Nauja parodø salë miesto centre

Alfonsas ÐULIAUSKAS

Druskininkø dailininkø grupës 3X, “Kopëèios“, “S.O.F.A“ jungia nemaþà bûrá ávairaus amþiaus, ávairiø krypèiø ir meniniø ásitikinimø kûrëjø. Jø veikla randa vis didëjantá rezonansà visuomenëje ir þiniasklaidos priemonëse. Tai bene aktyviausia miesto visuomenës dalis, kurios buvimà liudija ávairios parodos, plenerai, akcijos. Skaitlingiausia ið grupiø yra 3X, kurios ðaknys siekia 1965 metus, laikotarpá, kai á Druskininkus atvyko pirmieji dailininkai, beje, suruoðæ èia ir pirmàsias savo parodas.
Gausëjant dailininkø bûriui, aktuali tampa parodø saliø problema, kur galima bûtø surengti visaapimanèias grupines, personalines ir retrospektyvines parodas. Todël dailininkai buvo maloniai nustebinti, kai geriausiai Lietuvoje ir mûsø mieste besitvarkanèios AB “Sanatorija “Draugystë“ vadovë V.Kaubrienë neprieðtaravo, kad erdviame buvusios valgyklos pastate bûtø surengta grupës 3X dailininkø tradicinë paroda. Tai bus pirmoji didelë tokio pobûdþio dailës paroda Druskininkuose, kurià þenkliai parëmë sanatorijos valdþia, finansavusi pakvietimø, katalogø, reklamos, salës parengimà ir parodos atidarymà. Ponia V.Kaubrienë ásitikinusi, kad á ðià salæ sezono metu atkeliaus parodos ir ið visos respublikos. Be to, èia taip pat gali bûti eksponuojamos ir kelios parodos, taip pat ir fotografijos, nes ðio þanro atstovai druskininkieèiai irgi nemaþai pasiekæ.
Spalio 11-àjà minëtoje salëje (Krëvës g.4) atidaryta didelë 17-os dailininkø kûriniø paroda, kur eksponuojami 107 aliejinës tapybos, akvarelës, pastelës, metalo plastikos, skulptûros, tekstilës ir keramikos darbai. Apie parodà, be abejonës, dar bus raðoma, o ðiuo metu kvieèiame visus meno gerbëjus aplankyti ðià parodà, kurioje, beje, galima pageidaujamà kûriná ásigyti.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.