Bendras kapanojimasis ið duobës

Arûnas ZURLYS

Spalio 8-àjà susibûræ savivaldybës, miesto sanatorijø, verslininkø atstovai apie dvi valandas aptarinëjo bendrà strategijà, kad þiemos sezono metu ir apskritai ateityje Druskininkai gyvuotø, patirdami kuo maþiau nuostoliø, suviliodami mûsø kurortinio miesto link pakankamai poilsiautojø, uþtikrindami sau ir vietiniams gyventojams kasdieniná darbà.

Terûpim patys sau

Bendrumà, gvildenant sudëtingas ir vis smarkiau kurorto gerovæ pakertanèias problemas, skatina maþëjantis sanatorijø finansavimas ligoniø kasø lëðomis, tuðtëjantis miesto biudþetas, nepajëgus tinkamai tvarkyti miestà, beviltiðkumo nuotaikos, nes kuo toliau, tuo blogiau, o vilties susitvarkyti pavieniui vis maþiau. Kai nëra valstybinës politikos kurortiniø miestø atþvilgiu ir kurorto ástatymo, kai Turizmo departamentas uþsiima tik iðveþamuoju turizmu, suprantama, á uþsiená, o atveþamasis turizmas, itin aktualus kurortams, jam nerûpi, belieka ið duobës kapanotis patiems, vietinius pajëgumus, iðmintá ir veiklas suvienijus. Antraip laukia gûdus kurortinis letargas. Toká savivaldybës pareigûnø nusiteikimà, pateiktà vicemero V.Dabruko þodþiais, ko gero, paskatino ir pabuvojimas Tarptautinëje turizmo informacijos parodoje-mugëje Sankt Peterburge, kur savo privalumus reklamavo ir Druskininkai.

Pasak vicemero, mûsø kurortà parodoje-mugëje reklamavo turizmo firma “Tureira“, su kuria savivaldybë pasiraðiusi sutartá, ir Turizmo departamentas. Druskininkø turizmo informacijos biuro direktorë A.Ramoðkienë teigë, kad bûtent jø ástaiga turëjo daugiausiai informacijos apie mûsø kurortà, kitos Lietuvos turistinës firmos irgi galëjo pasiûlyti daugiau duomenø apie mûsiðkes paslaugas negu paminëtoji “Tureira“, kuri su dauguma miesto sanatorijø nëra sudariusi sutarèiø. Beje, “Tureiros“ paminëjimas susirinkime sukëlë sanatorijos “Eglë“ vyr. gydytojo M.Grigaièio pasipiktinimà, nes ji, spalio 8-osios dienos duomenimis, buvo skolinga mûsiðkei sanatorijai apie 160 tûkst. Lt, nors paèios sanatorijos darbuotojai iðsiaiðkino, kad Rusijos soc.draudimo fondas á “Tureiros“ sàskaità pinigus pervedë.

Vakarø kaimynø verþimasis Rusijon

Anot vicemero, svariausiai ðioje daugelio pasaulio ðaliø turizmà pristaèiusioje parodoje atrodë ir, suprantama, gausiausià kieká klientø ásigijo bendromis lëðomis, taktika bei strategija reklamavusios save ðalys, pavyzdþiui, Èekijos ir Lenkijos turistinis verslas, susivienijæs á bendras asociacijas ir tokiu bûdu tvirèiau ir sparèiau negu mes besiverþiantis á plaèià Rusijos rinkà, kur toliaregiðkai mato dideles perspektyvas. Lietuvëlëje gi, ypaè aukðèiausiuose valdiðkuose sluoksniuose, dar vis áprasta, kalbant apie verslà, naiviai politikuoti, kad verþiantis á Vakarus, Rusijos rinka mums privalo maþiau rûpëti, be to, ji nepatikima, nors, pavyzdþiui, Druskininkø poilsiavieèiø komfortu vakarieèiø tikrai nesuviliosi. Druskininkieèiø, pabuvojusiøjø minëtoje parodoje, nuomone, mûsiðkas turistinis verslas mugëje buvo padrikas ir iðsimëtæs, todël lietuviðkas poreikis turizmui ir poilsiautojams ið Rytø atrodë prasèiau negu mûsø vakariniø kaimynø. Nors ten visos sanatorijos privatizuotos, taèiau vardan bendros gerovës jos parodoje buvo susivienijusios á draugiðkà reklaminá tvariná, kuris tarsi atspindëjo svarø valstybiná poþiûrá á turizmà. Guodþia vien tai, kad filmas apie tris Lietuvos kurortus, spalvingi bukletëliai ir kitokia mûsiðka vizualinë informacija parodoje atrodë geriau negu, tarkim, Soèio sanatorijø reklamavimasis laikraðèiø iðkarpomis. (Tæsinys kitame numeryje)


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.