Pareiðkimas, á kurio svarstymà þurnalistai nebuvo áleisti

Spalio 22 d. Tarybos posëdyje miesto meras teigë, kad dël ðio pareiðkimo bus atskiras susitikimas su frakcijø vadovais jø sueigoje. Spalio 28 d. savivaldybës administracijoje minëtà pareiðkimà svarstyti susirinko visa Taryba. “Druskonio” ir “Dzûko” laikraðèiø þurnalistams, norëjusiems áeiti á diskusijø salæ, arèiausiai durø sëdëjusi savivaldybës administratorë M.Rozalienë ranka uþstojo kelià, pasakiusi, jog èia dalyvauti negalima. Tà patá “Dzûko” þurnalistui, antràkart mëginusiam patekti á patalpas, patvirtino ir nepageidavæ vieðumo Tarybos nariai, motyvuodami, kad tai ne vieðas Tarybos posëdis, o susirinkimas.

Violeta KLIMAITË


Miesto tarybos dauguma, 15
Tarybos nariø, atstovaujanèiø 6 politinëms partijoms, savo pareiðkime, áteiktame kurorto merui Algimantui Makniui prieð kelias savaites, iðreiðkë susirûpinimà dabartiniu vadovavimu savivaldybei. Kaip komentavo kai kurie ðá raðtà pasiraðæ Tarybos nariai, tai nëra interpeliacija miesto merui, bet raðtu pareikðta nuomonë dël jiems susirûpinimà kelianèiø vadovavimo principø.
"Jau pusæ metø dirba dabartinë
Druskininkø miesto Taryba, t.y. 25 jos nariai, atstovaujantys 8 politines partijas, ir nauja savivaldybës vykdomoji valdþia. Tai - pakankamas laikotarpis, verèiantis susimàstyti, ar tuo keliu einame, pateisindami rinkëjø lûkesèius, ar mûsø veikla atitinka savivaldos ir demokratijos principus ir svarbiausia - ar vietos valdþia tarnauja þmoniø gerovei, - raðoma pareiðkime. - Prieð pusmetá daugiausiai rinkëjø balsø gavusi (8), bet neturinti daugumos Taryboje Tëvynës Sàjunga (TS), iðkeldama miesto mero kandidatûrai savo partijos atstovà, þadëjo plaèiai panaudoti savo ryðius su bendrapartieèiais centrinëje valdþioje ir naujojoje Vyriausybëje, spræsdama gyvybiðkai svarbius mûsø kurorto ir jo þmoniø klausimus. Bet kol kas tai - tik paþadai. Netæsi prieðrinkiminiø paþadø ir mûsø iðrinktas Seimo narys ir sveikatos apsaugos ministras J.Galdikas, þadëjæs padëti Druskininkams padidintu poilsiautojø srautu ið NVS ðaliø. Ðiuo metu sanatorijø durys jau “uþdaromos” ir Lietuvos gyventojams.
Valdanèiosios partijos ir miesto
mero bandymas sudaryti miesto valdybà ne pagal galimø jos nariø kompetencijà ir kitø politiniø partijø atstovavimo Valdyboje principus, bet siekiant vienintelio intereso - TS daugumos, baigësi fiasko. Nepavykus sudaryti Valdybos Druskininkø miesto savivaldybëje, miesto merui A.Makniui buvo suteikti labai platûs vykdomosios valdþios ágaliojimai, todël visa atsakomybë uþ Tarybos ir vykdomosios valdþios darbà tenka jam.
Praëjus pusmeèiui, privalome pa reikðti, kad savo kompetencijos ribose miesto meras A.Maknys dirba nepakankamai. Esame susirûpinæ, kad, paþeisdamas Tarybos Statutà, meras iki ðiol neparengë ir nepateikë svarstyti Tarybos darbo plano projekto. Visà pusmetá Taryba, prieðtaraudama Statutui, priversta dirbti be patvirtinto darbo plano, neþinodama, kokie klausimai ir kada bus svarstomi Tarybos bei komitetø posëdþiuose, nenumaèius jokiø susitikimø su gyventojais. Pagal Tarybos Statutà miesto meras jau 2 kartus posëdþiø metu turëjo atsiskaityti uþ savo veiklà ir atsakyti á Tarybos nariø klausimus, taèiau to nepadarë. Paþeisdamas Statutà, meras neskyrë jokiø ágaliojimø mero pavaduotojui. Veiklos nepradëjo Statute numatyta Tarybos frakcijø vadovø sueiga, kuri turëtø svarstyti Tarybos posëdþiø darbotvarkes, teikti sprendimø projektus Tarybai, nagrinëti Statuto paþeidimus ir pan. Ðios sueigos posëdþius organizuoti ir sudarinëti jø darbotvarkes buvo ágaliotas miesto meras.
Prieð Tarybos posëdþius savivaldybës vadovai tariasi tik su savo politinës partijos frakcijos nariais, ignoruodami kitø partijø atstovø nuomonæ. Svarbûs Tarybos sprendimo projektai neskelbiami visuomenei susipaþinti. Paþeidþiama Tarybos nustatyta tvarka dël sprendimø projektø ir kitø dokumentø rengimo bei registravimo. Pasitaikë atvejø, kai, paþeidþiant Tarybos Statutà, posëdþiuose buvo svarstomi klausimai, kuriems apskritai nebuvo parengti jokie sprendimø ar kitø dokumentø projektai. Pastarieji dokumentai ne visada suderinami su atitinkamais Tarybos komitetais bei administracijos padaliniais. Nekoordinuojama Tarybos komitetø veikla, neiðklausomos informacijos apie Tarybos sprendimø vykdymà.
Iðvardinti Tarybos Statuto paþeidimai byloja apie demokratijos, vieðumo ir savivaldos principø nesilaikymà, organizuojant Tarybos darbà. Savivaldybës veikla destruktyvi ir chaotiðka dël nesudaryto ir nepatvirtinto Tarybos darbo plano, tuo daþnai naudojasi vykdomoji valdþia. Tarybos nariai daþnai negauna pakankamai, o kartais ir visai, bûtinø dokumentø, norëdami kompetentingai iðnagrinëti klausimà, pasitarti su rinkëjais ar apsispræsti dël balsavimo. Pasitaikë atvejø, kai, svarstant sprendimø, reikalavusiø nemaþai visø mokesèiø mokëtojø lëðø, projektus, vykdomoji valdþia netgi nesugebëjo pristatyti pateikto balsuoti projekto tikslø ir paaiðkinti jo naudà druskininkieèiams. Tokia “slapukavimo”, netikrumo, apsimetinëjimo ir neaiðkumo atmosfera, kai Tarybos nariai posëdþiø metu, ið anksto neturëdami pakankamai informacijos, “prievartaujami” balsuoti, gali bûti naudinga ne demokratinei visuomenei, o atskiroms grupëms. Miesto meras nekreipia reikiamo dëmesio á anksèiau nevienàkart pareikðtus þodinius priekaiðtus dël Tarybos Statuto paþeidimø.
Esame susirûpinæ kurorto likimu,
gresianèia bedarbyste, neiðvystyta kurorto infrastruktûra, investicijø stoka, nuolat auganèiais komunaliniø mokesèiø tarifais ir tokiu vadovavimu savivaldybei. Dël to, norëdami dirbti, o ne politikuoti, vieðai reikalaujame miesto merà A.Makná nedelsiant imtis priemoniø paþeidimams paðalinti ir uþtikrinti efektyvià savivaldybës valdymo institucijø veiklà. Visos partijos pasiruoðusios dirbti ir spræsti svarbius kurorto klausimus”.

 Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.