Vytautai irgi sunerimo

Mûsø inf.

Druskininkø Vytautø klubo nariai, apsvarstæ miesto tarybos sprendimà dël J.Pilsudskio atminimo áamþinimo mûsø mieste, tam nepritarë. Savo pareiðkime Vytautai primena, kad Druskininkø apylinkëse gyvena daug þmoniø, kurie gerai prisimena ir patys patyrë 1919-1939 metø ávykius, todël siûlo Tarybai ðá áamþinimà atidëti, o kitàkart, priimant tokius sprendimus, pasitarti su rinkëjais, visuomeninëmis ir politinëmis organizacijomis.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.