Kas gaus “premijà” uþ netvarkà?

Rudená, kai tauta gërisi skoningai sutvarkytomis sodybomis ir renka paèià graþiausià, “Druskonis” ir aplinkosaugininkai nutarë surengti savo konkursà - netvarkingiausiems iðaiðkinti. Juolab kandidatø tokiam konkursui, atrodo, netruks - spalio 20-àjà pasivaþinëjæ po miestà ir apylinkes susiraðëme jø visà sàraðà, ir tai dar ne pabaiga. Jei kas norës ginèytis, kad kai kuriø vietø, tarkim, garaþø kooperatyvø teritorijø neámanoma graþiai sutvarkyti, atsakysiu - netiesa, nes panaðiai kalbëjo ir kai kurie sandëliø Gardino gatvëje ðeimininkai. O dabar pasiþiûrëkit - neprikibsit, UAB “Giruna” net roþëmis savo sandëlá apsisodino.
Kad mûsø konkursas atrodytø kuo rimtesnis, priminsiu ástatymà: Administraciniø teisës paþeidimø kodekso 51 str. 3 d. “Aplinkos terðimas buities arba nepavojingomis gamybos atliekomis” numato baudas nuo 100 iki 250 litø, o to paties straipsnio 4 d. “Aplinkos terðimas nuodingomis arba kenksmingomis medþiagomis bei pavojingomis atliekomis” numato baudas nuo 300 iki 2 tûkst. litø.

 

Taip tàdien atrodë restorano “Baltoji astra” kiemas. Atðoko sezono pabaigos pokylá, iðsiðlavë pakampes, ðiukðles iðmetë lauk ir... paliko. Dabar atliekø krûvos po truputá maþëja, taèiau visai jø atsisakyti restorano darbuotojai, atrodo, nesiráþta. Jei restoranas nebedirba, ar tai reiðkia, kad ðiukðliø krûvos “puoð” jo kiemà iki pavasario - naujo sezono pradþios?

 

 

“Eglës” sanatorijos paðonëje ásikûræ net trys garaþø bendrijos - “Klevas”, “Signalas” ir “Viraþas”. Prie ávaþiavimo stûkso perpildytas ðiukðliø konteineris - neatsiranda norinèio praneðti komunalininkams, kad iðveþtø. Ðalia prikrauta senø padangø, mëtosi butelis tepalø, tvarkingai surikiuoti á eilutæ nenaudojami akumuliatoriai. “Signalo” bendrijos garaþø savininkams nereikia në konteinerio - tiesiai prie kraðtinio garaþo sienos padarytas tikras sàvartynas: suverstos statinës, dëþës, lentgaliai, net visas raudono automobilio këbulas priremtas. Ir, aiðku, akumuliatoriai. O tikriausiai daugelis þino, kad iðmesti ðie daikèiukai tampa labai kenksmingi aplinkai - ið jø teka nuodinga rûgðtis. Yra taisyklës, pagal kurias garaþø bendrijø nariai turi organizuotai surinkti nenaudojamus akumuliatorius, tepalus, tepalo filtrus, liuminescencines lempas bei kitus pavojingus daiktus ir iðveþti á nurodytas vietas. Uþ toká aplaidumà visø trijø garaþø bendrijø pirmininkams spalio 24 d. Aplinkos apsaugos agentûros vyr. inspektorius S.Kvaraciejus suraðë aktus ir skyrë baudas po 200 litø.

Miðkelis Neravø kaimo pakraðtyje, prie miesto valymo árenginiø, matyt, yra kaþkokia uþkeikta vieta. Savo ðiukðles veþa èia ir kaimieèiai, ir miestieèiai. Kasmet ðis ðiukðlynas bûna sulyginamas su þeme, palaidojamas po smëliu, galvojama - pamirð. Kur tau! Po kiek laiko toje paèioje vietoje atsiranda dar didesnës atliekø krûvos. Pavasará aplinkosaugininkai buvo pastatæ þenklà “Ðiukðles pilti draudþiama!”. Po poros dienø nuvaþiavo - ðiukðles rado, o þenklo - ne! Dabar þadama toje vietoje organizuoti budëjimus. Nepavydëkim ákliuvusiam...
Panaðiai atrodo ir miðkelis prie AB “Alytaus grûdai” Druskininkø paukðtyno. Mëtosi metalo, polietileno gabalai, buteliø ðukës. Kaþkas nupjovë kopûstus, o kotus atveþë ir suvertë. Svarbu nuosavame kieme ðvaru, o uþ jo...

Prie butø ûkio ásikûrusi garaþø bendrija “Vairas” pasirodë nesanti iðimtis. Jaukus kampelis tarp garaþø “sàþiningai” uþverstas senomis padangomis, aprûdijusiomis këbulø dalimis, duslintuvais ir t.t. Surikiuoti ir nelaimingieji akumuliatoriai... Prie ðiukðliø konteineriø árëmintas skelbimas: “Veþti ðiukðles ið namø ir miesto grieþtai draudþiama. Bauda - 100 Lt. Valdyba”. Matyt, gerai paþásta savo þmones. Bet þmonës irgi paþásta valdybà - ið konteineriø gëdingai kyðo “klasikiniai” maiðeliai, prikimðti bulviø lupenø ir pakø nuo pieno.

Bendrabuèio Gardino g. 74 gyventojai tikriausiai pro langus þiûri tik á dangø. Nes jei pasiþiûrëtø á þemæ, pamatytø perpildytà ðiukðliø konteinerá, kuriame ganosi trys riebûs katinai. Ið to, kokie tie katinai rubuiliai ir nebaigðtûs, galima spræsti, kad jø nuolatinë maitinimosi vieta niekada nebûna tuðèia. O ant konteinerio komunalininkai dël viso pikto uþraðæ: “Esant pilnam - skambinti tel.51028”. Bet, matyt, niekam netrukdo...


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.