REKLAMA (Vija)

Laikraðèio "" archyvai

RENGINIAI PARODOS

Spalio 11 d. 16 val. M.K.Èiurlionio muzikos mokykloje koncertuoja Vilniaus dailës akademijos kamerinis choras, bus atidaryta choristø dailës paroda (veiks iki lapkrièio 11 d.).

Maþoji galerija
S.Udrys. Gobelenai.

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.