Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. lapkrièio3-9 Nr.44(421)

Mero atsakymas á Tarybos nariø priekaiðtus

Konkursas netvarkingiausiems iðaiðkinti

Ketinimai tapti tarptautinio lygmenio galerija

 


Valentinas mano, kad be meilës ðis pasaulis bûtø pilkas ir niûrus


Liûdna daina-
tu jà iðgirsi,
sukûriau tau,
kurià mylëjau,
kuri paliko,
paskui iðnyko,
sugráþt þadëjo,
bet per vëlai atëjo...


(Þr. straipsná)


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama


Ðiandien mano jaunystës draugai gyvena Dievo karalystëje, paþenklintoje kryþiø paunksme

Algirdas KAMANTAUSKAS ið Radviliðkio

1970 metais mano akys pirmàjá kartà iðvydo M.K.Èiurlionio apdainuotà Dzûkijos þemës kampelá - Druskininkus. Tuo metu besigydanèiø dauguma buvo vadinamø “draugiðkø“ respublikø pilieèiai. Gydþiausi ir gyvenau “Nemuno“ sanatorijoje, kuri buvo statoma pagal uþsienieèiø projektà. Tuo metu stebino plytø apsaugos bûdas: kiekviena plytelë tarsi “kûdikëlis“ buvo ávyniota á polietileno “vystyklëlá“. Uþsienieèiai mokëjo valiuta, kuri, kaip ir ðiandien, kvepëjo, todël statybinës medþiagos buvo saugomos ypatingai kruopðèiai. Þiûrint ið ðiandienos, mûsø màstymas panaðus á ávyniotà plytelæ, nuo kurios nuplëðus plëvelæ, lieka molio gabalas.
“Nemuno“ kieme stovëjo Lenino biustas su iðtiesta tarsi iðmaldai ranka. Kaþkas þiemos naktá ant “vado“ letenos pakabino suplyðusià pirðtinæ, kurioje buvo pridëta þuvies kaulø. Ánirðæ valdþios pareigûnai narðë besigydanèius, ieðkojo, kas iðdráso taip paniekinti proletarø vado atminimà. Ypaè uoliai dirbo Maskvos veteranai, ordinais ir Lenino galvomis pasidabinæ savo atlapus.
Antrasis “ðuolis“ á Druskininkø þemæ ávyko 1992-aisiais, Lietuvai atgavus nepriklausomybæ. Tuomet, kaip ir dabar, gydþiausi miesto ligoninës reabilitaciniame skyriuje. Prieð penkerius metus buvau ðiltai sutiktas Jadzës ir Juozo Kudziø namuose. Kitoje gatvëje gyveno Kazimieras Paðkevièius. Juozas ir Kazimieras buvo mano gyvenimo liudininkai, kai kasëme akmens anglá ir gaminome plytas Karagandos koncentracijos stovykloje. Ðiandien mano jaunystës draugai gyvena Dievo karalystëje, paþenklintoje kryþiø paunksme, anot Maironio, “ið kur numiræ sugráþt negali, ramybæ amþinà sau pasirinkæ“. Neseniai svajojome, kûrëme bendrà ateitá sau ir palikuonims, o ðiandien prie deganèios þvakutës tik vienas að maldoje menu jø garbingus vardus.
Graþi mûsø tëviðkëlë, iðauginusi kartø kartas, eina kartu su saule ir mënulio pilnatimi, kurie sveikina gyvuosius ir mirusius, per pasaulio tolius. Aèiû svetingiems Druskininkø gyventojams uþ groþá, puðø ramybæ, uþ ðypsenas. Jûs turtingi ne tik baravykais-pulkauninkais, bet ir gerumu, kuris negalios prispaustuosius tarsi bièiø nektaras prikelia naujam gyvenimui.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.