Poetinis Druskininkø ruduo 97

Kornelijus PLATELIS

Ðiemet jis vyks spalio 10-11 dienomis. Tai jau bus 8-asis Druskininkø poetinis ruduo. Tikiuosi, jo gelsva melancholija praskaidrins mûsø judriàjà kasdienybæ, suteiks keletà susikaupimo akimirkø autoriams ir skaitytojams. Laukiame gausaus poetø bûrio ið Lietuvos ir kitø ðaliø, pirmiausia tø, kurie per praëjusius metus aktyviai kûrë, leido knygas, skelbë publikacijas.

Ðiemetiniø diskusijø tema: “Vaizdas poezijoje. Poetinës vaizduotës ypatumai ir pokyèiai ðiuolaikiniuose tekstuose“. Kiekvieno laikotarpio literatûrai bûdingas tam tikras kalbos priemonëmis tapomø vaizdø ir jø komponavimo bûdø arsenalas. Jis formuojasi tiek veikiant iðoriniam pasauliui, tiek autoriams átakojant vienas kità. Bûtø sunku apibrëþti kiekvienai stilistikai bûdingø vaizdø visumà, taèiau kiekvienas jauèiame arba esame susidaræ ávaizdþius apie baroko, romantizmo, lietuviðkojo neoromantizmo, prieðkarinio bei aðtuntojo-devintojo ðio amþiaus deðimtmeèio modernizmø vaizduotës ypatumus. Pagaliau ar ne pagal tuos ypatumus literatûra vëliau sudëliojama á “izmø“ krepðius? Kas bûdinga ðiø dienø poetø, prozininkø, dramaturgø vaizduotei? Kokie vaizdiniai dominuoja? Kodël? Su ðiuo “kodël“ jau galima nuslysti apskritai á iðorinio pasaulio ir literatûros sàveikos problematikà. Ir tegu nuslysta, kas turi ûpo. Galima kalbëti ir apie pasaulio literatûros átakà, verstinius tekstus. Nes kol mes skaitome tekstus kitomis kalbomis, jø dar nëra tiesioginëje lietuviðkos literatûros apyvartoje. Ágaudami lietuviðkà pavidalà verstiniai tekstai patiria ir ðiokios tokios tam laikotarpiui bûdingos poetinës vaizduotës átakos. Ar tai nëra viena vertimø senëjimo prieþasèiø?
Vaizdo literatûroje problema tampa ypaè aktuali dabar, kai pasaulyje vis tobuliau kuriama menamoji (virtualioji) tikrovë, pakeièianti teksto inspiruotà tobulà mûsø vaizduotës kûriná ne maþiau tobulu, bet jau ne mûsø sukurtu gatavu vaizdu. Tokie vaizdai pavaldûs savo madoms ir bûna savaip monotoniðki. Jø kûrimui iðleidþiamos milþiniðkos lëðos, suvartojama begalë kûrybinës energijos. Ar ðitaip nenyksta pati vaizduotë? Ar literatûra nebando nesàmoningai vengti vaizdavimo, instinktyviai ieðkodama kitø savo esmei bei prigimèiai artimø atramø ir uþleisdama nuo seno turëtas pozicijas, kaip atsitiko vaizduojamiesiems menams atsiradus fotografijai?
Ðiemet numatome surengti bendrà raðanèiø dailininkø ir tapanèiø ar pieðianèiø poetø parodà, kurios atidarymà lydës jos dalyviø eiliø skaitymai. Kaip visada, vyks per metus iðëjusiø kygø pristatymas, du poezijos vakarai ir dveji naktiniai skaitymai, ið kuriø vieni bus skirti jaunøjø poezijai, kitø tema, turint galvoje diskusijà ir bendrà parodà: “Autoportretai: Genijaus Veidas“. Bus teikiama 13-oji Jotvingiø premija, nepritrûks tradiciniø konkursø, kuriø nugalëtojams teks nedideli, bet vertingi prizai. Vieno anoniminio eilëraðèio konkursas jau visiems áprastas. Jame gali lygiomis teisëmis dalyvauti visi, kas nori. Tereikia þiuri komisijai áteikti vienà nepasiraðytà eilëraðtá. Komisija taip pat vertins jaunøjø poetø skaitymus ir autoportretus. O vienam galingam mecenatui ásteigus saldø prizà, skelbsime ir saldþiausio eilëraðèio konkursà.
Kvieèiame visus druskininkieèius ir miesto sveèius aktyviai dalyvauti mûsø renginiuose - klausytis diskusijø ir poezijos, pasisakyti patiems ir varþytis konkursuose. Man regis, miesto ðviesuomenë pamëgo Poetiná rudená - vis daugiau þmoniø dalyvauja poezijos vakaruose, knygø pristatyme ir diskusijose. Noriu atkreipti dëmesá, kad ðiais metais dauguma renginiø vyks “Dainavos“ didþiojoje salëje ir kavinëje “Ðirdelë“, iðskyrus parodos atidarymà Maþojoje galerijoje. Taèiau tas privalumas, kad Ruduo vyksta mûsø mieste, dar ne visiðkai iðnaudojamas. Visø pirma, turiu galvoje intelektualøjá, turintá literatûriniø polinkiø miesto, o gal ir visos Lietuvos jaunimà. Jau ir anksèiau vyko jaunøjø literatø konkursai, kuriø nugalëtojai bûdavo apdovanojami Poetinio Druskininkø rudens metu. Reikëtø, kad ðie konkursai tarsi vainikuotø aktyvià literatûriniø grupeliø veiklà. Èia jau neiðsiversime be pedagogø pagalbos. Be to, Poetinis Druskininkø ruduo - tai puiki proga pasikviesti poetus, prozininkus, kritikus, leidëjus á mokyklas ar kitas vietas ir artimiau susipaþinti su jø kûryba bei veikla. Tai galima padaryti, padedant Druskininkø kultûros centro direktoriui Kæstuèiui Bieliukui. Tad laukiame jûsø visø.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.