Iðeitis - skaitikliai

Rasita BOÈIENË

Vos spëjo nurimti gyventojø aistros dël mokesèiø uþ karðtà vandená, “Druskoná” vël pasiekia nusiskundimai - dabar dël mokëjimo uþ ðaltà vandená. “Kai ið namo ávadinio skaitiklio parodymø buvo atimti individualiø butø skaitikliø parodymai, man, neásirengusiai bute skaitiklio, uþ rugpjûèio mënesá sunaudotà ðaltà vandená teko mokëti tiek, lyg viena gyvendama bûèiau sunaudojusi 22 kubinius metrus ðalto vandens”, - sakë Veisiejø g. 18 name gyvenanti Dana Leonèikaitë.

UAB “Druskininkø butø ûkis” direktoriaus pavaduotojai ekonomikos reikalams O.Povilanskienei ði situacija buvo þinoma. Pasak jos, panaðiø problemø, mokant uþ rugpjûèio mënesá sunaudotà ðaltà vandená, iðkilo ne tik ðiam, bet ir daugeliui kitø kurorto namø. Norëdami iðsiaiðkinti, kur èia ðuo pakastas, butø ûkio darbuotojai patikrino ásirengusius individualius vandens apskaitos skaitiklius ðiø namø gyventojus. Dideliø nukrypimø nebuvo rasta.
O.Povilanskienë sakë, kad Veisiejø g. 18 name tik 7 butø gyventojai neturi vandens skaitikliø. Ðiuose butuose gyvena po vienà þmogø. Tiems septyniems þmonëms ir padalinamas skirtumas, atsiradæs ið ávadinio skaitiklio parodymø atëmus individualiø butø skaitikliø parodymø sumà. Uþ liepos mënesá sunaudotà ðaltà vandená ðie septyni þmonës mokëjo po 4,84 Lt, taèiau uþ rugpjûtá - jau po 28,52 Lt. Kodël tiek daug ðalto vandens ðis namas iðnaudojo bûtent rugpjûèio mënesá, O.Povilanskienë sakë neásivaizduojanti, juolab rugsëjo mënesio rodikliai þymiai maþesni - panaðûs á liepos. Pasak jos, vienintelë iðeitis norintiems visada þinoti uþ kà moka - ásirengti butuose vandens apskaitos prietaisus.
“Jei dabar sako, kad að iðnaudojau 22 kub. metrus vandens, gerai, ásirengsiu skaitiklá, sunaudosiu daugiausiai 2 kub. metrus, tai kas tada mokës uþ likusius 20 iðnaudotø kub. metrø?” - klausia D.Leonèikaitë. O.Povilanskienë sakë ið savo darbo praktikos þinanti, kad tuose namuose, kuriuose visø butø gyventojai ásirengæ vandens apskaitos skaitiklius, tokiø nesusipratimø nebûna.
“Esu pensininkë, II grupës invalidë, mano pensija - tik 230 litø. Ásirengti ir dujø, ir vandens skaitiklius man yra labai sunku, juolab uþ visus skaitiklius kompensuojama tik 100 litø, nors ásirengiantieji butuose dujø balionus gauna 100 litø kompensacijà plius tokià paèià kompensacijà uþ vandens skaitiklius. Kuo að kalta, kad gyvenu 5-ame aukðte ir dujø balionà ásirengti man neleidþiama?” - vël klausia D.Leonèikaitë.
Soc. globos ir rûpybos skyriaus vyriausioji inspektorë R.Juonienë paaiðkino, kad 1994 m. spalio 12 d. miesto valdyba priëmë potvarká dalinai kompensuoti apskaitos prietaisø árengimo iðlaidas, iðmokant 100 Lt, I grupës invalidams bei pensininkams, ásirengusiems daugiabuèiuose namuose ðalto, karðto vandens arba dujø apskaitos prietaisus. Taèiau tuo metu buvo labai populiaru taupyti dujas, ásirengiant butuose dujø balionus, be to, ðie balionai buvo daug pigesni nei skaitikliai, todël þmonës praðë, kad bûtø kompensuojamas ir balionø árengimas. 1995 m. vasario 23 d. Valdyba patvirtino potvarká dalinai kompensuoti dujø baliono ásirengimo iðlaidas, iðmokant 100 Lt, I ir II grupiø invalidams bei pensininkams.
Taèiau dujø balionø bumas pamaþu ëmë slûgti. Juolab manoma, kad tai - rizikinga, nesaugu. Ðtai praëjusiais metais dël kompensacijø uþ dujø balionus kreipësi 12 þmoniø, uþ dujø skaitiklius - 208 þmonës. Ðiemet dujø balionà ásirengti nepanoro në vienas gyventojas.
Pasak R.Juonienës, mero potvarkio mokëti kompensacijas ir uþ dujø, ir uþ vandens skaitiklius nëra, todël Soc. globos ir rûpybos skyrius neturi pagrindo skirti tam pinigø.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.