Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 22 - 28 d. Nr. 8 (489)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Savivaldybės kontrolieriai pernai patikrino du trečdalius miesto biudžetinių įstaigų

Rasita BOČIENĖ

Sausio 28 d. vykusiame miesto tarybos posėdyje savo 1998 m. darbo ataskaitą pristatė savivaldybės kontrolierius Alfonsas Aleksandravičius. Pasak jo, savivaldybės įtakoje yra 38 institucijos, švietimo įstaigos, akcinės bendrovės ir fondai. Praėjusiais metais savivaldybės kontrolieriai atliko 27 patikrinimus, iš jų - 9 kompleksinius.

Mokyklos nereiklios vaikų maitinimui

Nemažas dėmesys pernai buvo skirtas švietimo įstaigoms. Ir tai, anot A.Aleksandravičiaus, suprantama, nes 1998 metais švietimui buvo išleista 53,6 proc. miesto biudžeto pinigų. Kompleksiškai buvo patikrintas Švietimo skyrius. Buvo rasti trūkumai eksploatuojant turimas transporto priemones. Be to, savivaldybės kontrolieriai pasiūlė, jog patalpos Vilniaus alėjoje 24 būtų perduotos Kultūros centrui, nes šiame pastate Švietimo skyrius jokių funkcijų neatlieka, o pastatą aptarnauja ir tam eikvoja švietimo reikalams skirtas lėšas.

Kompleksiškai tikrinant 4-ąją vidurinę mokyklą, nustatyti finansinių operacijų įforminimo pažeidimai, rasti Viešojo pirkimo įstatymo pažeidimai remontuojant tualetus bei nustatyta 2779,3 Lt žala savivaldybės biudžetui. Aptikta darbo apmokėjimo pažeidimų. Panašių pažeidimų rasta ir Vaikų dailės galerijoje.

Kompleksiškai tikrinant vaikų darželį “Žibutė”, rasti grubūs buhalterinės apskaitos įstatymo, kasos operacijų vykdymo taisyklių ir kai kurių kitų norminių aktų pažeidimai. Rasta pažeidimų remontuojant patalpas. Užfiksuoti socialinio draudimo taisyklių, fizinių asmenų mokesčio skaičiavimo pažeidimai. Dėl to Švietimo skyriaus vedėjas V.Gintutis darželio “Žibutė” vedėjai J.Šišlienei pareiškė papeikimą ir įpareigojo ją nubausti kaltus asmenis bei ištaisyti visus rastus trūkumus.

Gavus nemažai tėvų bei mokytojų skundų dėl vaikų maitinimo miesto mokyklose, buvo atliktas bendras mokyklų ir UAB “Rusingė” veiklos patikrinimas. Paaiškėjo, kad UAB “Rusingė”, užsiimanti vaikų maitinimu mokyklose, pažeidė sutartis, nemokėdama mokesčių už sunaudotą elektros energiją ir vandenį, mokyklos kažkodėl jų nereikalavo, o be to, yra nereiklios maisto kokybės atžvilgiu. Sutartys tarp mokyklų bei UAB “Rusingė” buvo netinkamai juridiškai įformintos.

Tikrindami švietimo įstaigas, pasak A.Aleksandravičiaus, kontrolieriai susidūrė su netikėta problema. Paaiškėjo, kad Švietimo skyriaus vedėjas neturėjo savo veiklos nuostatų. Dėl to jis netgi tvarkė atlyginimus nepavaldžioje jam miesto bibliotekoje.

Tvarkingai pinigus naudojo Sporto skyrius

Patikrinę miesto viešosios bibliotekos ūkinę-finansinę veiklą, kontrolieriai esminių pažeidimų nerado. Išryškėjo tik šios bibliotekos pavaldumo neapibrėžtumas.

Maloniai, anot A.Aleksandravičiaus, nuteikė Kūno kultūros ir sporto skyriaus patikrinimas. Šis skyrius biudžeto lėšas naudoja labai tvarkingai.

Iš esmės buvo patikrinta Socialinės globos ir rūpybos skyriaus 1997 metų ūkinė ir finansinė veikla. Nustatyta, jog mūsų mieste nebuvo paruošta ir įgyvendinta socialinių paslaugų infrastruktūros programa. Miesto tarybos ir savivaldybės administracijos dėmesys atkreiptas į tai, kad 1997 metais nepanaudota 325 tūkst. litų, skirtų iš savivaldybės biudžeto lėšų, nors socialinių paslaugų poreikis mūsų mieste yra tikrai didelis. Rasta trūkumų skaičiuojant ir išmokant įvairias pašalpas, gyventojams stigo informacijos apie galimybes gauti paramą. Po patikrinimo sudarytas planas skyriaus veiklai pagerinti.

Sveikatos įstaigose taip pat rasta pažeidimų

Savivaldybės kontrolieriai praėjusiais metais atliko du patikrinimus miesto ligoninėje: dėl lėšų, gautų iš Finansų ministerijos įsiskolinimams padengti, bei kaip naudojami iš miesto biudžeto skirti pinigai. Pirmuoju atveju buvo nustatyta, jog 41371,27 Lt panaudoti neteisėtai, nes įsiskolinimo suma (163228,73 Lt) neatitinka sumos, nustatytos 1997 05 12 savivaldybės kontrolieriaus pažymoje, pagal kurią ir gautos lėšos iš Finansų ministerijos. Įsiskolinimas buvo 204 tūkst. Lt. Be to, nesilaikyta mero potvarkio, reglamentuojančio šio klausimo sprendimą. Antruoju atveju nustatyta, jog lėšos, ligoninei skirtos iš miesto biudžeto, panaudotos pagal paskirtį, tačiau dėl netvarkos dantų protezavimo apskaitoje nustatyta žala savivaldybės biudžetui - 513,20 Lt. Šias sumas kontrolieriai pareikalavo grąžinti į biudžetą, tačiau savivaldybės administracija to nepadarė, apeliuodama į sunkią šios gydymo įstaigos finasinę būklę bei apsiribodama įspėjimu laikytis finansinės drausmės.

Patikrinę, kaip panaudotos biudžeto lėšos VĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre, kontrolieriai nustatė, kad 360 Lt panaudota ne pagal paskirtį. Rasta netikslumų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje.

Kompleksiškai patikrinus SP UAB “Pakalnutės” vaistinė” finansinę ir ūkinę veiklą, buvo nustatyta organizacinių nesklandumų, premijavimo nuostatų pažeidimų, užfiksuota nuostolinga šios bendrovės veikla ir kiti trūkumai. Patikrinimo rezultatai svarstyti Tarybos ekonomikos ir finansų bei miesto ūkio komitetuose.

Netvarka “Tvarkoje”

Kontrolieriai pernai keletą kartų tikrino savivaldybės administracijos skyrius. Jie analizavo, kaip skirstytos ir panaudotos biudžeto lėšos, 1997 metais skirtos visuomeninėms organizacijoms. Tam tikslui buvo panaudoti 46344 Lt. Rasta, kad buvo finansuota viena politinė partija (5100 Lt skirta Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai), nors tai griežtai draudžia įstatymas. Iš vienuolikos miesto biudžeto lėšomis pasinaudojusių organizacijų tik trys registruotos, visuomeninės organizacijos nepateikė arba ne visiškai pateikė ataskaitas apie lėšų naudojimą. Nepanaudotos lėšos nebuvo išreikalautos atgal į savivaldybės biudžetą. Kai kuriais atvejais biudžeto pinigai buvo panaudoti vienadieniams poreikiams.

Valstybės konrolieriaus V.Kundroto prašymu, savivaldybės kontrolieriai patikrino, ar teisingai Druskininkų savivaldybėje taikomas gyvenamųjų namų šildymo bei mokesčio už karštą vandenį kompensavimas. Esminių pažeidimų nebuvo rasta.

Nuodugniai kontrolieriai patikrino, kaip praėjusiais metais biudžeto lėšas naudojo UAB “Tvarka”, su kuria buvo sudaryta sutartis tvarkyti kai kurias miesto vietas. Buvo rasta nemažai netvarkos: dingęs sutarties originalas, neužtikrinta reikiama priežiūra įvertinant atliktus darbus, užfiksuotas kai kurių finansinių įsipareigojimų pažeidimas iš UAB “Tvarka” pusės, blogai buvo organizuotas pats konkursas miesto teritorijoms valyti ir žaliesiems plotams prižiūrėti. Dėl šių ir kitų pažeidimų savivaldybės Miesto ūkio skyriaus vyr. inžinieriui G.Čekauskui pareikšta pastaba.

Po patikrinimo kainos sumažėjo

Tarybos sprendimais bei miesto mero potvarkiu Policijos komisariatui iš miesto biudžeto buvo skirta 61127 Lt areštinės pastatui pirkti, vasarą iš kitų miestų komandiruotiems pareigūnams apgyvendinti bei darbuotojams skatinti. Patikrinus paaiškėjo, jog komisariatas 1997 metais gautas biudžeto lėšas naudojo pagal paskirtį.

Kadangi UAB “Druskininkų butų ūkis” yra savivaldybės įtakoje esanti įmonė, kontrolieriai praėjusiais metais ją tikrino tris kartus. Du miesto gyventojai raštu kreipėsi į savivaldybės kontrolės tarnybą dėl vandens skaitiklių įrengimo kainos. Abu kartus po kontrolierių patikrinimo UAB “Druskininkų butų ūkis” žymiai sumažino (vienu atveju net pusiau) skaitiklių įrengimo kainą.

Savivaldybės kontrolieriai tyrė Gardino g. 21 namo gyventojų prašymą išsiaiškinti mokesčių už sunaudotą šilumos bei elektros energiją tvarką. Buvo nustatyta, kad UAB “Druskininkų butų ūkis” nepiktnaudžiavo, rinkdama mokesčius už šiuos patarnavimus. Kartu su namo gyventojais bei bendrovės atstovais kontrolieriai analizavo padėtį ir priėjo išvadą, jog patys gyventojai turi galimybių rasti išeitis, leidžiančias išvengti nesklandumų ir neūkiškumo naudojant šilumos bei elektros energiją.

Atkreipė Varėnos mero dėmesį

Praėjusiais metais be savivaldybės kontrolierių dėmesio neliko ir SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis”. Buvo patikrinta, kaip šioje bendrovėje laikomasi darbo apmokėjimo tvarkos. Šioje srityje nustatyti tam tikri pažeidimai. Vėliau buvo tikrinamas miesto pirties įkainių pagrįstumas. Nustatyta, jog 1998 01 29 Tarybos sprendime buvo nurodytas įkainis apsilankymo trukmei, t.y. vienai valandai, o savivaldybės Ekonomikos skyriui pateiktame prašyme apskaičiuota vieno apsilankymo kaina. Kontrolieriai pasiūlė apskaičiuoti vidutinę vieno apsilankymo pirtyje trukmę ir patikslinti minėtąjį Tarybos sprendimą.

Tarybai ruošiantis svarstyti klausimą dėl naujų SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis” teikiamų paslaugų tarifų, kontrolieriai patikrino, kaip vykdomas ankstesnis analogiškas Tarybos sprendimas. Paaiškėjo, kad nebuvo sudarytos faktiškos bendrovės ir jos padalinių meistrų, mechanikų, dispečerių ir kitų išlaikymo bei pridėtinių išlaidų sąmatos pagal sąnaudų straipsnius. A.Aleksandravičiaus manymu, griežtas Tarybos narių požiūris į įkainių didinimą privertė bendrovę įvertinti turimus vidinius resursus bei rimčiau pagrįsti naujų įkainių dydžius.

Kontrolieriai praėjusiais metais tikrino, kaip laikomasi įstatymų išduodant licencijas kitiems vežėjams vežioti keleivius. Pavyzdžiui, patikrinę D.Antanaitienės ir R.Draugelio individualioms įmonėms išduotas licencijas, jie nustatė, kad Varėnos savivaldybė nekontroliuoja, kaip laikomasi savo teritorijoje registruotų įmonių licencijų sąlygų. Į tai Druskininkų savivaldybės kontrolieriai atkreipė Varėnos mero dėmesį.

Silpnosios valdžios vietos

Savivaldybės kontrolierius A.Aleksandravičius akcentavo, jog tiek miesto taryboje, tiek savivaldybės administracijoje egzistuoja rimta Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymo kontrolės problema. Taip pat, anot kontrolieriaus, konkursai, skelbiami įvairiems darbams ir paslaugoms atlikti, taikant Viešojo pirkimo įstatymą, yra silpna miesto savivaldybės administracijos darbo vieta.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.