Violeta KLIMAITË


Tarnaudamas Garbës sargybos kuopoje, jis (viduryje) matë daug þymiø pasaulio þmoniø

23 metø druskininkietis Valentinas Radzvilavièius savo lëðomis vie- tinëje leidykloje “Vija” iðleido pirmàjà poezijos knygelæ - “Meilës eilëraðèiai”. Poezijos rinkinio, kurá jau galime nusipirkti Druskininkø knygyne, autorius tarnauja BALTBAT-e. Jo tarnybos draugai iki ðiolei neþinojo, kad Valentinas raðo eilëraðèius, kuriø pagrindinë tema - nelaiminga ir svajinga meilë.
Valentinas - daugiau “oficialus” druskininkietis, registruotas Druskininkuose, taèiau atvaþiuojantis èia tik pasisveèiuoti. Mokyklà jis baigë Vilniuje, ten pat - ir ryðiø specialisto mokslus aukðtesniojoje technikos mokykloje. Dvideðimtmetis jaunuolis buvo priimtas tarnauti Garbës sargybos kuopoje, sutinkanèioje ir palydinèioje aukðtus Lietuvos sveèius. Po dviejø privalomos tarnybos metø kariuomenëje Valentinas vël pasirinko kareiviðkus batus. “Labai mëgstu sportuoti ir keliauti”, - sako BALTBAT-o, kur Valentinà rekomendavo Druskininkø SKAT-o vadovai, karys. Taikos palaikymo misijos atstovu Valentinas tapo pernai, rugpjûtá. Keletà mënesiø jo kuopa buvo

dislokuota Latvijoje, po to - Estijoje, dabar iki naujøjø metø - vël Latvijoje. Á Druskininkus Valentinas parvaþiuoja dukart per mënesá.“Meilës eilëraðèiai”, pasak autoriaus, buvo noras árodyti sau, kad bet koká tikslà galima pasiekti savo jëgomis. Algà gaunantis taikos palaikymo korpuso karys savo santaupas skyrë geriausiø jo paraðytø meilës eilëraðèiø leidybai.
- Tavo eilëraðèiø herojus - nelaimingas jaunuolis, kurá meilë iðdavë arba aplenkë, kuris ilgisi ðio jausmo ir verkia, radæs tuðtumà mylimosios ðirdyje. Ar ðios intymios - dienoraðèiui, laiðkui mylimajai (-am), tinkanèios eilutës, - tai tavo asmeninë patirtis?
V.Radzvilavièius. Ne, ne tik. Aiðku, eilëraðèiuose yra ir mano paties asmeniniø iðgyvenimø, taèiau daug ir fantazijos vaisiaus. Á ðià knygà sudëjau savo geriausius eilëraðèius, paraðytus per 5 metus. Savo draugams, su kuriais tarnavau kariuomenëje, duodavau paskaityti, tik nesakydavau, kieno tai meilës eilës. Jiems patiko. Eilëraðèius skaitë ir mano artimiausi draugai. Norëjau savo eiles tiesiog padauginti ir jiems iðdalinti, taèiau idëjà jas iðleisti atskiru rinkiniu pasiûlë mano brolis. Be jo iniciatyvos ir moralinës paramos ðiø “Meilës eilëraðèiø” nebûtø.

BALTBAT-e su Valentinu tarnauja dar keli druskininkieèiai: (antras ið kairës) Donatas Bingelis, (ketvirtas ið kairës) Andrius Vilûnas. Valentinas - pirmas deðinëje

- O kur tavo mûza?
V.R. Ji - druskininkietë.
-Esi mylintis ar mylimas?
V.R. Ir tas, ir tas.
- Ar kada nors pats gavai laiðkà su meilës eilëraðèiu?
V.R. Taip, vienà kartà.
- Kada gimsta tokie meilës eilëraðèiai?
V.R.Daþniausiai namuose. Vakarais. Kai niekas netrukdo. Tada að juos raðau ðirdies ir proto ranka. Kai raðiau, neþinojau, kad kada nors kas nors ðiuos mano eilëraðèius skaitys.
- Tavo gyvenimas ðiuo metu susipynæs su meile ir ðautuvu. Ar galëtum ðauti á þmogø?
V.R. Ne, negalëèiau. Todël ir tarnauju BALTBAT-e, kurio pagrindinis tikslas yra tvarkos prieþiûra taikingomis priemonëmis, nenaudojant ginklo

- Ar ðiandien dvideðimtmeèiai dar skaito meilës eilëraðèius?
V.R. Kalbëjo þmonës ir prieð kelis ðimtmeèius, kad meilës nëra ar jos nereikia. Taèiau ðio jausmo niekas negali iðvengti, kad ir kaip nuo jo slapstytøsi ar vieðai neigtø. Kiekvienas svajoja bûti mylimas ir kaþkam reikalingas. Þmonijai trûksta meilës. Todël ji ir þiûri filmus apie meilæ, skaito meilës eiles. Yra nemaþai jaunø þmoniø ir Druskininkuose, kurie raðo meilës eilëraðèius, galbût geresnius uþ mano, taèiau jiems, matyt, trûksta dràsos juos paleisti á pasaulá.
- Esi laimingas, rankose laikydamas pirmàjà savo eilëraðèiø knygelæ?
V.R. Laimingas, kad árodþiau sau, jog galiu pasiekti tai, ko trokðtu. Tai - lyg savæs iðbandymo pavyzdys.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.