Pareiðkimas, á kurio svarstymà þurnalistai nebuvo áleisti

Linkiu geros ir reikalingos kurortui politikos

Veiklos ir lëðø prioritetus turëtø sàlygoti kurorto gydomoji paskirtis

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.