Laisva vieta reklamai
VASARIS 2000 m. vasario 24 - kovo 2 d. Nr. 9 (542)
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Vienuolė Božena gydo ir moko vaikus

Arūnas ZURLYS

Ant Nemuno kranto sesuo Božena (dešinėje) su nazaretiečių vienuolijos vyriausiąja seserimi Teresa, kuri buvo iš Romos atvykusi į Druskininkus.
Ant Nemuno kranto sesuo Božena (dešinėje) su nazaretiečių vienuolijos vyriausiąja seserimi Teresa, kuri buvo iš Romos atvykusi į Druskininkus.

Jau 18 metų Druskininkuose gyvenanti vienuolė nazaretietė Božena moko 2-osios vid. mokyklos moksleivius tikybos ir religijos istorijos, taip pat dirba medicinos sesele “Baltarusijos“ sanatorijoje. Ji gyvena nazaretietėms priklausančiame name Mizarų gatvėje, kur vasarą ilsisi kunigai, atvyksta vienuolės.

Pakviesta į iškilmes Romoje

Kovo 5-ąją sesuo Božena pakviesta į Romą, kur Popiežius Jonas Paulius 2-asis paskelbs palaimintosiomis 11 vienuolių nazaretiečių, kurios 1943 m. Naugarduke paaukojo savo gyvybes už žmones, pasmerktus sušaudyti. Tardamos hitlerininkams, jog te Dievas paima kaip auką jų gyvenimus, laisvus nuo šeimyninių rūpesčių, ir taip apsaugoja tuos, kurie turi šeimas, bei gestapo ieškomą jų kapelioną kunigą, 11 vienuolių su vyresniąja seserimi Marija Stela buvo sušaudytos, o pasmerktieji mirčiai išliko gyvi. 1991 m. prasidėjusiame šių vienuolių kanonizacijos procese dalyvavo ir vienuolė Božena. Perlaidojant vienuolių palaikus į Naugarduko bažnyčios altorių, ji kaip turinti medicinos išsimokslinimą buvo įtraukta į pakartotinės ekshumacijos komisiją - savo rankomis vienuolių palaikus lietė, sudedant juos į 11 cinko karstų. Todėl dalyvaus š.m. kovo 5-ąją Romoje, šv. Petro aikštėje, šių vienuolių kanonizacijos proceso užbaigimo iškilmėse, kur visas pasaulis išgirs palaimintųjų kankinių, iš kurių jauniausioji turėjo tik 27-eris metus, vardus. Apie šių vienuolių auką sesuo nazaretietė Božena pasakojo ir Druskininkų bažnyčioje šv.Mišių metu.

11 nazaretiečių vienuolių, kurios š.m. kovo 5-ąją Romoje bus paskelbtos palaimintosiomis, savo aukos už kitus žmones, nuteistus sušaudyti, dieną (piešinys).

Pašaukimas tapti vienuole

Sesuo Božena labai laiminga, jog vyks į Romą, kur pabuvos pirmąjį kartą. Būtent šiame mieste įsikūrę nazaretiečių pagrindiniai namai. Jų vyriausioji sesuo Teresa, vadovaujanti viso pasaulio nazaretietėms, pabuvojo Druskininkuose 1992 m. ir apsistojo Mizarų gatvėje, pagrindiniame šios vienuolijos būste Lietuvoje. Nazaretiečių namai Druskininkuose yra pavaldūs šios pasaulio vienuolijos Varšuvos provincijai. Pašnekovė, kurios pasaulietiškas vardas ir pavardė yra Viktorija Storto, į vienuoles įšventinta 1980 m. gegužės 25 d. Gardine, suteikiant jai Boženos, ankstesniosios vyresniosios vienuolijos sesers, vardą. Ji kilusi iš Baltarusijos Gardino srities Ivijos rajono Dobrovlianų kaimo. Nuo pat vaikystės buvo pamaldi, augo nuoširdžiai tikinčiųjų tėvų šeimoje. Pasaulietiškai gyvendama, baigė Jūratiškių medicinos mokyklą, dirbo med. sesele įvairiose ligoninėse. Jos savanorišką ir laisvą pasirinkimą tapti vienuole, kuriam mintyse nė karto pati neprieštaravo, vertino tėvai. “Toks mano pašaukimas, tokia Jėzaus valia,“ - pridūrė pašnekovė. Visą savo gyvenimo kelią iki dabarties vienuolė Božena vadina Dievo planu ir malone.

Bažnyčia, darbas, namai

1982 m. atvykusi į Druskininkus, tų pačių metų gegužį buvo priimta dirbti med.sesele “Baltarusijos“ sanatorijoje. Savo vienuolystę tuomet slėpė, jos neviešino, vaikščiojo tik pasaulietiškais drabužiais. Kad nekiltų įtarimų dėl namų priklausomybės, priimdavo poilsiauti rusus. Daug laimingiausių savo gyvenimo prisiminimų sieja su 1992 metais, kai pirmąkart viešai pasirodė vienuolės apranga, eidama su gėlėmis į Druskininkų bažnyčią sutikti svečio - Vilniaus archivyskupo Audrio Bačkio. Tais pačiais metais 2-osios vid. mokyklos 22 vaikus lenkų kalba paruošė pirmajai komunijai, o jų tėvų dalį - bažnytinei santuokai. Prieš tai nusprendusi eiti į mokyklą dirbti katechete, užsuko pas kun. K.Gajauską, kuris ją gražiai palaimino tokiam darbui, įteikdamas kryžių. Iki šiol jis kabo mokykloje ant sienos.

Tiek iki šiol, tiek ir dabar vienuolė svarbiausiais savo gyvenimo dalykais laiko tris: bažnyčią, darbą ir rūpinimąsi namais. Tam pasiryžo prieš daugelį metų, nes, jausdama Dievo globą, žinojo, jog ištvers. Šiuo metu rūpesčiais, iš jų ir vienišos senutės globos, dalijasi su seserimi nazaretiete Bernadeta, kuri, atvykusi iš Varšuvos, Druskininkuose gyvena dvejus metus.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113