Poetinio Druskininkø rudens 97 programa

Spalio 10 d. Penktadienis.
Centro “Dainava“ didþioji salë. 15 val. Diskusija: “Vaizdas poezijoje. Poetinës vaizduotës ypatumai ir pokyèiai ðiuolaikiniuose tekstuose“. 16.30-17 val. Kavos pertrauka. 17 val. Diskusijos tæsinys. 19.30 val. Poezijos vakaras.
Kavinë “Ðirdelë“. 21.30 val.Naktiniai poezijos skaitymai. Jaunøjø poezija.
Spalio 11 d. Ðeðtadienis.
Centro “Dainava“ didþioji salë. 11 val. Diskusijos tæsinys.
Maþoji galerija (M.K.Èiurlionio g.37). 14.30 val. Parodos “Dailininkai-poetai, poetai-dailininkai“ atidarymas, poezijos skaitymai.
Centro “Dainava“ didþioji salë. 16 val. Per metus iðëjusiø knygø pristatymas. Bibliotekoje veiks knygø paroda, leidyklos prekiaus savo knygomis. 19.30 val. Jotvingiø premijos áteikimas, baigiamasis poezijos vakaras.
Kavinë “Ðirdelë“. 21.30 val. Naktiniai tekstø skaitymai: “Autoportretai: “Genijaus Veidas“.
Rengëjai: Lietuviø PEN centras, Druskininkø kultûros centras, centras “Dainava“.
Rëmëjai: Druskininkø savivaldybë, Kultûros ministerija, leidykla VAGA.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.