Nusikalstamumas ðiemet mieste gali pasiekti rekordiná skaièiø

Pasak miesto policijos komisaro Vytauto Kalëdos, iðanalizavus nusikalstamumo ir teisëtvarkos paþeidimø bûklæ bei duomenis, nustatyta, kad per 9 ðiø metø mënesius uþregistruoti 254 nusikaltimai arba 120 nusikaltimø daugiau nei per tà patá praëjusiøjø metø laikotarpá, t.y. jø padaugëjo 89,5 proc.

- Kokiø nusikaltimø skaièius ðoktelëjo labiausiai, palyginus su 1996-aisiais?
V.Kalëda. Uþregistruota 50 proc. daugiau kriminaliniø nusikaltimø, 150 proc. padidëjo ekonominiø nusikaltimø skaièius. Pagal kitø tarnybø linijà uþregistruotø nusikaltimø skaièius iðaugo 273 proc. 10-èiai tûkstanèiø gyventojø aptarnaujamoje teritorijoje tenka 97,8 nusikaltimai.
- Ko turime saugotis labiausiai?
V.K. Vyrauja savanaudiðki nusikaltimai, t.y. asmeninio turto vagystës (106-ios per 9 ðiø metø mënesius). Lyginant su tuo paèiu praëjusiøjø metø laikotarpiu, jø skaièius padidëjo 76,6 proc. Buvo apvogti 22 butai, 2 daugiabuèiø namø sandëliukai, 7 - sodo nameliai, apvogta 30 automobiliø. Uþfiksuota 14 vagysèiø ið sanatorijø, 17 - ið ávairiø prekybos, visuomeninio maitinimo, kitø vieðøjø vietø. Ðámet jau pavogti 8 automobiliai (pernai - 4). Ið ðiø 8-iø maðinø 6 buvo surastos.
- Ar buvo kësintasi á þmoniø gyvybæ?
V.K. Uþregistruotas vienas pasikësinimas nuþudyti. Ðámet, vasario 13 d., Adolfas Bankauskas ðeimyninio konflikto metu savo bute Liðkiavos g. 11-4 suþalojo savo þmonà J.Bankauskienæ, kuri sunkioje bûklëje paguldyta á ligoninæ. Ði byla baigta ir perduota teismui.
Ðiais metais vienà kartà buvo pasikësinta iðþaginti ir iðþaginta viena moteris. Rugpjûèio 7 d., apie 17 val., Druskininkø-Lateþerio ðalikelës miðkelyje nepaþástamas vyriðkis pasikësino iðþaginti maþametæ mergaitæ. Rugpjûèio 28 d., apie 3 val., prie kavinës “Laima” nepaþástamas vyriðkis, pavartojæs fiziná smurtà, iðþagino I.Ð., gimusià 1964 m. Asmenys, padaræ ðiuos nusikaltimus, nustatyti, vyksta parengtinis tardymas.
Uþregistruoti 3 sunkûs kûno suþalojimai. Geguþës 11 d., apie 1 val., Druskininkø g.39-1, prie buto durø, R.Peèiukevièius, gim. 1958 m., konflikto metu peiliu á pilvà sunkiai suþalojo M.Tiðkinà. Byla baigta ir perduota teismui. Pernai, spalio 19 d. 1 val., Vieciûnø kaime esanèioje kavinëje ið chuliganiðkø paskatø buvo suþalotas R.Juðkevièius. Nustatyta, kad ðá nusikaltimà padarë R.Galèius, gim.1975 m., kuris kaltinamas keliais analogiðkais nusikaltimais. Ðámet rugpjûèio 1 d., apie 15 val., M.K.Èiurlionio g. 88-37 buitinio konflikto metu B.Stuèkienë virtuviniu peiliu dûrë savo vyrui á krûtinæ.
- Kokiø nusikaltimø druskininkieèiai ðámet padarë maþiau?
V.K. 13,3 proc., lyginant su praëjusiais metais, sumaþëjo nusikaltimø, susijusiø su narkotinëmis medþiagomis, t.y. jø gaminimu, laikymu, ásigijimu, realizavimu. Prieþastis - dauguma narkomanø nuteisti ir atlieka bausmæ. Ðiuos nusikaltimus daþniausiai padaro anksèiau teisti, gydyti priverstinai ar gydæsi savanoriðkai nuo narkomanijos asmenys. Daugelio metø statistiniai duomenys rodo, kad narkomanø gydymo efektyvumas yra maþas, kadangi ðiø þmoniø padaryti nusikaltimai kartojasi.
- O kaip jaunoji karta?
V.K. Nepilnameèiai ðámet padarë 11,8 proc. nusikaltimø maþiau negu praëjusiøjø metø tuo paèiu laikotarpiu. Visi jø padaryti 15-a nusikaltimø - kriminaliniai. Nepilnameèiø padarytos 9 vagystës, 2 - piktybinio chuliganizmo atvejai, 1 - eismo saugumo ir transporto priemoniø eksploatavimo taisykliø paþeidimas, 1 nusikaltimas, susijæs su turto prievartavimu. Nusikaltimus padarë 22 nepilnameèiai, ið jø - 13 druskininkieèiø, 6 - Varënos rajono, Ratnyèios seniûnijos gyventojai. Ið ðiø 22-jø nepilnameèiø 10 niekur nedirbo ir nesimokë.
- Kaip nusikaltimø skalæ átakojo neblaivûs ir anksèiau teisti þmonës?
V.K. Neblaivûs asmenys per 9 ðiø metø mënesius padarë 37 nusikaltimus, anksèiau teisti asmenys - 44. Viena svarbiausiø recidyvinio nusikalstamumo prieþasèiø - didëjanti bedarbystë, gráþusiø ið bausmës atlikimo vietø bei nuteistø bausmëmis, nesusijusiomis su laisvës atëmimu, asmenø ásidarbinimo problemos, kuriø policija spræsti nepajëgi.
-Kiek nusikaltimø ðiais metais buvo iðaiðkinta?
V.K. Nusikaltimø iðaiðkinamumas aptarnaujamoje teritorijoje - 76,6 proc., kriminaliniø nusikaltimø - 68,5 proc. Ðámet iðaiðkintus nusikaltimus padarë 128 asmenys (106 suaugæ ir 22 nepilnameèiai; 110 vyrø ir 18 moterø). Tarp ðiø þmoniø - 83 druskininkieèiai, 23 Varënos raj., Ratnyèios seniûnijos gyventojai. Vieðosiose vietose buvo padaryti 44 nusikaltimai, arba 24-iais daugiau nei pernai.
- Ar kurortas ginkluojasi?
V.K. Vieðosios policijos leidimø sistemos tarnyboje áregistruota 11 leidimø sistemos objektø, kurie turi leidimus laikyti (saugoti) ðaunamuosius ginklus. Juose laikomi 2 automatai, 36 pistoletai (revolveriai), 4 lygiavamzdþiai ðautuvai. Mokyklos ðaunamøjø ginklø neturi. Aptarnaujamoje teritorijoje yra 5 saugos struktûros padaliniai, kurie turi 37 ðaunamuosius ginklus. Leidimø sistemoje áregistruoti 138 medþiotojai, kurie turi 168 lygiavamzdþius ir 24 graiþtvinius ðautuvus. 52 þmonës turi ðaunamuosius ginklus savigynai: 42 lygiavamzdþius medþioklinius ðautuvus ir 10 pistoletø. Nusikaltimø, padarytø panaudojant ðaunamuosius ginklus, ðiais metais neuþregistruota.
- Kaip ðámet gyvavo blaivykla?
V.K. Per 9 ðiø metø mënesius á blaivyklà buvo uþdarytas 941 asmuo arba 239 maþiau negu praëjusiais metais. “Pikas” blaivykloje - nuo 18 iki 24 val. (atveþti 489 þmonës), tarp vidurnakèio ir 9 val. á blaivyklà buvo atveþti 302 asmenys. Èia apsilankë 43 þmonës nuo 18 iki 21 metø, 989 - nuo 21 metø ir vyresni. Á blaivyklà buvo atveþti 323 dirbantieji, 614 niekur nedirbanèiø asmenø, 3 studentai ir vienas moksleivis. Ið butø á blaivyklà atvyko 99 pilieèiai, ið lindyniø - 14, ið vieðøjø vietø - 789 asmenys. Pirmà kartà iðblaivinti buvo patalpinti 535 þmonës, daugiau kaip tris kartus - 98. Uþ blaivyklos paslaugas klientai turi sumokëti 56 tûkst.460 Lt. Iðieðkoti - 33 tûkst.381 Lt (59,1 proc.).

 

 

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.