REKLAMA (Vija)

Laikraðèio "" archyvai

RENGINIAI PARODOS

Spalio 18 d. 16 val. M.K.Èiurlionio muzikos mokykloje - fortepijono, akordeono, armonikos, smuiko ir birbynës muzikos popietë.
19 d. 15 val. M.K.Èiurlionio memorialiniame muziejuje groja LMA studentë S.Keþytë (fortepijonas).

Maþoji galerija
Poetinio Druskininkø rudens dalyviø poetø-dailininkø darbø paroda.
UAB ”Draugystës sanatorija”
(V.Krëvës g. 4a)
Dailininkø grupës 3X retrospektyvinë paroda.
Centro "Dainava" klubas
R.Ðileikos ojektai.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.