Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 1 - 7 d. Nr. 5 (486)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Viršijusiam įgaliojimus direktoriui -
griežtas papeikimas

Rasita BOČIENĖ

Užprogramuota nežinomybė

Praėjusių metų gruodžio 1 d. savivaldybės kontrolierius A.Aleksandravičius pasirašė įsakymą planine tvarka patikrinti savivaldybės biudžeto lėšų, 1998 metais skirtų UAB “Druskininkų autobusų parkas”, tikslinį panaudojimą. “Savivaldybė šiai įmonei praėjusiais metais ėmė skirti daugiau dėmesio, leido atidaryti kreditinę liniją, - sakė A.Aleksandravičius. - Didelių pažeidimų rasti nesitikėjome, tačiau pasidomėti jos veikla buvo mūsų pareiga”.

Savivaldybės kontrolieriaus vyresnioji padėjėja M.Jurgionienė, baigusi UAB “Druskininkų autobusų parkas” patikrinimą, pažymoje, be keleto smulkesnių pažeidimų, nurodo, jog praėjusiais metais miesto taryba leido šiai įmonei imti iki 1500 tūkstančių litų paskolą - kredito liniją autobusams pirkti, įkeičiant bendrovės turtą. Tuo pačiu Tarybos sprendimu buvo sudaryta komisija bankui, iš kurio bus imama paskola - kredito linija, pasirinkti. Taip pat kontrolierė pažymėjo, kad po mėnesio, remdamasis minėtu Tarybos sprendimu, meras A.Maknys įgaliojo UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorių A.Padegimą pasirašyti su Lietuvos taupomojo banko Druskininkų skyriumi kredito ir turto įkeitimo sutartį. Tačiau, kaip toliau rašoma pažymoje, “1998 m. liepos 8 d. UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorius A.Padegimas pasirašė paskolos sutartį 375000 JAV dolerių su 9 procentų metinėmis palūkanomis autobusams pirkti, nepaisant to, kad miesto taryba leido imti paskolą litais”.

Savo paaiškinime savivaldybės kontrolieriui A.Padegimas teigia taip pasielgęs todėl, kad “autobusai buvo perkami Lenkijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Su prekybos partneriais turėjome atsiskaityti JAV doleriais. Be to, imant paskolą JAV doleriais, buvo mažesnė palūkanų norma”.

“Tai labai rimtas pažeidimas, kad buvo paimta paskola ne litais, o JAV doleriais, - sakė A.Aleksandravičius. - Manau, jog šitaip buvo užprogramuota nežinomybė, nes neaišku, koks bus lito ir JAV dolerio santykis, kai reikės tą paskolą grąžinti”.

Negana to, savivaldybės kontrolieriai pažymėjo, kad 1998 m. rugsėjo 17 d. miesto taryba savo sprendimu leido UAB “Druskininkų autobusų parkas” iš imamos 1500 tūkstančių litų paskolos autobusams pirkti 97,7 tūkst. litų panaudoti mechaninių dirbtuvių ir garažo Gardino g. 39 stogui taisyti. Tačiau Taryba, priimdama sprendimą dėl paskolos - kredito linijos lėšų panaudojimo kitiems tikslams, pažeidė paskolos sutarties 3 skyriaus 3.5 punktą, kuriuo įsipareigojama paskolą naudoti pagal tikslinę paskirtį. O už įsipareigojimų nesilaikymą sutartyje numatytos banko sankcijos.

Du nauji punktai sutartyje

1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.142 “Dėl leidimo UAB “Druskininkų autobusų parkas” imti paskolą” miesto taryba nusprendė: “1. Leisti UAB “Druskininkų autobusų parkas” imti iki 1500 tūkstančių litų paskolą - kredito liniją, įkeičiant bendrovės turtą, autobusams pirkti. 2. Sudaryti komisiją bankui pasirinkti ir autobusams pirkti - parduoti”. Šios komisijos pirmininku paskirtas savivaldybės Miesto ūkio skyriaus viršininkas G.Skirkevičius.

Kai buvo pasirinktas Lietuvos taupomojo banko Druskininkų skyrius, 1998 m. gegužės 22 d. meras A.Maknys įgaliojo UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorių A.Padegimą pasirašyti su juo kredito ir turto įkeitimo sutartis.

Nustačius, kad paskola paimta ne litais, o JAV doleriais, miesto meras sudarė komisiją sutarčiai dėl šios paskolos sudarytai su banku analizuoti. Paaiškėjo, kad paskolos sutartyje Nr.216, 1998 m. birželio 8 d. pasirašytoje UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktoriaus A.Padegimo ir LTB Druskininkų skyriaus valdytojo V.Kuneikos, atsirado du nauji punktai. 2.7 punktas skelbia, jog “Druskininkų miesto savivaldybė turi laiduoti savivaldybės lėšomis - 500 tūkst. Lt už imamą paskolą (...)”. 2.8 punkte rašoma, kad “Druskininkų miesto savivaldybės Taryba savo biudžete visam paskolos terminui turi įsipareigoti numatyti lėšas būsimoms UAB “Druskininkų autobusų parkas” dotacijoms dengti ir šias lėšas nukreipti LTB paskolos dengimui”. Šie punktai sutartyje reiškia tai, kad direktorius A.Padegimas bankui įkeitė ne savo bendrovės turtą, o dalį viso miesto biudžeto.

Komisijos bankui pasirinkti ir autobusams pirkti pirmininkas G.Skirkevičius sakė dalyvavęs tik pasirenkant banką, o sutarties su juo nė akyse nematęs, ją savarankiškai pasirašęs A.Padegimas. “Jei bus pakeisti minėti sutarties punktai - ačiū Dievui, - sakė G.Skirkevičius, - o jei ne, ir jei autobusų parkas nesugebės dengti paskolos, tai savivaldybė už ją jau garantavo...”

Direktorius “mušėsi į krūtinę”

Miesto tarybos posėdyje, vykusiame sausio 21 d., meras A.Maknys supažindino Tarybos narius su komisijos, sudarytos sutarčiai su banku analizuoti, protokolu. Jame pažymėta, kad UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorius A.Padegimas viršijo savo įgaliojimus, naudojant 1,5 milijono litų paskolą, LTB suteiktą jo vadovaujamai bendrovei.

Pasak A.Padegimo, jis pripažįsta kaltę, kad paskolą iš banko paėmė JAV doleriais, nors Tarybos leidimas buvo duotas imti litais. “Paskaičiavom, kad paskolą imti valiuta yra pigiau, - sakė direktorius, - tačiau žiūrint į ateitį, jei litas bus atrištas nuo dolerio, tai šiam pabrangus, išlaidos gali žymiai padidėti”. A.Padegimas pripažino, jog savo įgaliojimus iš tiesų viršijo. Paklaustas, kodėl, prieš priimdamas tokį sprendimą, nesikreipė į miesto tarybą, direktorius atsakė, kad pasielgė blogai.

Kaip paskolos sutartyje su banku atsirado punktai, kad savivaldybė turi laiduoti šią paskolą savo lėšomis, UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorius A.Padegimas paaiškinti negalėjo.

Tarybos posėdyje dalyvavęs Seimo narys J.Galdikas pasiteiravo, ar autobusų parkas turi juristą. Išgirdęs, kad ne, pasakė, jog jam neteko girdėti, kad įmonės vadovas, pasirašydamas paskolos sutartį milijoninei sumai, nesikonsultuotų su juristais. “Be to, netelpa į galvą, kaip jis užstatė ne savo turtą?” - stebėjosi Seimo narys.

Tarybos posėdyje po ilgų diskusijų nutarta įpareigoti UAB “Druskininkų autobusų parkas” direktorių A.Padegimą kreiptis į LTB valdybą, prašant peržiūrėti paskolos sutartį ir ją pataisyti. Taip pat direktoriui uždrausta naudoti šios paskolos - kreditinės linijos lėšas be Tarybos leidimo. Už įgaliojimų viršijimą nuspręsta pareikšti A.Padegimui griežtą papeikimą.

Kadangi Tarybos nariai, patys neapsižiūrėję, praėjusių metų rugsėjo 17 d. pritarė sprendimui dalį tikslinės paskolos autobusams pirkti skirti bendrovės stogų remontui, šiame posėdyje nutarta skirti iš miesto biudžeto 60 tūkst. litų padengti ne pagal paskirtį panaudotoms lėšoms.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.