Vaikai paþásta tëviðkæ

Liucija BÛGAITË-BAUBONIENË Druskininkø Tëviðkës paþinimo draugijos pirmininkë

Mokytojos R.Jonuðienës 4-ojoje vidurinëje mokykloje suburto 6-8 klasiø mokiniø Tëviðkës paþinimo bûrelio pagrindiniai tikslai - domëjimasis miesto ir kaimo kultûra, tradicijomis, kultûrinëmis ir etninëmis vertybëmis. Rugsëjo mënesá, istorinio paveldo savaitës metu, vaikai aplankë Leipalingá, kur susipaþino su 18-19 amþiaus architektûros paminklu - A.Kruðevskio dvaru, suprojektuotais kanalais, oranþerijomis, A.Volungevièiaus ákurtu muziejumi. Po to aplankë Viktarinà, kur iðlikæs dvaro palivarkas. Ypaè ðiltai moksleivius priëmë kalviø kalvis Dudzevièius, iðsamiai papasakojæs apie save ir kalvystæ, kurios iðmoko Lietuvos kariuomenëje.
Bûrelis, minëdamas M.K.Èiurlionio 122-àsias gimimo metines, patraukë jo jaunystës takais Ratnyèioje, Mizaruose ir Guobiniuose. Pastarojoje vietovëje M.K.Èiurlionio pusbrolis Petras parodë buvusias savo ir garsiojo giminaièio tëvø sodybø vietas. Gaila, ten ið didelio rinktiniø vaismedþiø sodo jau nieko nebeliko.
Be to, mokiniai pamatë ir jaukià Ricieliø kaimo mokyklà, susipaþino su jos muziejumi, kuriam vadovauja mokytoja M.Grebliûnienë.

* * *

Neseniai Tëviðkës paþinimo klubo nariai bei ansamblis “Linksmoji seklyèia“ aplankë Amatø mokyklos negalios vaikø darbinio mokymo klasæ, kur linksmai bendravo, ðoko, grojo, þaidë, dainavo. Ansamblio vadovë J.Uþdavinytë-Ðapronienë padovanojo vaikams kasetæ “Linksmoji seklyèia“, mokytoja R.Jonuðienë - knygeliø. Visi nusprendë, kad ði graþi draugystë tæsis.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.