VAGYSTËS
Rugsëjo 19 d. ryte apvogtas Varënos raj. gyventojas, atvaþiavæs á kurorto turgø. Ið jo automobilio Audi-80, palikto ðalia turgaus aikðtelëje, dingo rankinë, kurioje buvo 400 Lt, asmens pasas, ûkininko paþymëjimas.
Rugsëjo 20 d. á policijà kreipësi Panevëþio gyventojas, poilsiaujantis “Nemuno” sanatorijoje, ir praneðë, kad fizioterapijos gydyklose, purvo skyriuje, dingo jo piniginë su 600 Lt.


GAISRAI
Rugsëjo 20 d. 4 val. gautas praneðimas apie degantá staèiatikiø cerkvei priklausantá namà Vasario 16-osios g. Sudegë didesnë dalis medinio pastato stogo, apdegë antro aukðto kambariai. Manoma, kad gaisras kilo dël trumpo elektros laidø sujungimo pastato antrajame aukðte.


SULAIKYTOJI
Rugsëjo 23 d. 17.30 val. parduotuvës “Kalviðkës” vedëja telefonu praneðë, kad parduotuvëje sulaikytos dvi merginos, kuriø viena nesusimokëjusi bandë iðneðti maisto produktø uþ 6,63 Lt. Á PK budëtojø dalá pristatyta E.Kiaulevièiûtë, gim. 1980 m., kuri bandë ið parduotuvës “Kalviðkës” nesumokëjusi iðsineðti 2 jogurto indelius bei 300 gr braðkiø vyniotinio.


RADINYS
Rugsëjo 23 d. ið P.Lukausko, gyv. Liðkiavos g.4-3, policijos pareigûnai paëmë 6,5 l bespalvio skysèio, turinèio bûdingà alkoholiui kvapà.


KELIØ POLICIJA INFORMUOJA
Kæstutis Balèius, UAB “Gerdaðiai” vairuotojas, vairavo ámonei priklausantá transportà neblaivus. Jam bus skirta 2000 Lt bauda arba þmogus neteks teisiø 2 metams. Sigitas Vaièiulënas vairavo automobilá be valstybiniø numeriø. Nubaustas 300 Lt bauda. Rimas Vitas vaþiavo per geleþinkelio pervaþà, degant raudonam signalui. Bauda - 500 Lt ir 8 baudos balai. Marius Bingelis vairavo automobilá neblaivus: nubaustas 2000 Lt bauda. Èeslovas Ramanauskas Lazdijø rajone sulaikytas uþ vairo neblaivus. Jis sumokës 2000 Lt baudà arba neteks teisiø 2 metams. Niekur nedirbantis Robertas Þukauskas Alytaus rajone virðijo leistinà greitá iki 30 km per val. Nubaustas 100 Lt bauda ir 4 baudos balais.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.