia gamta, unikaliu landšaftu, Dzūkijos nacionaliniu parku, įrodyti investicijų naudą šiame Dzūkijos regione, pritraukti klientus poilsiauti ir gydytis.
9. Pinigus, skirtus politinių partijų finansavimui, investuoti į turizmo vystymą Lietuvoje. Jeigu partija nesugeba sukaupti lėšų, tai tokiai partijai, manau, reikia dalyvauti ne politinėje, o kitokioje veikloje.
10. Skatinti kooperaciją žemės ūkyje, kad suvieniję jėgas galėtų išgyventi ir smulkūs ūkininkai, kad nereikėtų vargti dėl technikos stygiaus ir ieškant produkcijos realizavimo rinkų.
11. Svarbiausia yra sudaryti sąlygas pačiam žmogui užsidirbti, kad jis jaustų savo vertę, kad nebūtų išlaikytinis, nuolatos prašantis išmaldos ar pašalpos iš valstybės, kad kiekvienas žmogus jaustųsi esąs pilnateisis visuomenės, šeimos narys ir galėtų būti ramus dėl savo ir savo vaikų ateities.


Irenos DEGUTIENĖS, iškeltos Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), pagrindinės programos nuostatos

UŽTIKRINTAS DARBAS – DARNI ŠEIMA – RAMI SENATVĖ – KLESTINTI VALSTYBĖ

AŠ SIEKSIU, KAD:
Mokesčių politika būtų palanki verslui ir žmogui
Pelno mokestis sumažėtų iki 15 procentų
Sumažėtų fizinių asmenų pajamų mokestis bei padidėtų neapmokestinamas minimumas, susiejant su realiu gyvenimo lygiu ir išlaikytinių skaičiumi
Valstybės ir užsienio investicijos padėtų atgaivinti Druskininkų kurortą, vystytųsi turizmo infrastruktūra
Vystytųsi šeimos ūkiai
Valstybės parama kaimui būtų per tiesiogines išmokas už dirbamos žemės hektarus, gyvulius
Sumažėtų degalų, naudojamų žemės ir miškų ūkyje, akcizo mokestis
Valstybės nustatytos intervencinės žemės ūkio produktų kainos būtų ne mažesnės kaip pasaulinės
Visiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, būtų vienodos sąlygos įgyti norimą išsilavinimą
Parama šeimai būtų teikiama įvertinant turtą ir pajamas
Neįgalieji taptų pilnaverčiais bendruomenės nariais
Sveikatos apsauga būtų kokybiška ir prieinama kiekvienam žmogui
Būtų įgyvendinta pensijų reforma, įvedant privalomąjį kaupimą pensijų sistemoje


Justino KAROSO, iškelto Lietuvos demokratinės darbo partijos, rinkimų programa

Jeigu būsiu išrinktas į LR Seimą, esu pasirengęs nuosekliai dirbti dviem kryptimis. Pirma – padėti spręsti kiekvienam rinkėjui iškylančias aktualias ir skaudžias problemas, jeigu jiems tokia mano pagalba bus reikalinga. Antra – remti bei skatinti Seime priimamus tokius įstatymus, kurie nors kiek gerintų tikrai nelengvą daugelio Lietuvos žmonių, tarp jų lazdijiečių bei druskininkiečių gyvenimą.
Stengsiuosi, kad Seime būtų priimti įstatymai:
1. nustatantys didesnes pajamas gaunantiems didesnį mokesčių tarifą;
2. nustatantys pagrindinį neapmokestinamą minimumą ne mažiau kaip 320 litų pajamoms ar darbo užmokesčiui per mėnesį;
3. taikantys mokesčio lengvatas tiems, kurie kuria naujas ir išlaiko esamas darbo vietas bei pritraukia investicijas;
4. įteisinantys turto mokestį tiems, kurie turi labai dideles pajamas;
5. nustatantys vietoj 18 proc. sumažintą 9 proc. tarifą maisto produktams, vaikiškiems drabužiams bei avalynei, komunalinėms paslaugoms;
6. pertvarkantys akcizų tarifus taip, kad prabangios ir prestižinės prekės būtų apmokestinamos daugiau, negu paprastos ir masinio vartojimo prekės;
7. įgalinantys mokėti dalines pensijas darbo netekusiems asmenims, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko 3-5 metai;
8. nustatantys pagrindinių rūšių superkamai žemės ūkio produkcijai kvotas ir minimalias bei intervencines supirkimo kainas, kurios palaipsniui priartėtų prie vidutinių Europos Sąjungos kainų;
9. garantuojantys savalaikį perdirbėjų ir prekybininkų atsiskaitymą su žemės ūkio produkcijos gamintojais;
10. sudarantys sąlygas visiems Lietuvos jaunuoliams, nepaisant jų socialinės padėties, įgyti išsilavinimą, sudarydami ilgalaikio kreditavimo fondus besimokantiems;
11. užtikrinantys nemokamą pirminę medicinos pagalbą bei nemokamą gydymą ligoninėse, naudojant ligonių kasų lėšas;
12. koreguojantys mokyklų tinklo pertvarkymo projektus, atsižvelgiant į bendruomenės interesus;
13. didinantys valstybės finansuojamų vietų skaičių aukštosiose mokyklose bei fiksuojantys nuolatinį švietimo ir aukštojo mokslo sistemos finansavimą ne mažiau kaip 1,5 proc. nuo BVP;
14. gerinantys švietimo darbuotojų bei aukštųjų mokyklų ir mokslo darbuotojų materialinę būklę.


Jono MATULEVIČIAUS (išsikėlė pats) rinkimų programa

Lietuvoje jau apie keturiasdešimt partijų ir politinių judėjimų, kuriems prieš Seimo rinkimus parūpo kaimo žmonių balsai, nors iki šiol jie kaimo tarsi nematė arba visokieriopai jį skriaudė ir niokojo. Man, kaip gimusiam ir augusiam, o dabar turinčiam tamprų ryšį su žeme, yra artimos žemdirbių problemos, kurias aš kėliau prieš savivaldybių rinkimus, jų neatsisakau ir dabar, nes dirbdamas meru, nuo šių problemų nenusišalinau ir prisiekiu, kad nenusišalinsiu ir ateityje, gyniau ir ginsiu žemdirbių interesus.
Į LR Seimo rinkimus einu kaip nepriklausomas kandidatas, remiamas Lietuvos valstiečių partijos. Susipažinęs su šios partijos rinkimų sąrašu įsitikinau, kad jame absoliučią daugumą sudaro tikri žemės ūkio specialistai, provincijos žmonės. Daugelis jų yra Lietuvos ūkininkų sąjungos (kaip ir aš pats), Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir kt. žemdirbių organizacijos nariai. Kadangi Lietuvos valstiečių partija nuosekliai gina žemdirbių interesus, manau, jog išrinktas į LR Seimą, drauge su šios partijos atstovais galėsiu daug nuveikti savo krašto žmonėms.
Pateikiu pagrindines programines nuostatas:
Seimo narys bus prieinamas savo apygardos, savo rajono, savo kaimo žmonėms.
Pats svarbiausias sprendimas – pieno rinkos valstybinio reguliavimo atnaujinimas.
Nedelsiant peržiūrėti intervencines grūdų supirkimo kainas.
Naikinti pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, tuo padidinant produktų vartojimą ir gamybą.
Spręsti dyzelinio kuro atpiginimo problemą.
Panaikinti dyzelinio kuro akcizą.
Spręsti antkainių maisto prekėms reguliavimą prekyboje.
Prisidėsiu, kad Valstiečių partija galėtų tvarkyti Žemės ūkio ministerijų ir Seimo Kaimo reikalų komitetą, kad galėtų atsakingai tvarkyti visą žemės ūkio politiką.
Naujų darbo vietų kūrimas – svarbus veiksnys, esant nedarbui Lietuvoje 11,8 proc., Lazdijuose – 19,8 proc., Druskininkuose – 20 proc.
Kaimo ir miesto gyventojų bendruomenės aktyviai turi dalyvauti visuomeninių problemų sprendime.
Pasisakau, kad kaime nebūtų uždarinėjamos mokyklos, kultūros namai, bibliotekos.
Deramą dėmesį skirti sveikatos priežiūros įstaigoms, ypač kaimo ambulatorijoms. Skatinti žmonių rūpinimąsi savo sveikata.
Panaikinti absurdiškus priimtus įstatymus, kurie trukdo savivaldybėse dirbti arba skatina tam tikroms grupuotėms iš to pelnytis mūsų visų sąskaita.
Įkurti žemdirbių fondą už neapmokėtą žemės ūkio produkciją.
Deramą dėmesį skirti ekologinio ūkio kūrimui, kt. žemės ūkio šakoms daržininkystei, uogininkystei.
Sukurti sistemą atsinaujinančios energijos gamybai.
Teikti visokieriopą pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimui.
Sieksiu, kad būtų gerbiamas visų lygybės prieš įstatymą principas, valstybinės įstaigos, valdininkai, teisėsaugininkai laikytųsi teisėtvarkos ir teisingumo įstatymų.
Būsiu reiklus sau ir kitiems, sąžiningai vykdysiu savo pareigas, to reikalaudamas ir iš kitų.
Bet viską nulems rinkėjas. Nuo to, kokią politiką pasirinks ateinantiems ketveriems Lietuvos politinio ir ekonominio gyvenimo metams.
Taigi spalio 8-ąją bus sprendžiamas ne partijų, o Lietuvos likimas…


Algirdo RADVILOS, iškelto Lietuvos partijos “Socialdemokratija 2000”, rinkimų programa

Rusų rašytojas Levas Tolstojus yra pasakęs: “Jeigu nedori žmonės, susiję tarpusavyje, tampa jėga, tai doriems žmonėms reikia daryti tą patį. Tai juk taip paprasta”.

Šiemet rinkimai į Lietuvos Seimą sutinkami visuotiniu nepasitenkinimu. Jis suprantamas. Žmonių socialinė būklė blogėja, o valdžia nesugeba įvykdyti duotų pažadų kurti naujas darbo vietas, kelti atlyginimus ir pensijas, mažinti mokesčius verslininkams. Dėl nepakankamai finansuojamos sveikatos sistemos blogėja medikų teikiamų medicinos paslaugų kokybė, jos tampa vos ne prabangos dalyku. Kaimų, o ypač atokesnių vienkiemių gyventojams prisišaukti gydytoją į namus tampa beveik neįmanoma, o vienintelę ten esančią artimiausią medicinos pagalbos įstaigą –medicinos punktus – bandoma panaikinti.
Lietuvoje pasigendama naujos kairiosios provakarietiškos socialdemokratinės politikos, todėl turėtume orientuotis į skandinaviškąjį jos modelį, pavyzdžiui, Švedijos. Švedai aukštą socialinį lygį pasiekė būtent dėl glaudaus socialdemokratinės partijos ir profsąjungų bendravimo. Lietuvoje akivaizdų socialinį progresą pasiektume, subūrę visuomenines organizacijas ir profsąjungas.
Kadangi esu Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos prezidentas, žinau, kad pirmiausia profesinės sąjungos imasi iniciatyvos, kad nebūtų paminamos dirbančių žmonių teisės, žeminamas jų orumas, o jie patys nebūtų paverčiami paprasčiausia gamybinio proceso preke.
Žinoma, Lazdijų ir Druskininkų apylinkių gyventojams kils klausimas, kodėl aš nutariau balotiruotis būtent šioje rinkiminėje apygardoje. Druskininkuose yra Lietuvos medicinos darbuotojų profsąjungos pirminė grupė, o Lazdijuose yra daugelis šios organizacijos pirminių padalinių, todėl šio regiono problemos yra man gerai žinomos, ir aš norėčiau padėti jas išspręsti.
Druskininkai, kaip kurortas, privalo išlikti, nepriklausomai nuo to, kad finansinė ir socialinė Lietuvos krizė palietė ir šį miestą. Netolimoje ateityje gali nukentėti ir kurorto “širdis” – Fizioterapijos gydykla. Numatoma dalį jos panaikinti, o gal ir visai uždaryti. Daugelyje sanatorijų masiškai atleidžiami darbuotojai, todėl Druskininkai, ir taip jau respublikoje pirmaujantys bedarbių skaičiumi, gali tapti tikra “socialine bomba”. Tai labai skaudu, o žmonėms vis sunkiau padėti. Manau, kad dėl iki šiol buvusių Druskininkų savivaldybės vadovų kaltės neišnaudota daugelis kurorto plėtros galimybių, daug kas buvo palikta savieigai, o Druskininkai dabar yra sunkioje padėtyje ir dabartiniams savivaldybės vadovams tenka iš naujo “laužti ledus”. Jei Druskininkuose išnyktų kurortinės paslaugos, tai paliestų kiekvieną druskininkietį, kadangi kiekvienas atvažiuojantis žmogus naudojasi jų teikiamomis paslaugomis: viešbučiais, restoranais, kavinėmis, kirpyklomis, grožio salonais ir kt.
Lietuvos medicinos darbuotojų profsąjunga stengiasi, kad respublikoje nebūtų naikinami kaimo medicinos punktai, kol nėra alternatyvios pagalbos kaimo žmogui. Negalima atokesnių gyvenviečių žmonių palikti be medikų pagalbos, be vaistų (ypač žiemą, kai sunkiai pravažiuojami keliai, o autobusai važiuoja tik kartą per dieną arba tik kartą per savaitę), nes tai būtų nusikaltimas.


Alginos RAŽANSKIENĖS, iškeltos Krikščionių demokratų sąjungos, rinkimų programa

“Sąžininga, sveika, skaidri politika”

Lietuva – demokratinė respublika, todėl KDS sieks, kad vienmandačių apygardų rinkėjai galėtų atšaukti savo išrinktus Seimo narius, jei jų veiksmai neatitiks daugumos juos išrinkusių žmonių valios. KDS siūlys, kad ir Seimas turėtų teisę teikti prezidentui atleisti ministrus, o Seimo narys negalėtų užimti ministro posto.
KDS stengsis, kad sveikatos priežiūra ir apsauga bei teisė gauti darbą būtų užtikrinta kiekvienam piliečiui. Griežtai kovosim su biurokratija. Dėsime pastangas, kad būtų sudaryti įstatymų sąvadai, kurie pagelbės asmenims sužinoti savo teises bei pareigas. Siūlysime įvesti mokesčių lengvatas įmonėms, įdarbinančioms studentus sezoniniams darbams, o studentai, dirbantys sezoninį darbą, būtų atleisti nuo mokesčių. Vyriausybė turi užtikrinti, kad švietimui skirtos lėšos būtų laiku išmokamos. Vyriausybė turi suteikti normaliai sutvarkytas patalpas valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir padengti jų eksploatacijos išlaidas. KDS sieks, kad būtų nuolat didinamos lėšos kultūrai. Manome, kad turi būti pertvarkyta mokesčių sistema, ypač mokesčių surinkimas ir administravimas. Lengvatinėmis paskolomis bei subsidijomis skatinsime eksportą, ypač žemės ūkio produktų eksportuotojus. Skatinsime užsienio kapitalo investicijas į Lietuvos ekonomiką. Remsime smulkųjį ir vidutinį verslą. Sieksime, kad būtų peržiūrėtas ir sutvarkytas pensijų įstatymas, išvengiant įvairaus komplikuoto indeksavimo, užtikrinant pensininkams savalaikį pensijų išmokėjimą. Pensijų ir pašalpų dydžiai turi būti didinami atsižvelgiant į infliaciją. Skatinsime darbuotojus steigti savo profesines sąjungas. Siūlysime iš pagrindų pertvarkyti šiuo metu vykdomą sveikatos reformą bei decentralizuoti privalomąjį sveikatos draudimą. Vedant derybas dėl stojimo į ES, turime apsaugoti ir gilinti Lietuvos valstybės piliečių ekonominius, finansinius, žemės ūkio, prekybinius, švietimo, socialinius interesus. Manome, kad valstybė turi dotuoti žemės ūkio gamintojus. Gerbiame kiekvieną politinę partiją ir demokratiškai išrinktus jos vadovus. Visoms partijoms linkime bendradarbiavimo, siekiant geresnės Lietuvos ateities.


Algirdo Rimgailos, iškelto Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos, rinkimų programa

Dėl pastaruoju metu vykdomos politikos Lietuvoje - kritiška situacija. Gyvenimo lygis ne tik seniai nebekyla, bet pastaruoju metu nukrito žemiau kritinės ribos. Nuolat vėluojantys atlyginimai ir taip maži atlyginimai, pašalpos ir pensijos, didžiulė bedarbystė, bankrutuojančios įmonės galutinai surietė žmones. Keliasdešimt partijų Lietuvoje, perėjimas iš vienos partijos į kitą, partijų su ganėtinai skirtinga ideologija susijungimas, milijoninės lėšos rinkiminėms kampanijoms, rinkėjų papirkinėjimas - tai tik postų išsaugojimo praktika. Tokia šiandien Lietuvos realija.
Dainavos kraštas – tai unikalus, nepaprasto grožio gamtos kampelis. Begalė ežerų, miškai, tyras oras, vanduo, mineraliniai vandenys, gydomasis purvas, ir svarbiausias faktorius – geros sielos, darbštūs šio krašto žmonės. Politikai pamiršo, kad Lietuva nesibaigia vien Vilniumi ir Klaipėda. Mūsų kampelį kažkaip “išbraukė” iš Lietuvos žemėlapio. Todėl ir ryžausi šiam žingsniui – balotiruotis į Seimą, kad galėčiau tikrai atstovauti šio krašto žmonių interesams.
Aš - Algirdas Rimgaila. Man 34 metai. Esu ekonomistas, dirbu UAB “Draugystės sanatorija” direktorės pavaduotoju. Neturiu prisivogęs milijonų, gyvenu iš atlyginimo, neturiu tuščių pažadų švaistymo praktikos, niekada nedalyvavęs jokiose rinkimų kampanijose. Todėl gerai žinau mūsų krašto, kurorto problemas, žinau, kaip gyvena paprasti žmonės, ir manau, kad kartu su jais galime išspręsti tas problemas. Suprantu, kad tik sąžiningu darbu žmonių labui, neatitrūkus nuo tikrovės, galime pasiekti gerų rezultatų. Suprantu, kad senieji lyderiai, atitrūkę nuo realybės, jau nesugeba valdyti situacijos.
Pirmiausiai, mano manymu, reikia spręsti strateginius klausimus, nuo jų sprendimų priklausys ir kitos problemos. “Atskirų skylių lopymas”, negausinamų resursų skirstymas ir perskirstymas – pražūtingas ir neefektyvus kelias.
Pagrindinis mano tikslas – atgimstantis kurortas. Tai – kurorto įstatymas, turizmo įstatymas, finansų sistemos pertvarkymas, tarptautinis gydymo įstaigų akreditavimas, sutarčių sudarymas su Europos šalių ligonių kasomis, ligonių srautų sureguliavimas į kurortus, investicijos kurorto ir kaimo turizmo plėtrai – tai gausūs poilsiautojų srautai į Druskininkus ir visą regioną, tai - padidėjęs žemės ūkio produktų kiekis, tai - naujos darbo vietos, tai - kultūrinių ir socialinių problemų sprendimas.


Juozo Šarkaus, iškelto Lietuvos centro sąjungos, rinkimų programa

Priverskime valdžią tarnauti žmonėms!

Ekonomikos atgaivinimo, naujų darbo vietų kūrimo pagrindas yra verslo plėtra. Būtina išlaisvinti verslą nuo daugybės biurokratinių kliūčių, sutvarkyti mokesčių administravimą, žymiai sumažinti kontrolės ir priežiūros institucijų skaičių, skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Šių priemonių įgyvendinimas leis žymiai sumažinti nedarbą bei padidinti gyventojų pajamas.
Būtina mažinti valstybės valdymo išlaidas, mažinant valdininkų skaičių, didinant Seimo narių ir visų lygių valstybės tarnautojų atsakomybę, siekiant užtikrinti kiekvieno žmogaus ir visuomenės interesų apsaugą. Tik tai padės atstatyti žmonių pasitikėjimą valdžios institucijomis. Visų lygybė prieš įstatymus yra pilietinės visuomenės pagrindas.
Valstybė privalo sutvarkyti žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų santykius, pagrįstus civiline ir asmenine atsakomybe, garantuojant savalaikį atsiskaitymą už pristatytą pieną, mėsą ir kitą žemės ūkio produkciją. Būtina įgyvendinti išlaidų kompensavimo energetiniams resursams priemones dvigubai sumažinant dyzelinio kuro rinkos kainą žemdirbiams bei taikant kaime žemesnį PVM tarifą elektros energijai.
Sveikatos apsaugos reforma turi garantuoti kokybišką ir savalaikę pagalbą ligoniui. Valstybė privalo padėti visiems, kuriems iš tiesų reikalinga pagalba senatvėje, ištikus nelaimei ar negalios atveju.
Mieli Druskininkų ir Lazdijų krašto žmonės! Tik kartu su Jumis, tik visų mūsų bendros pastangos, noras ir ryžtas padės kaip galima greičiau palengvinti bedarbystės naštą, atgaivinti kaimo kultūrinį gyvenimą, paremti žemdirbius, vystyti verslus, pagerinti medicininį aptarnavimą, mokyklų aprūpinimą. Dirbdami išvien atkursime krašto ūkį, atstatysime pasitikėjimą ir pagarbą žmogui.


Jonas Truska, iškeltas “Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų tautininkų ir Politinių kalinių sąjungos, savo rinkimų programos laiku nepateikė.


Egidijaus Žičkaus, iškelto Naujosios sąjungos (socialliberalų), rinkimų programa

Lietuvoje turi viešpatauti įstatymas, pagarba žmogui

Viename puslapyje neįmanoma išdėstyti konkrečios, visa apimančios Naujosios sąjungos (socialliberalų) programos. Mums rūpi visos gyvenimo sritys, nes tikrai daug ką reikia gelbėti, gydyti. Ypatingą dėmesį Naujoji sąjunga skirs žemės ūkio, neįgalių ir pensijas gaunančių žmonių, užimtumo, jaunimo bei švietimo problemoms spręsti. Nors už privatizuotus objektus gautos milijardinės sumos išleistos nežinia kam, bet tik ne žmonių gerovei – resursų siekiant atgaivinti nualintą ūkį yra. Tam tikslui reikalinga:
1. Pertvarkyti valstybės administravimo modelį, sumažinant centrinės valdžios (vyriausybės) galias ir funkcijas visose sferose ir ekonomikoje išskirtinai:
1.1 Panaikinti partkomų vaidmenį atliekančias apskrities viršininkų administracijas;
1.2 Panaikinti visas valdininkų privilegijas;
1.3 Suformuoti atskirą paslaugų ir vartojimo krepšelį pensininkams, pagal kurio kainų indeksą būtų didinamos pensijos;
1.4 Sumažinti PVM mokestį būtiniausioms maisto ir vaikų prekėms, teikiamoms paslaugoms ir būsto statybai;
1.5 Sumažinti nerealias investicijas (prašmatnių kareivinių statyboms, paradiniams, pompastiškiems renginiams ir t.t.), o sutaupytas lėšas skirti mokslui ir švietimui;
1.6 Skatinti verslą, pertvarkyti mokesčių sistemą taip, kad verslininkai nedirbtų valstybei ištisus metus.
2. Daugumą iš Valstybės perimtų funkcijų perduoti savivaldos institucijoms, nevyriausybinėms, vietinėms organizacijoms. Visokeriopai stiprinti jų ryšius su analogais Lietuvoje ir užsienyje.
3. Socialinių reikmių tenkinimą realizuoti stiprinant nevalstybinių, nepriklausomų pensijinių, šalpos fondų, gydymo, specializuotų draudos institucijų kūrimą, tuokart subalansuojant valstybinio ir nevalstybinio sektorių įtakas sprendžiant socialines problemas.
Valstybei turėtų likti tik užsienio politikos, saugumo ir gynybos sritys.
4. Vykdant valstybės represinių, operatyvinių struktūrų reorganizavimą, prie Lietuvos Respublikos Prezidento įsteigti šių įstaigų koordinavimo instituciją, leidžiančią išvengti funkcijų dubliavimo, nustatančią aiškią specialiųjų tarnybų uždavinius joms patikėtuose baruose ir kontroliuojančią tų uždavinių įgyvendinimą.
5. Prokuratūros, saugumo, specialiųjų tyrimų tarnybos vadovus tiesiogiai kontroliuoja ir skiria Respublikos Prezidentas.
Norint, kad bet kokios programos ir tikslai būtų įgyvendinti, Lietuvoje turi viešpatauti įstatymas, pagarba žmogui, turi būti teisus tik tas, kuris iš tikrųjų teisus. Tai Naujoji sąjunga ir aš pats iš visų jėgų sieksiu padaryti.

Atspausdinta Lazdijų –Druskininkų apygardos Nr.71
komisijos (pirmininkas A.Dirsė) užsakymu.

| Į viršų |


Ateikit – kaip kadaise, dabar, ateity

Mokyklos bendruomenės vardu mokytoja Izabelė ŪSIENĖ

Sodzus, Antalaukė, Kūdralė, Versmės, Ratuosiai, Šalcinis, Smėlynas, Curlė, Kalviuškė…
Šie ir kiti Neravų kaimo vietų vietelių vardai, pritilę nuo savininkiško miesto alaso, girdi kasdien visų tariamą žodį – rytas. Jau metai jis reiškia ne tik gamtos pabudimą, bet ir čionykštės mokyklos vardą ir svarbiausią priedermę – šviesti ir šviestis. Šiandien savo antrąjį Jubiliejų švenčia “Ryto” vidurinė mokykla. Mūsų Baltoji Gulbė. Ypatingas skruzdėlynas, kuriame kiekvienas žino savo kelią. Čia darbo, atvangos ir jaunatviško šėlsmo bangavimą rikiuoja nenuilstamas tvarkdarys – skambutis. Šiandien mąstome apie laiko pėdsakus mokyklos gyvenime. 25-eri. Meilės, ištikimybės, santarvės su savimi ir pasauliu ženklas. Įsikūrusi ir sutvirtėjusi, įtikėjusi mokslo, darbo, talentų ir gerų ketinimų galia, mokykla švenčia savo gimtadienį. Šiandien ji laukia svečių: miesto visuomenės žmonių, esamų, buvusių mokinių ir mokytojų. Atidėję kasdienybės rūpesčius – ateikite. Užmiršę darbus, nedarbus… ateikite. Vėl stabtelkime ties laiko riba. Ateikit šiuo takeliu – kaip kadaise, dabar, ateity. Dainuos, kalbės ir juoksis balsai, išsakydami “Ryto” dvasią. Jau 25-eri. Vienas laiko ribas keičia kitos – gyvenimas eina.

| Į viršų |


“Nemunas” šildymo sezono metu nebeveiks

Rasita BOČIENĖ

Susirinko pasitarti

Nors vasaros sezoną “Nemuno” sanatorija baigė su nedideliu pelnu, jos darbuotojai nesidžiaugia. Poilsiautojų į jų sanatoriją šiemet atvyko žymiai mažiau nei ankstesniaisiais metais, 592 tūkst. Lt “Nemunas” skolingas biudžetui, darbuotojams laiku neišmokėti atostoginiai, trūksta apyvartinių lėšų.

Rugsėjo 13-ąją “Nemuno” sanatorijos vyr. gydytojas A.Deščeras sukvietė savo vadovaujamą kolektyvą pasitarti, kokių imtis priemonių artėjant žiemai. Pasak A.Deščero, sanatorijai sunku bus dirbti toliau, nes trūkstant pinigų ir neužmokėjus už komunalines paslaugas, bus atjungta elektros energija, šildymas. “Žinant ligonių kasų požiūrį į sanatorijas, laikyti didelį “Nemuno” kolektyvą laukiant vienintelio ligonio, kuris neaišku, ar atvyks, yra netikslinga”, - kalbėjo vyr. gydytojas.

Gali tekti važiuoti į Vilnių

“Belieka atsižvelgti į realią situaciją ir, susiveržus diržus, bandyti išgyventi”, - kreipėsi į “Nemuno” sanatorijos darbuotojus miesto meras R.Malinauskas. Jis papasakojo apie Savivaldybės vadovų veiklą, įvairiais lygiais bandant spręsti opias Druskininkų problemas, dažnai atsimušančią tarsi į sieną.

Meras atskleidė idėją apjungti visas sanatorijas, įstaigas ir organizacijas, susijusias veikla su poilsiautojais, į bendrą tinklą, plačiai jį reklamuojant, kad žmogus, atvykęs nors vienai dienai į Druskininkus, gautų visą informaciją – kiek kur kainuoja nakvynė, kur kokią procedūrą ar paslaugą jis gali gauti ir pan.

“Užburtas ratas, - kalbėjo R.Malinauskas, - pas mus nevažiuoja žmonės iš dalies ir dėl to, kad po procedūrų jie neturi kur praleisti laiką. Viena iš perspektyvų – sukurti sporto, kultūros, pramogų centrus. Labai rimtas dalykas būtų vandens atrakcionų parkas, dėl kurio jau vyksta derybos su vokiečiais”.

Susirinkime dalyvavusi vicemerė K.Miškinienė sakė, jog miesto valdžia ketina surengti spaudos konferenciją, stengiasi organizuoti TV laidą apie kurorto problemas, laikydama tai dar vienu būdu spręsti Druskininkų reikalus. “O jei ir tas nepadės atkreipti valdžios dėmesį, teks kviesti visus miesto žmones važiuoti kartu į Vilnių ir ten garsiai prabilti apie savo bėdas”, - pareiškė vicemerė.

Liūdnas jubiliejus

“Nemuno” sanatorijos vyr. gydytojas A.Deščeras priminė, jog šie metai sanatorijai - jubiliejiniai. Rugsėjį “Nemunas” švenčia savo 30-metį. Tačiau jei prieš 10 metų sanatorija sulaukė 19 tūkst. poilsiautojų, tai šiemet jų atvyko mažiausiai per visą “Nemuno” gyvavimo laikotarpį.

“Esam didelė, prastai suprojektuota, nualinta, fiziškai ir morališkai susidėvėjusi gydymo įstaiga. Pernai sanatorijos kolektyvas 10 mėnesių dirbo puse etato. Kas geriau – dirbti auginant skolas ar prasidėjus šildymo sezonui, uždaryti sanatoriją išleidžiant darbuotojus priverstinėn pravaikšton?” – klausė vyr. gydytojas. Jis sakė paskaičiavęs, jog neuždarius santorijos, iki kitų metų liepos 1 d. susidarytų 2,5 mln. Lt nuostolis. Uždarius – darbuotojams tektų sumokėti 900 tūkst. Lt. Tad nelieka nieko kito, tik, prasidėjus šildymo sezonui, visiškai uždaryti visus sanatorijos pastatus.

| Į viršų |


DRAUDIMO RINKOJE - sampo.jpg (8705 bytes)

Sampo Lietuva” siūlo itin palankias draudimo sąlygas”, - sako Loreta Šimkūnienė (kairėje) ir Angelė Žukauskienė.

“Sampo Lietuva” siūlo itin palankias draudimo sąlygas”, - sako Loreta Šimkūnienė (kairėje) ir Angelė Žukauskienė.

Lietuvos draudimo rinką pastaruoju metu nustebino viena jauniausių draudimo įmonių UAB „Sampo Lietuva”, pradėjusi veiklą šių metų pradžioje. Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba, susumavusi pirmojo 2000 m. pusmečio rezultatus, pranešė, jog įmonė sugebėjo aplenkti 19 konkurentų ir iškopti į 9 vietą. Dar optimistiškesni yra balandžio – birželio mėnesių rezultatai, pagal kuriuos „Sampo Lietuva” jau užima 6 vietą. Per 8 š.m. mėnesius pasirašyta draudimo įmokų už 6.1 milijonus Lt. Pasak įmonės generalinio direktoriaus Dariaus Kamuntavičiaus, “įmonės veiklos sėkmingą pradžią nulėmė klientams palankios draudimo paslaugos ir profesionalus darbuotojų kolektyvas”.

UAB “Sampo Lietuva” turi atstovybes 9 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje, Rokiškyje, Druskininkuose. Viena jauniausių – Marijampolės atstovybė ir Druskininkų skyrius draudimo veiklą pradėjo nuo liepos mėnesio. Atstovybei vadovauja 4 metų darbo patirtį draudimo rinkoje turinti Loreta Šimkūnienė. Ji 2 metus dirbo AB “Lietuvos draudimo” Druskininkų agentūros viršininke, vėliau įkūrė draudimo brokerio įmonę “Lodra”, platino įvairių draudimo įmonių polisus. Pasak p. Šimkūnienės, apsispręsti dirbti “Sampo Lietuva” ir vadovauti atstovybei ją pirmiausia paskatino įmonės vadovų skiepijamas naujas požiūris, kurio svarbiausias akcentas yra pasitikėjimas klientu. Taip pat nemažą reikšmę apsisprendžiant turėjo didelės įmonės finansinės galimybės atlyginti nuostolius draudėjams.

Druskininkų skyriui vadovauja Angelė Žukauskienė. Ji draudimo veiklą pradėjo AB “Lietuvos draudimas”, vėliau dirbo draudimo brokerio įmonėje “LODRA”.

UAB “Sampo Lietuva” priklauso didžiausiai Suomijos draudimo grupei, kuri plėtoja veiklą daugelyje Europos valstybių - turi įmonių tinklą 11 Europos šalių. Metų pabaigoje įmonė susijungs su vienu stambiausių Suomijos bankų - “Leonia” ir kurs finansinių paslaugų, kurios apims bankus, draudimo ir turto valdymo įmones, tinklą Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Susijungusi “Sampo – Leonia” grupė valdys 30 milijardų EUR turtą (120 milijardų litų).

UAB “Sampo Lietuva” teikia įvairias standartines draudimo paslaugas (šiuo metu klientams siūloma 12 įvairių draudimo rūšių) ir aktyviai plečia savo veiklą. Nors šiuo metu “Sampo Lietuva” labiau orientuojasi į draudimo paslaugas įmonėms ir organizacijoms, aptarnaujami ir privatūs asmenys. Artimiausiu metu bus plečiamas paslaugų privatiems asmenims ratas.

“Sampo Lietuva” Druskininkų skyriaus būstinė: V.Kudirkos g. 43-6, (“Druskininkų viešbučio” patalpose). Tel. 51094.

| Į viršų |


Tai nežmoniška – bet logiška

Egidijus ŽIČKUS, teisininkas

Egidijus ŽIČKUS

Vaikštau po kaimus, miestelius, einu iš trobos į trobą ir, be aimanų, dejonių, beveik nieko negirdėti, neregėti. Geriausiu atveju žmonės numoja ranka ir karčiai nusišaipo “Nieko gero mes jau nepamatysime”.

Skriaudų daug, jos nesuskaičiuojamos. Vienoje pirkioje poros šimtų litų pensiją gaunanti senutė rodo apskurusius, išbadėjusius anūkus. Tėvai neturi darbo, nuėjo pas kaimynus kasti bulvių. Kitur žmonės jau treji metai negauna pinigų už parduotus gyvulius, dar kitur – už pieną. Du vos krutantys pensininkai aiškina, kad tos elgetiškos pašalpos neužtenka susimokėti už vaistus. Žmones numetė ir pamiršo, žmones plėšia ne tik valstybė. Iš laukų dingsta karvės, nukasamos bulvės, išraunami svogūnai. Vagiama, plėšiama, kas tik po ranka pakliūna.

Policija neatskubės, ji bejėgė, trūksta pinigų benzinui… Trūksta pinigų žemės ūkio reformai, nauji sklypai matuojami ant teisėtų savininkų žemės, trūksta pinigų nupirkti vadovėlius vaikams iš jokių pragyvenimo šaltinių neturinčių šeimų.

Oi ne! Pinigų yra! Atsiranda net milijonai, kai reikia Seimo nariams išmokėti išeitines keliasdešimties tūkstančių litų pašalpas (gal Seimas jau likviduojamas), pinigų pakanka, kai ministras užsimoja įsteigti dar vieną kokio nors kontroliuojančio departamento kontrolės užtikrinimo valdybos kontroliavimo priežiūros skyrių (visa tai vadinama reformomis), netrūksta pinigų apmokėti nesibaigiančias komandiruotes į užsienius, keliones į uošvijas tarnybiniais automobiliais, pokalbius žmonoms telefonais.

Kas tave, žmogau, apgins?

Praėjusio šeštadienio vakarą, kai Lazdijų disko klube “Holivudas” vyko grupės “ŽAS” koncertas ir jaunimas kultūringai, nuoširdžiai linksminosi, akis į akį susidūriau su “liaudies gynėjais”.

Į salę jie įsiveržė staiga, tarsi iš teroristų vaduodami įkaitus. Apsirengę maskuojančia uniforma, su kaukėmis, ginkluoti automatais, trumpavamzdžiais šautuvais. Pasklidę po patalpas, smogikai jaunuolius ėmė traukti iš už stalų, stumdyti, kažkur tempti. Salėje kilo panika. Neiškentęs į vieną “keturkampį karžygį” kreipiausi: “Atsiprašau, vyrai, ką jūs čia darote?” Tuoj pat išgirdau kelių aukštų keiksmažodį ir kriokimą: ”Einam”. Mane čiupo už drabužių ir taip pat pradėjo tempti. Spėjau susigaudyti ir pareigūnui pasakyti: “Esu kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius, jūs neturite teisės mane sulaikyti ir tyčiotis”. Ačiū Dievui, tai “liaudies gynėją” paveikė. Pasakęs dar keletą “mandagių” žodelių, jis pasitraukė.

Visa tai nežmoniška, bet dėsninga ir logiška. Kai valdžia, pareigūnai visiškai susikompromituoja, apvagia ir ciniškai tyčiojasi iš visos tautos, kai jie nei nori, nei gali apginti žmones nuo skurdo ir banditų – jie puola tuos žmones, paprastus, bejėgius, negalinčius pasipriešinti žmones.

Tačiau tokia valdžia turi žinoti – tai tikrai paskutinis, agonijos traukulių tampomos valdžios puolimas.

| Į viršų |


Žmogų gali pažinti tik sunkiu momentu

Vytautas JAKUČIONIS,
Valkininkų vaikų globos namų “Spengla” mokytojas

Žmogų gali pažinti tik kasdienybėje, o ne rinkiminės kampanijos metu. Ne vienerius metus vadovavau ir dabar dirbu Valkininkų “Spenglos” vaikų globos namuose. Nenoriu per daug dejuoti, bet vaikų namams ir juose gyvenantiems našlaičiams nelengva. Prasimaitinti prasimaitinam, bet kokiai nors pramogai ar išvykai valstybės skiriamų pinigų nepakanka. Ačiū Dievui, dar yra gerų žmonių, kurie padeda.

Gal 1993-iaisiais į mūsų vaikų namus užvažiavo mėlynas “Moskvičius”. Iš jo išlipęs kariškai apsirengęs vyriškis paklausė, ar neprieštaraučiau, jei Šv.Kalėdų proga atvežtų vaikučiams dovanėlių. Žinoma, mes neprieštaravom, apsidžiaugėm ir paklausėm, iš kur tos dovanos. Kariškis atsakė, jog tai nesvarbu, svarbu – kitam žmogui padėti, padaryti gera. Po kelių dienų “Moskvičius” vėl užsuko, ir moteriškės kiekvienam vaikui padalino pilnus dovanų maišelius. O vaikų pas mus gyvena daugiau kaip šimtas.

Tas “Moskvičius” pasirodydavo prieš kiekvienas Kalėdas. Vairuotojas arba moterys palikdavo mums tai kelis tūkstančius litų, tai televizorių, tai vaizdo grotuvą… Beje, tuomet vaikai pirmą kartą pamatė spalvotas televizijos laidas, dovanotas televizorius iki šiol patikimai veikia.

Aš šiek tiek nujaučiau, iš kur tos dovanos, o dabar jau tiksliai žinau, kad Kalėdų senelis buvo Egidijus Žičkus. Šis žmogus kandidatuoja į Seimo narius Lazdijų-Druskininkų vienmandatėje apygardoje ir todėl gaila, kad negalėsime už jį balsuoti. Tačiau mes, spengliškiai, labai norėtume, kad už Egidijų Žičkų balsuotumėt jūs, lazdijiečiai, druskininkiečiai. Dabar daug kandidatų dalija pažadus, dovanas ir daro sau reklamą. Egidijus Žičkus ir jo tarnybos draugai nesireklamavo, bet nuoširdžiai, kuo galėdami padėjo. Žmogų iš tikrųjų gali pažinti tik sunkiu momentu, kasdienybėje, o ne rinkiminės kampanijos metu.

| Į viršų |


Nuolaidų ir nemokamų paslaugų savaitė

Rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. organizuojama “Turizmo savaitė 2000”, kurios metu miesto įmonės ir organizacijos teiks paslaugas su nuolaidomis. Šią savaitę sanatorijose:“Sūrutis” (4 asmenys), “Eglė” (10 asmenų), “Lietuva” (5), “Vilnius” (24) bei centras “Dainava” (5) galės nemokamai apsigyventi, gauti procedūras ir pusryčius, sanatorijoje “Draugystė”poilsiautojai rugsėjo 28- spalio 1 d. bus nemokamai supažindinti su sanatorija, o visoms paslaugoms bus taikoma 50 proc. nuolaida. Kadangi vietų skaičius sanatorijose yra ribotas, norinčiųjų registravimas vyks Druskininkų turizmo informacijos biure (tel. 51777), kuris ir koordinuos “Turizmo savaitę”. 50 proc. nuolaidas visiems savo klientams taikys miesto viešbučiai: rugsėjo 27 d. - “Parkas” (Sausoji g.1), rugsėjo 29 d.- “Druspolis” (K.Dineikos g.9), rugsėjo 30 d. 6-ioms vietoms – “Galia” (Maironio g. 3), spalio 1 d. 30-čiai vietų – “Druskininkai” (V.Kudirkos g.43), rugsėjo 28 d. 30 proc. nuolaidą visiems savo klientams taikys viešbutis “Eurista” (Vilniaus al. 22). Į viešbučius reikia kreiptis tiesiogiai. Nemokamas paslaugas juose gaus žiniasklaidos, turizmo agentūrų atstovai. 30 proc. nuolaidą lankytojų maitinimui taikys rugsėjo 27 d. - kavinė “Alka”, rugsėjo 28 d. – naktinis klubas “Dangaus skliautas”, rugsėjo 29 d. – kavinė “Ratnyčėlė”, rugsėjo 30 d. – picerija “Sicilia” (taip pat 10 proc. nuolaida alkoholiui), spalio 1 d. – naktinis klubas “Naminukas” ( ir alkoholiui). 50 proc. nuolaidą savo lankytojams taikys: rugsėjo 29 d. – muziejus “Girios aidas”, rugsėjo 27-29 d. – Ž.Lipšico žydų muziejus, rugsėjo 30-spalio 1 d. – Mažoji galerija. Nemokamai bus galima aplankyti: rugsėjo 27 d. – V.K.Jonyno dailės galeriją ir M.K.Čiurlionio memorialinį muziejų, visą “Turizmo savaitę” – Rezistencijos ir tremties relikvijų muziejų bei Vaikų dailės galeriją. Rugsėjo 30 d. 11 val. turizmo firma “Gelmė” organizuos nemokamą ekskursiją po miestą (tel. registruotis 51777), o rugsėjo 29 d. 14.30 val. 50 proc. nuolaida bus taikoma ekskursijai garlaiviu į Liškiavą (tel. registruotis 53393, 51777).

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Priverskime valdžią tarnauti žmonėms!

Krepšinio niekada nebūna daug

Rugpjūčio 17-osios puikus oras ir gera nuotaika lydėjo susirinkusius į gatvės krepšinio varžybas 3X3. Jų organizatorius ir rėmėjas – Druskininkų savivaldybės tarybos narys, ekonomikos mokslų daktaras Juozas Šarkus. Pasak jo, krepšinio niekada nebūna daug. Į varžybas susirinko gausus būrys jaunimo. Šis ruduo ypatingas ne tik Sidnėjaus olimpiada, bet ir artėjančiais rinkimais. Kandidatas į Seimą J. Šarkus atsisakė triukšmingos priešrinkiminės kampanijos. Jis stengiasi paremti mokyklas, skatina jaunimą sportuoti. Nors nedideliais, bet konkrečiais darbais J. Šarkus prisideda prie mūsų bendruomenės problemų sprendimo, dalyvauja ir remia įvairius miesto renginius. Visados kupinas energijos, žvalus ir mėgstantis sportuoti J. Šarkus tapo kelių krepšinio, futbolo turnyrų organizatoriumi. Kviesdamas jaunimą aktyviai sportinei veiklai, J. Šarkus padovanojo naujas krepšinio lentas Ricielių bei Druskininkų “Ryto” vid. mokykloms. Dėka jo pagalbos baigiama įrengti sporto aikštelė prie Parapijos namų.

“Krepšinio varžybos sekmadienį - gražaus bendravimo su jaunimu pavyzdys. Pralaimėjusių nėra, nes čia laimi visi, turėję galimybę atitrūkti nuo kasdienybės ir pasidžiaugti saulėta rudens diena, muzika ir krepšinio švente,” – mano J. Šarkus. Šventė baigėsi visų dalyvavusių komandų apdovanojimu. Savo amžiaus grupėse nugalėjo “Semos” (P.Janulevičius, J.Žėkas, P.Leiga) ir “Trintukų” (G.Goberis, V.Goberis, M.Baranauskas) komandos.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113