Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Savo garbingą jubiliejų pasitiko viltinga ir kupina
  sumanymų 

I.Navarackienę sveikina Tėviškės pažinimo draugijos garbės pirmininkas dr. K. Račkauskas


2017 metais Tėviškės pažinimo draugijos garbės narė I. Navarackienė Viešojoje bibliotekoje surengė asmeninę parodą, pristatant TPD tautotyros metraščio VII dalį


I.Navarackienė su Adolfo Ramanausko-Vanago broliu Albinu prie paminklo partizanų vadui Lazdijuose


1965 m. Druskininkų vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (pirmoji kairėje - I. Navarackienė)

Eugenija SIDARAVIČIŪTĖ, 
Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus narė

Trumpu laiškeliu gimtinėn užklysiu,
Netikėk, jei mirusiai skambės varpai,
Kai sutrūks retežiai, aš tada sugrįšiu,
Kelią man parodys dangaus švyturiai.
                          I.Skliutaitė-Navarackienė „Gimtinei“

  
Prieš 95-erius metus kovo 9 d. Izabelė Skliutaitė Alytaus apskrities Daugų valsčiaus Dvarčėnų kaime išvydo Savingio ir Deluko ežerų vandenis, šalčio nepabūgusias mėlynąsias žibuokles, šilagėles. O gėlės, pasak J. V. Gėtės, tai žemėn nukritusios ir pražydusios žvaigždės. Deja, šitas kaip žydrynė mėlynas jos padangių šviesulys ne visada laimę lėmė. Užguldavo žvaigždę juodieji debesys, o pačiai tekdavo net giltinei žiūrėti į akis...
Neturtingų dzūkų 11-os brolių ir seserų šeimoje augusią basakoję mergaitę nuo pat vaikystės gyvenimas mokė pažinti vargą, užgrūdino fiziškai. Laimei, ją supo ypatinga patriotiška aplinka: du dėdės – Nepriklausomybės kovų savanoriai, tėvas ir brolis Vincas – 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai.
   16-metė Izabelė įstoja į Alytaus pedagoginę mokyklą, apie kurią prisiminimų knygoje „Brydė išlieka ne tik pievoj“ taip atsiliepia: „Labai nepalanki ji buvo Maskvai ir lietuviškiems okupantams“. Antraisiais mokslo metais, būtent 1942-aisiais, jau įsijungia į pogrindinę Konstantino Bajerčiaus vadovaujamą ateitininkų organizaciją.
   I.Skliutaitė taip pat buvo ir Lietuvos laisvės armijos (LLA) – antinacinės karinės pasipriešinimo organizacijos – narė. Suimtiems 3 jaunuoliams, siunčiamiems į reicho darbus, įnešė į Alytaus areštinę mažą pjūklelį grotoms išpjauti. Jie pabėgo į laisvę. Antrosios rusų okupacijos metu padėjo besislapstantiems nuo kariuomenės. 1945-ais I. Skliutaitė – partizanų vado Vaclovo Voverio-Žaibo ir jo pavaduotojo Kosto Mačionio-Žvalgo ryšininkė Ramunė, nes plaukuose nešiojo šią gėlelę. Priesaikos metu pažadėjo nieko neišduoti, neparduoti, visas jėgas skirti Lietuvos išlaisvinimui. (Jau pats merginos vardas hebrajiškai reiškia „prisiekiu Dievu“). Talkino į mišką išėjusiems seminarijos dėstytojams Adolfui Ramanauskui, Antanui Kulikauskui ir mokytojams Vytautui Duliūnui-Laimučiui, Juozui Lepeškai-Jazminui. Gavo naują Jūratės slapyvardį. Palaikė ryšį su jais, dėl pavestų užduočių lankydavosi įvairiose Dzūkijos vietose. Parūpindavo kovotojams šiltų drabužių, ginklų, medikamentų, platino partizanų pogrindinę spaudą. Už pasiaukojamą darbą miško broliai ją apdovanojo juostele „Už narsumą – drąsą“.
   1946 m. birželio 23 d., nespėjusią išlaikyti lietuvių kalbos valstybinio egzamino, areštuoja. Įkalčiai – šoviniai, vaistai, partizanų spauda, Lietuvos herbas, laiškai. „Gal ir Dantės „Pragare“ nesurastume tiek kančios, kiek slypėjo čia, Alytaus KGB „baltojoje pilaitėje“, – taip Izabelė apibūdino žiaurius tardymus pirmame kalėjime. Po to išvežė į Lukiškes. Ten 8 mėnesius toliau kentėjo tardymų kančias. Nuteista 10 metų lagerio ir 5 tremties.  Pirmiausia buvo atvežta į Kemerovo srities Jają, priklaususią Kuzbaso koncentracijos stovyklų grupei. Vėliau kalėjo Karagandos sustiprinto režimo lageryje Karabase, 12-oje ir 14-oje plytinėse, Aktase. Vežiojo vagonėliu plytas į džiovinimo kamerą ir iš jos. Vėliau dirbo „pečkuriu“ katilinėje. Kūreno dvi didžiules krosnis plytoms džiovinti ir 4-5 m. aukščio katilą vandeniui šildyti. Reikėjo iš krosnių iškrapštyti sudegusių kuro liekanų luitus ir karučiais prieš kalną išvežti į teritoriją. Kartą, gerokai nusiplūkusi, vidurnaktį užsnūdo. Katilas įkaito iki kritinės ribos. Laimei, sapne ją pažadino tėtis. „Dar minutė, sekundė ir iš jo būtų likusios tik skeveldros, o iš manęs šlapia vieta“, – taip gresiančią baisią nelaimę aprašė autorė atsiminimų knygoje „Brydė išlieka ne tik pievoj“. 
   Kol atsidūrė Spasko lageryje, teko sunkiausi darbai statybose, fabrike, miške, akmens skaldykloje, cemento gamykloje. Jei ne gydytojo, kalinio ukrainiečio išradinga rentgeno nuotrauka su kapeikų monetomis, nebūtų dėl „atsivėrusių kavernų“ plaučiuose atvežta į šį mirtininkų lagerį. Spaske kalinė šiek tiek atsigavo. Čia kaip „oro paštininkė“ sugebėjo per 70 m. nuotolį permesti prie akmenėlių pririštus laiškus iš moterų į vyrų zoną.
   Kai pagaliau I. Skliutaitė po devynerių metų grįžo į Lietuvą, rado išblaškytą šeimą, sudegusį namą. Apsigyveno tvarte. 70 km pėsčia nukeliavusi, pasiekė Druskininkus. Čia, padedama gerų žmonių, įsidarbino vaikų darželyje auklėtoja. Po trejų metų ištekėjo už buvusio politinio kalinio Adolfo Navaracko. Kaip teigiama jubiliatės knygoje „Pažadinta atmintis“, jis Lietuvoje atrado 40 archeologijos, istorijos paminklų ir aprašė moksliniuose straipsniuose. 
   1971 m. I. Skliutaitė-Navarackienė įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių. Diplominį darbą „Vaikų 5 – 7-erių m. tarpasmeninių santykių ypatumai“ taip puikiai parašė, jog Sovietų Sąjungos aukštųjų mokyklų konkurse buvo įvertintas II laipsnio diplomu ir pakviesta į Dagestano Machačkalos universitetą skaityti šia tema pranešimą, sulaukusį didelio pasisekimo.
   Mėgo turistines keliones. Aukščiausioje Karpatų Goverlo viršukalnėje prie paminklo pritvirtino lietuvišką trispalvę vėliavėlę. 1988–1990 m. dalyvavo Atgimimo akcijose, mitinguose, Baltijos kelyje. Sausio 13-ąją buvo sužeista prie Televizijos bokšto, budėjo KGB rūmuose, 45 dienas badavo prie Parlamento, gindama ambasadoriaus Stasio Lozoraičio teises. 1990–1995 m. – Druskininkų miesto tarybos deputatė. Vadovavo politinių kalinių chorui, vėliau ansambliui „Dainava“.
   I.Navarackienė nuo pat pirmųjų Tėvynės pažinimo draugijos atkūrimo metų aktyviai dalyvavo jos veikloje. Ilgą laiką buvo aktyvi pagalbininkė, vedamųjų straipsnių autorė, leidžiant „Gimtinės“ laikraštį, nuolatinė draugijos pažintinių projektų bei tėviškės pažinimo fondo leidinių rėmėja. Tautotyros metraščius papildė įdomia ir vertinga medžiaga. Jai suteikti Garbės mecenatės, Tautotyros sąjūdžio šviesuolės titulai.
   Apdovanota Švietimo žymūno ženkleliu, Sausio 13-osios LNG medaliu, Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. Amerikos biografų instituto pripažinta 1998 m. Pasaulio moterimi, įteiktas diplomas ir 2000-ųjų m. aukso medalis.
   Yra išleidusi 3 atsiminimų prozos ir poezijos knygas, Druskininkų lietuvių vaikų darželio metraštį.
   Laisvės kovų dalyvė svajojo regėti jaunąją kartą, degančią meile savam kraštui: „O tu, jaunime, pakelk akis į dangų, rankas – į darbą, tada ir suklestės mūsų brangi Lietuva, dėl kurios tiek daug aukų sudėta“ (I.Skliutaitė-Navarackienė „Pažadinta atmintis“). 
Nepaprastai skaudu, jog 2010 m. jos pačios dukra, psichologė, logopedė, muzikė, mokėjusi 6 kalbas, netikėtai užgeso. Gentvilės netektis motinai – tebekraujuojanti žaizda...
   Profesorė O. Voverienė leidinyje „Lietuvaitė“ ją charakterizavo tokiais svariais žodžiais: „Štai tokia mūsų Izabelė Skliutaitė- Navarackienė, Lietuvos patriotė ir didvyrė, savo gražų gyvenimą ryškiai įrašiusi į XX amžiaus Lietuvos istoriją.“ Nors I.Navarackienei teko iškęsti tiek daug kančių, vis dėlto ji nuveikė kalnus darbų. Tiesiog stebuklas, jog šį aušrojantį pavasarį, kai Lietuva šventė Kovo 11-ąją, viltinga, kupina sumanymų pasitiko ir savo garbingąjį Jubiliejų. Telaimina Dievas Jai skirtus gyvenimo takus ir kelius...

PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.