Laisva vieta reklamai
KURORTO PLĖTRA 2000 m. balandžio 7 - 13 d. Nr. 15 (548)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Visuomenės nuomonė ir “Statoil“ benzino
kolonėlės projektas

Rūta KIJAUSKAITĖ, architektė magistrantė

Pastaruoju metu Druskininkuose nemažai kalbama apie ruošiamą statyti “Statoil“ degalinę M.K.Čiurlionio ir Veisiejų gatvių sankryžoje, pradžioje tako link “Alkos“ ir “Saulės tako“. Savo nuomonę šia tema neseniai savaitraštyje pareiškė V.Dineika. Beje, nemaža dalis gyventojų bei planuotojų ją palaiko.

Nesiruošiu rašyti apie netinkamai pasirinktą degalinės vietą miesto-kurorto atžvilgiu, apie besąlygišką valdininkų keliaklupsčiavimą investuotojo įgeidžiams. Juk teritorijos naudojimo paskirtį turėtų nuspręsti planuotojai ir architektai, o ne investuotojas, pasiskaičiavęs geriausius transporto srautus ir išsirinkęs sau palankiausią vietą. Antraip vieną dieną bažnyčios šventoriuje galim išvysti “McDonalds“ restoraną. O ką: miesto kurorto centras- didžiausi pėsčiųjų srautai- geresnės vietos nesugalvosi! Taigi svarbu, kad investicijos būtų, nesvarbu, kokia kaina.

Jokiu būdu nesakau, kad degalinės Druskininkams nereikia. Ji reikalinga. Tik ne tokioje pušingoje vietoje. Įsivaizduoju žavingai šviečiančią degalinę, pasitinkančią atvykstančius į kurortą. Tai netgi galėtų tapti “naujojo kurorto“ simboliu.

Tai yra mano, planuotojos-architektės, nuomonė, bet ją gali pareikšti ir miesto gyventojai. Dėl to norėčiau paaiškinti tokių objektų projektavimo tvarką bei visuomenės dalyvavimą šiame procese. Nuo 1996 m. rugsėjo 18 d.galioja LR Vyriausybės nutarimas “Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“. Tai reiškia, kad rengiant bet kokį teritorijos planavimo projektą, viena iš privalomų proceso dalių yra viešas objekto pristatymas bei aptarimas su visuomene. Dokumento nuostatose skelbiama, kad “visi LR fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę: 1. susipažinti su teritorijų planavimo dokumentų valstybės registro duomenimis atitinkamą registrą tvarkančioje įstaigoje; 2. susipažinti su rengiamais ir su jais susijusiais patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais planavimą organizavusioje institucijoje“. Yra tokie viešo projektų svarstymo su visuomene etapai. 1-asis - skelbimas apie numatomą rengti projektą (skelbtas “Druskonyje“). Šiame etape planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo dienos skelbia apie rengiamo projekto tikslus, renginio terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką. 2-asis etapas - konsultavimasis dėl rengiamų sprendinių. Šio etapo tikslas - sudaryti visuomenės nariams galimybę susipažinti su rengiamu projektu nuo projektavimo pradžios ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų preliminarinių sprendinių. 3-iasis etapas - parengto projekto aptarimas. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki planavimo pasiūlymų pateikimo planavimo organizatorius turi paskelbti visuomenės informavimo priemonėse šią informaciją:

1. kur ir kada bus supažindinama su parengtu projektu, kur vyks vieša projekto ekspozicija, susirinkimas;

2. kur, kada, kam ir kaip bus galima teikti planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių;

3. kokia tvarka atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai galės apskųsti parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras.

Planavimu suinteresuoti fiziniai ir jurdiniai asmenys, visuomeninės organizacijos turi teisę: susipažinti su parengtais projektais ir su jais susijusiais rengiamais ar patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; iki įvykstant susirinkimui, planavimo organizatoriui raštu reikšti pastabas, teikti pasiūlymus. Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę iki susirinkimo planavimo organizatoriui raštu pareikšti pretenziją, kurioje turi būti šie privalomi rekvizitai: 1. planavimo organizatoriaus pavadinimas, jo adresas; 2. projekto pavadinimas arba jo adresas; 3. pretenzijos antraštė; 4. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos); 5.pareiškėjo gyvenamoji vieta; 6. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas pagrindžia savo pretenziją; 7. įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo nurodytas aplinkybes bei reikalavimus; 8. data, pareiškėjo parašas.

Susirinkime turi teisę dalyvauti visi visuomenės nariai. Taigi kviečiu druskininkiečius, neabejingus savo miesto-kurorto įvaizdžiui, aktyviai reikšti savo nuomonę, išsakyti pasiūlymus. Tik bendradarbiaujant visoms pusėms, gali būti išrinktas ir priimtas optimaliausias variantas. Gyventojai turėtų aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo procese.

| Į viršų |


Projektas “Gdynė-Druskininkai-Vilnius“

Genovaitė RUTKAUSKIENĖ

Druskininkų miesto delegacija su parodos organizatore Jolanta Bielecka (trečioji iš kairės) ir Marija Flisek (pirmoji kairėje).
Druskininkų miesto delegacija su parodos organizatore Jolanta Bielecka (trečioji iš kairės) ir Marija Flisek (pirmoji kairėje).

Įgyvendindama vizualinių menų projektą “Mūsų galerija“, Lietuvos specialiosios kūrybos draugija (LSKD) “Guboja“ 1999 m. užmezgė ryšius su Lenkijos pajūrio miesto Gdynės neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių adaptacijos centru. Bendradarbiaujant gimė projektas “Gdynė-Druskininkai-Vilnius“, kurio pagrindiniai tikslai - organizuoti tarptautines neįgaliųjų vizualinių menų parodas, abiejų šalių spec. pedagogams, organizatoriams, neįgaliesiems artimiau susipažinti bei perimti invalidų profesinės reabilitacijos bei socialinės integracijos darbo patirtį. Tuo tikslu kovo 22-26 d. Lenkijoje lankėsi LSKD “Guboja“ 14 asmenų delegacija, kurios sudėtyje buvo 7 druskininkiečiai: sanatorijos “Saulutė“ atstovai M.Mikėnas, J.Markevičienė, V.Klevickas, bendrijos “Viltis“ skyriaus pirmininkė L.Sereikienė, šio straipsnio autorė, Amatų mokyklos darbinio mokymo klasės mokytoja, ir lankančios šią klasę bei “Vilties“ Dienos užimtumo centrą - J.Stasiulionytė ir V.Miceikaitė.

Visa delegacija gyveno Gdynės neįgaliųjų vaikų ir jaunimo adaptacijos centre. Tai finansuojamas savivaldybės lėšomis visuomeninis centras, skirtas dirbti su vaikais, turinčiais psichinę ir kompleksinę negalią. Centre dirba visa specialistų komanda: med. seserys, spec.pedagogai, logopedas, ergoterapeutas, reabilitantas ir kt. Vaikams ir jaunuoliams sudaromos individualios programos, kurias įgyvendina visi specialistai. Nuo 1995 m. įkurta ir savaitinė grupė. Specialistai stebi vaikus, rašo pastabas apie jų elgesį, progresą ar regresą, o savaitės pabaigoje apie tai visapusiškai informuoja tėvus. Bendradarbiavimas su kolegomis Lietuvoje jiems yra naudingas: šalia fizioterapijos, namų ruošos kabinetų, poilsio kambario ir gerai įrengtos gimnastikos salės išvydome pasaulio pažinimo kabinetą, įrengtą mūsų “Saulutės“ sensorinio kabineto pavyzdžiu. Pagal norus ir poreikius lenkų vaikai padalinti į 4 darbo grupes: siuvimo, audimo, dailės ir muzikos. Svečiams iš Lietuvos parodytas neįgaliųjų spektaklis pagal Beketo pjesę “Ateina-išeina“, koncertas.

Jūratė Stasiulionytė ir Veronika Miceikaitė su tarptautinės parodos Gdynėje  apdovanojimais.
Jūratė Stasiulionytė ir Veronika Miceikaitė su tarptautinės parodos Gdynėje apdovanojimais.

Svarbiausias kelionės akcentas - parodos “Įsimintinas mano miesto kraštovaizdis“ atidarymas Gdynės miesto galerijoje “Debiut“, prie pat gražaus jūros kranto. Parodoje dalyvavo 150 autorių, pusė sveikųjų ir pusė jaunuolių su įvairiomis negalėmis iš Gdynės ir Lietuvos. Druskininkams atstovavo Amatų mokyklos darbinio mokymo klasės mokiniai, “Vilties“ dienos užimtumo centro lankytojai, “Saulutės“ pacientai. Darbus vertino konkurso komisija - galerijos direktorė ir 3 profesionalūs dailininkai. Pagrindinis vertinimo kriterijus - kūrybiškumas, nepaisant to, ar tai sveikųjų, ar neįgaliųjų darbai. Parodos atidaryme Gdynės miesto meras V.Šezurekas ir vicemeras J.Miotkė įteikė garbingus konkurso apdovanojimus. Druskininkietės J.Stasiulionytė ir V.Miceikaitė gavo konkurso 1-osios ir 2-osios vietų diplomus.Įvairiomis piešimo priemonėmis ir diplomais apdovanoti visi parodos dalyviai. Įdomu tai, kad apdovanojimai nupirkti už šios parodos organizatorių iš Gdynės neįgaliųjų vaikų ir jaunimo centro lėšas, surinktas išnuomojant patalpas ir rengiant Naujųjų metų šventę Gdynės visuomenei.

Aplankę dar 2 Gdynės miesto neįgaliuosius centrus, pabuvoję Gdansko reabilitaciniame centre, stebėjomės tvarka, skoningai įrengtais interjerais, specialia neįgaliesiems skirta įranga, taip pat žavėjomės jų įvairia kūryba: gobelenais, batika, kilimais, siuvinėtais siūlais ir plonomis odos juostelėmis, vielos lankstiniais ir kt. Didelė naujovė hipoterapinio centro, kokio Lietuvoje dar nėra, aplankymas.

Patirties pasidalijimo seminare “Lenkų ir lietuvių pagalbos neįgaliesiems modelis“ Druskininkų delegacijos nariai taip pat pristatė savo veiklą. Po pažinties su Gdynės socialinės pagalbos neįgaliesiems tarnybomis pasirašyta 5 metų partnerystės sutartis tarp LSKD “Guboja“ ir Gdynės miesto socialinės pagalbos departamento ir Gdynės neįgaliųjų vaikų ir jaunimo adaptacijos centru. Joje numatome bendrai įgyvendinti Lietuvoje parengtą projektą “Neįgaliųjų kultūrinės integracijos politika - nuo tarpusavio supratimo iki bendradarbiavimo“ bei drauge vykdyti tarptautinių kultūrinių mainų projektus. Tuo tikslu 2001 m. planuojama Lietuvoje surengti abiejų šalių projektą “Kuriame teatrą“, o Lenkijoje - neįgaliųjų dailininkų plenerą. Iki šiol prisimena Gdynės centre perskaityti žodžiai: “Norint padaryti žmones laimingais, reikia leisti jiems pažinti savo vertybes. Reikia, kad jie pasijustų svarbūs ir reikalingi“. To tikriausiai reikia kiekvienam iš mūsų...

LSKD “Guboja“ nuoširdžiai dėkoja nuolatiniam rėmėjui moterų klubui “Gabija“, jo pirmininkei J.Montvilienei ir V.Viščinio ind. įmonei “Iera“ už labdaringą kelionę į Lenkiją. Jūsų pagalba buvo dėmesinga ir reikalinga.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113