Druskininkø miesto mero potvarkiai

Bendras kapanojimasis ið duobës

"Mes netapsim tvarkingesni per vienà dienà"

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.