Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. spalio20 - 26d. Nr.42(419)

 

 


Mûsø turtas:
"Poetinis Druskininkø ruduo"

Kà PDR palieka vietiniams?

Baigiamajame 8-ojo “Poetinio Druskininkø ru-
dens“, vykusio spalio 10-11 dienomis, vakare
ðio autoritetingo Lietuvos poetø bendruomenës susibûrimo organizatorius K. Platelis prasitarë, kad, nerimaudamas prieð renginá, dabar jau jauèiàs apmaudà,


(þr.staipsná)

 


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.