Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. spalio6 - 12d. Nr.40(417)

 “Tobulumui ribø nëra“

Pareigûnas atsako skaitytojams

Á druskininkieèiø klausimus, pateiktus savaitraðèiui, atsako miesto meras
Algimantas MAKNYS.


Þr. straipsná

 


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.