Svetimø vaikø nebûna

Violeta KLIMAITË

Ðeima priëmë èeèëniukà


Po dideliø biurokratiniø barjerø, net paþeminimo, koká vaikai patyrë Maskvoje, vaþiuodami visuomeniniu transportu ið vienos traukiniø stoties á kità (iðgirdæ, kad tai - èeèënø vaikai, maskvieèiai, autobuso keleiviai, juos be jokiø ceremonijø tiesiog iðmetë ið autobuso), pirmoji Èeèënijos naðlaièiø grupë pasiekë Lietuvà.
Rugsëjo pradþioje atvaþiavo dar 4 likæ vaikø namø auklëtiniai. Ið 39 èeèëniukø 25 priglaudë lietuviø ðeimos. Likusieji gyvena parapijos namuose Mosëdyje.

Berniuko brolis iðvyko á Mosëdá

Kai druskininkietë nuvaþiavo á Vilniø parsiveþti kurá nors vaikø namø auklëtiná, galvojo imsianti labiausiai nuskriaustà, suluoðintà. Pasirinko liguistos iðvaizdos mergaitæ Sedà. Bet taip iðëjo, kad á Druskininkus iðvaþiavo Bauddis. Tiesa, prieð tai berniukas pristatë ir savo broliukà, praðydamas já irgi paimti kartu. “Mes dviejø iðlaikyti negalëtume, o daugiau norëjusiø padëti ðiems vaikams druskininkieèiø nebuvo”, - prisimena moteris.
Berniuko neatstûmë ir Vaikø dailës direktorius R.Þukauskas: èeèëniukas sodriomis spalvomis dabar pieðia Druskininkø rudená. Já priëmusiø druskininkieèiø ðeimoje vaikas gyvena kaip savas anûkas: jauèia já globojanèiø þmoniø gerumà ir stengiasi jiems atsilyginti tuo paèiu. Bauddis noriai su ðeimininkais pluða darþe. Patarinëja kaip senas ûkininkas. "Negerai darai,- sako jis ðeimininkei, kaiðiojanèiai tarp auganèiø þirniø karteles jiems vyniotis, - reikia sodinti taip: vienas þirnis ir vienas kukurûzas”. Ið kur vaikui þinoti, kad tie kukurûzai Lietuvoje metrà teuþauga.
Berniukas gauna ir truputá pinigø savoms iðlaidoms. Saldumynams jø neiðleidþia. Nemëgsta ledø. Geriau jau nusipirks rieðutà. Bet labiausiai Bauddþiui patinka pirkinëti suvenyrus. Dovanos juos savo draugams Èeèënijoje. Ðeimininkë jau þino, kad itin girti Bauddþio pirkiná nedera, kadangi berniukas pagal èeèënø tradicijas tuoj pat já padovanos ir ásiþeis, jei bandysi atsisakyti.

Vaikas nori bûti kovotoju

Bauddþio ðeima gyveno Urus Martane, keliolika kilometrø nuo Grozno. Turëjo 1 ha þemës, didelá namà. Prieð dvejus metus tëvai iðvaþiavo á apgultà sostinæ ir ið ten nebegráþo. Tada Bauddis su savo jaunesniu broliu iðëjo jø ieðkoti. Kai gráþo atgal, neberado savo namuose likusiø septyniø broliø ir seserø. Du metai prabëgo þiauriose karo pamokose. Trylikmetis geriau paþásta ðautuvø ir sprogmenø rûðis nei raides. Matæs savo tautieèius, kovojanèius uþ jø kraðto laisvæ, vaikas ir ðiandien nedvejodamas sako, jog nori bûti panaðus á juos. Griuvësiuose gyvenæ benamiai vaikai, tikri prancûzø gavroðai, kovojo su saviðkiais, èeèënø kariais. Uþsidegus rusø tankams, lásdavo á paliktà tuðèià kabinà ir skubiai surinkdavo paliktus ginklus, ðaudmenis, su rusø kareiviais keisdavo anaðà á ðovinius, o juos neðdavo saviðkiams kovotojams. Kiekviename þingsnyje matë skausmà, kraujà ir mirtá.
Bauddis tiki, kad jo gimtieji namai sveiki. Jam èia, Druskininkuose, smagu ir sotu gyventi, taèiau savo siela ir mintimis jis yra Èeèënijoje. Jokiø minèiø likti èia, kur geriau. Bauddis savo þemëje naðlaièiu, kaip mes suprantame ðià likimo nuoskaudà, nebus. Ten uþëjæs á bet kurá namà, jis bus pamaitintas ir pagirdytas. Ten taikos sàlygomis niekada nebuvo ir nebus vaikø namø.

Jokios neapykantos kitatauèiams

Bauddis nekenèia tik kareiviø-samdiniø, negailestingai ðaudþiusiø ir badþiusiø Èeèënijoje visus ið eilës. Su eiliniais rusø kareivëliais, tarnaujanèiais privalomoje armijoje, èeèënai netgi draugaudavo, praneðdavo jø tëvams, o ðie paslapèiomis savo vaikus iðsiveþdavo namo. Jis neslepia, kad blogø þmoniø karo metu buvo ir tarp èeèënø, kurie su rusais darë bizná, kai kiti jø tautieèiai kariavo. Bauddis neabejoja, kad po karo jie gaus tikrà atpildà.
Ðeimininkai stebisi èeèëniuko ðvara ir tvarkingumu. Pirmomis dienomis berniukas negalëdavo miegoti be ðvieèianèios lempos, keldavosi penktà ryte. Pamaþu maþasis sveèias áprato prie naujo ritmo, tik niekaip nepamëgo ryþiø ir kategoriðkai atsisakë valgyti ðaltibarðèius.Bauddis sunkiai prisiverèia mokslams. “Praðyk kà tik nori, bet tik ne mokytis”, - sako jis savo ðeimininkei. Mokantis skiemenimis skaityti knygeles rusø kalba, arabiðkai paraðyti Alacho vardà, berniukas mintinai þino ir vardija savo 12-a proseneliø kartø. Juokais paklaustas, kaip jam patinka mûsø mergaitës, èeèëniukas tvirtai pareiðkë, kad jo þmona bus tik èeèënë.
Bauddis su savo ðeimininkais neseniai vaþiavo naujuoju turistiniu marðrutu “Atmintinos partizanø kovø vietos”. Po ðios kelionës padëti druskininkieèiø ðeimai, priglaudusiai èeèënø naðlaitá, pasiûlë miesto savivaldybë.
Spalio pradþioje Bauddis rado naujø draugø vaikø globos namuose “Þuvëdra”. Rûbø èeèëniukui padovanojo miesto knygyno direktorë L.Þukauskienë.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.