Baltijos ðaliø þydø susibûrimas

Mina VAINERMANAITË

Rugsëjo 26-28 dienomis Druskininkuose
ávyko þydø bendrijø Baltijos kneseto generalinë asamblëja. Dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Kaliningrado srities, Izraelio atstovai, Amerikos sàjungos (Joint) Baltijos ir Skandinavijos ðaliø direktorius A.Spokoiny. Po plenariniø posëdþiø darbas vyko sekcijose. Aptarti socialiniai, politiniai, kultûros, jaunimo, maþø bendrijø reikalai. Penktadienio vakare ávyko tradicinë ðeðtadienio vakarienë (Kabalat Ðabat). Vakarà vedë þinomas dainininkas J.Magidas. Maloniai nustebino sanatorijos “Vilnius“ virtuvë, vaiðinusi sveèius nacionaliniais patiekalais, pradedant farðiruota þuvimi ir baigiant specifiniais saldumynais, vynu.
Ðeðtadiená buvo iðklausytas politologo D.Tarasevièiaus praneðimas bei sveèiai susipaþino su Druskininkais. Kneseto dalyviams koncertavo þinomi ansambliai “Faerlich“ ir “Alija“. Sekmadiená, po darbo atskirose sekcijose, buvo paskelbtos iðvados. Sveèiai iðsiskirstë, susiþavëjæ mûsø miestu, likëdami vieni kitiems laimingø Naujøjø metø, kuriuos ðvenèiame spalio 1-2 dienomis. Druskininkø þydø bendrija sveikina visus, kurie juos ðvenèia, ir linki taikiø, ramiø ir dosniø metø.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.