Pirmas

Šiame numeryje

Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Policijos žinios
Klausimas
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai

Organizacijos
Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija

Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA
  • Sausio 21 d. Savivaldybėje vyko Visuomeninės tarybos prie Druskininkų policijos komisariato posėdis. Meras R.Malinauskas yra šios Tarybos pirmininko pavaduotojas, o Savivaldybės administracijos direktorė A.Vičiulienė – narė. Tarybos tikslas yra svarstyti svarbiausius Komisariato bei vietos bendruomenės bendradarbiavimo, kuriant saugią aplinką savivaldybei priskirtose teritorijose, kryptis ir formas; teikti siūlymus ir konsultacijas Komisariato viršininkui, kaip didinti visuomenės saugumą bei pasitikėjimą policija.

  • Sausio 21 d. meras R.Malinauskas priėmė Minsko miesto merą M.J.Pavlovą ir Baltarusijos Respublikos Prezidento patikėtinį, kuruojantį „Baltarusijos“ sanatorijos Druskininkuose veiklą. Meras svečiams pristatė mūsų kurortą, plėtros perspektyva bei supažindino su pagrindiniais sėkmingai veikiančiais turizmo paskirties objektais.

  • Sausio 23-25 d. Druskininkuose lankėsi 14 Sankt Peterburgo turizmo firmų atstovų, kurie domėjosi mūsų kurortu, ir 2 atstovės iš Rygos, kurios dirbs ateityje atidarytame Druskininkų informaciniame biure Rygoje. Minėtomis dienomis svečiai aplankė daugybę objektų, išsamiai susipažino su Druskininkuose teikiamomis paslaugomis, o sausio 24 d. lankėsi Savivaldybėje ir susitiko su meru R.Malinausku, mero pavaduotoja K.Miškiniene, kurie pristatė įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti investicinius projektus.

Informacija apie valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti

   Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, Druskininkų savivaldybėje asmenims, turintiems teisę į minėtą valstybės paramą, teikiamos šios paramos rūšys: parama būstui įsigyti, t.y. lengvatinis kreditas arba socialinio būsto nuoma.
   Druskininkų savivaldybės sąrašuose socialinio būsto nuomai 2005 m. sausio 1 d. įrašyta 111 šeimų, iš jų: jaunų šeimų sąraše – 54 šeimos, našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąraše – 1 šeima, neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąraše – 12 šeimų, bendrajame sąraše – 43 šeimos, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąraše – 1 šeima.
   2004 metais išnuomotos 8 socialinio būsto gyvenamosios patalpos, iš jų: 3 gyvenamosios patalpos – šeimoms, įrašytoms į jaunų šeimų sąrašą, 1 – šeimai, įrašytai į našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąrašą, ir 4 – šeimoms, įrašytoms į neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąrašą.
   Primename, kad Druskininkų savivaldybės sąrašai socialinio būsto nuomai pildomi nuolat. Asmuo (šeima), pageidaujantis įsirašyti į vieną iš minėtų sąrašų, turi pateikti Savivaldybės administracijai prašymą bei asmens (šeimos) teisę į socialinį būstą patvirtinančius dokumentus:
   1. duomenis (deklaracijai) apie asmens (šeimos) metines pajamas ir turtą prieš prašymo pateikimo metus, t.y. už praėjusius metus;
   2. migracijos tarnybos pažymą apie asmens ( šeimos atveju–visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
   3. VĮ „Registrų centras“ pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas;
   4. kitus dokumentus – asmens dokumento kopiją, vaiko gimimo liudijimo kopiją, invalidumo pažymėjimo kopiją ir pan.
2005 metų lengvatinis kreditavimas prasidės liepos mėnesį, Lietuvos respublikos Vyriausybei paskirsčius lengvatinio kredito limitus savivaldybėms.
   Dėl įrašymo į Savivaldybės sąrašus socialinio būsto nuomai bei galimybės gauti lengvatinį kreditą būstui įsigyti prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Vilūnienę, Vasario 16-osios g. 7, 115 kab., tel. 53770.

Informacija apie specialiojo DNSB rėmimo fondo lėšų panaudojimą 2004 metais

  
2004 m. Savivaldybės biudžete Specialiajam daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui buvo numatyta 30 000 Lt. Prašymus skirti lėšų Savivaldybės Fondo tarybai pateikė 8 bendrijos: DNSB „Šviesa“, DNSB „Vėtrungė“, DNSB „Dzūkija“, DNSB „Santarvė“, DNSB „Merkys“, DNSB „Rikis“, DNSB „Kaktusas“, DNSB „Avilys“ .Visų bendrijų, kurios metų eigoje kreipėsi dėl lėšų skyrimo, prašymai buvo išnagrinėti Fondo taryboje ir kompensuota 30 procentų bendrijų patirtų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu, ir tai sudarė 26 927,54 Lt. 
   2005 m. Savivaldybės biudžete yra numatytos lėšos Specialiajam daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui. Bendrijos su prašymais skirti lėšų prašomos kreiptis į Savivaldybės Ūkio skyrių. Išsamesnė informacija tel. 53770.

Informacija žemės ūkio produkcijos pirkėjams ir perdirbėjams 

    Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyrius informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1382 „Dėl informacijos apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikimo“ įregistruoti Savivaldybės teritorijoje žemės ūkio produkcijos pirkėjai – ūkio subjektai, tarp jų prekybos ir perdirbamosios pramonės įmonės, perkantys žemės ūkio produkciją perdirbti, apdoroti ar parduoti – Savivaldybės merui raštu teikia informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę turinį kiekvieno einamo mėnesio 1 dienos duomenimis 3-ijų darbo dienų laikotarpyje. Šią informaciją teikia visos žemės ūkio produkciją perkančios ir perdirbančios įmonės, kurios vykdo ar nevykdo ūkinę veiklą, turinčios ir neturinčios skolų žemdirbiams. Įmonėms, nepateikusioms minėtos informacijos, Savivaldybė turi teisę surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą.
   Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminų“ pakeitimo“ nustatė, kad žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis tarpusavio sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytus šiame nutarime.
Papildomai informuojama Ūkio skyriuje (Vasario 16 – osios g. 7), tel. 52117, 117 kab.

Informacija apie 2004 m. Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymą

Pajamų pavadinimas 2004 m. 
planas 
(tūkst. Lt)
2004 m. įvykdymas (tūkst. Lt) Įvykdymas, proc.

MOKESČIAI, IŠ VISO

14295 15566 108,9

Pajamų ir pelno mokesčiai

11276 13136,6 116,5

Turto mokesčiai

2391 2019,3 84,5

Prekių ir paslaugų mokesčiai

628 410,1 65,3

DOTACIJOS, IŠ VISO

22963,7 23451,2 102,1

iš jų speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams:

18645,7 19117,5 102,5

Valstybinėms (per-          duotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

9596,3 10068,1 104,9

Moksleivių krepšeliui finansuoti

8330 8330 100,0

Kita tikslinė dotacija

719,4 719,4 100,0

iš jų speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti

4282 4282 100,0

Kita dotacija ir lėšos iš kitų valdymo lygių

36 51,7  

KITOS PAJAMOS, IŠ VISO

1367,3 1713 125,3

Turto pajamos

482 499,9 103,7

Pajamos už prekes ir paslaugas

644 694 107,8

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

170 224,3 131,9

Kitos neišvardintos pajamos

71,3 294,8 413,5

SANDORIAI, IŠ VISO

150 181,6 121,1

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

150 180 120,0

Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

0 1,6 -

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

38776,0 40911,8 105,5

 

  

   Druskininkų savivaldybė organizuoja iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir Savivaldybės biudžeto finansuojamų vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų konkursą. 
   Programų paraiškų pavyzdžiai yra pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje www.smm.lt, skyrelyje “Naujienos”, “Naujausi teisės aktai”. Atrenkant programas, komisija prioritetus teiks šioms programoms:
   - tęstinėms bei numatančioms vykdomos veiklos sklaidą,
   - įtraukiančioms socialinius partnerius,
   - turinčioms papildomų finansavimo šaltinių,
   - numatančioms užimti daugiau vaikų.
   Vaikų ir paauglių nusikalstamumo programas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius iki 2004 m. vasario 20 d. Telefonas pasiteiravimui 53372, el. p. adresas lina.g@druskininkai.lt


Paieška

Ką esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui


© 1997-2004 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.