Sèelce Opolskie - naujas mûsø miesto partneris

Arûnas ZURLYS

Rugsëjo 25-27 dienomis Druskininkuose
vieðëjo Lenkijos Sèelce Opolskie miesto 20-ies savivaldybës atstovø delegacija, centre “Dainava“ posëdþiavusi kartu su Druskininkø miesto taryba, kur tenykðèio miesto burmistras K.Fabijanovskis ir mûsø miesto meras A.Maknys pasiraðë bendrà deklaracijà, numatanèià bendradarbiavimà sveikatos apsaugos, gydymo, turizmo, gamtosaugos, miestø komunalinio ûkio, profsàjungø, jaunimo srityse. Po bendro posëdþio ir prisistatymo, kurio metu paaiðkëjo, kad naujasis Druskininkø partneris turi daugmaþ tiek pat gyventojø ir teritorijos kaip ir mûsiðkis miestas, abiejø savivaldybiø deputatai dirbo kultûros ir ðvietimo, sveikatos apsaugos ir socialiniø reikalø, miesto ûkio komisijose. Esanèio ðalia Vokietijos sienos miesto atstovai turi svarios patirties, tvarkydami miesto ûká, biologiðkai valydami savo vandenis ir kt. Tenykðtës ðvietimo sistemos privalumais, ko

gero, ásitikins ir mûsø miesto ðvietimo darbuotojø delegacija, ketinanti netrukus aplankyti Sèelce Opolskie.
Sveèiai ið Lenkijos, maþai turëdami apie Druskininkus informacijos, ásitikino svetingumu sanatorijose, kur gyveno, èionykðte tvarka, saugumu, miesto apylinkiø groþiu, todël þada siøsti pas mus turistø grupes. Beje, didelë vaikø grupë ið Opolës vaivadijos, nukentëjusi nuo potvynio, mûsø kurorte jau poilsiavo.Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.