Patiksliname, kad Lietuvos krepðinio B lygos varþybos Druskininkø “Tobis“- Kauno “Sabonio klubas“ spalio 11-àjà ávyks ne Druskininkuose, kaip buvo skelbta praëjusiame “Druskonio“ numeryje, bet Kaune.
Futbolo komandø vadovø dëmesiui! 1997 10 09 (ketvirtadiená) 17 val. kvieèiame futbolo komandø vadovus á pasitarimà Sporto skyriuje dël miesto maþojo futbolo rudens èempionato.
Praëjusá sekmadiená Varënoje Druskininkø krepðinio komanda, treniruojama A.Ged- mino, átikinanèiai 88:65 nugalëjo varëniðkius ir savo pogrupyje iðkovojo 1-àjà vietà. Ðá savaitgalá druskininkieèiai mûsø mieste kovojo su Alytaus, Kaiðiadoriø, Marijampolës komandomis dël iðëjimo á kità turà.

Italijoje vykusiose Europos taurës varþybose Druskininkø sportinio ëjimo klubo atstovai komandinëje áskaitoje iðkovojo 3-àjà vietà. Pernai druskininkieèiai analogiðkose varþybose irgi buvo treti.
Per varþybas vyrai privalëjo áveikti 15 km. Asmeninëse varþybose net du lietuviai pateko á deðimtukà: Sigitas Vainauskas uþëmë 7-àjà vietà (1.04:58), Viktoras Meðkauskas buvo 9-as (1.05:38), Arvydas Vainauskas - 12-as, Valdas Kazlauskas - 14-as. Komandinëje áskaitoje dvi pirmàsias vietas laimëjo Italijos klubai.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.