REKLAMA (Vija)

Laikraðèio "" archyvai

RENGINIAI PARODOS

Lapkrièio 5 d. 19 val. Kultûros centre-vakaras "Vëliniø þvakutës dega...".

Maþoji galerija
Nuo 11 05 ekspozicija ið privaèiø kolekcijø.
UAB ”Draugystës sanatorija”
(V.Krëvës g. 4a)
Dailininkø grupës 3X retrospektyvinë paroda.
Centro "Dainava" maþoji salë
Liucijos VRUBLIAUSKIENËS kûriniø paroda.
"Saulutës" sanatorijos salë
Auklëtojos L.Vitkuvienës kûriniai "Atgimæs kartonas".
Miðko muziejus "Girios aidas"
V.Ulevièiaus meniniai darbai -droþiniai ið àþuolo.
V.Sakalauskas. Originalûs medþiotojo baldai.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.