Nusikalstamumas ðiemet mieste gali pasiekti rekordiná skaièiø

Virto klevai / Aplinkos apsauga informuoja

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.