Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų miesto savaitraštis. 11-ieji leidimo metai. 2000 m. sausio 1 - 7 d. Nr. 1 (534)

| Pirmas puslapis | Policijos žinios | Kurorto plėtra | Sportas | Kultūra | Renginiai | E-paštas |

Miesto žinios


| Dienų tėkmė savivaldybėje | DRUSKININKŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKYMO IKI 2010 METŲ PROJEKTAS |

| Tarybos nariai nusprendė sumažinti šilumos kainą | Druskininkonis klausia skaitytojų |


Dienų tėkmė savivaldybėje

Gruodžio 22 d. miesto meras A.Maknys apsilankė Gardino gatvėje įsikūrusiame Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus” Druskininkų skyriaus Dienos užimtumo centre, pasveikino nuolat čia ateinančių 20 vaikučių šv. Kalėdų proga, įteikė jiems dovanų, domėjosi šios įstaigos veikla. Centre vaikai parengia mokykloje užduotus namų darbus, kartu praleidžia laisvalaikį, pavalgo, išsiskalbia drabužius, mokosi bendrauti, kultūringai, dorai elgtis. Centro vadovė S. Poniškaitienė papasakojo, kad įstaigą remia ne tik savivaldybė, bet ir geros valios žmonės. Gruodžio 19 d. 11 vaikų nemokamai lankėsi cirke. Maisto produktais nuolat padeda UAB „Nilama”, AB „Minolga”, IĮ „Roma”, pavieniai žmonės, pavyzdžiui, gydytojai A. ir R. Lenkučiai. Neseniai centras gavo Kanados ambasados dovaną - baldų, skalbimo mašiną, muzikos grotuvą. Ambasadoje dirbanti programų vadovė Eglė Jurkonienė atsiuntė vaikučiams šventinį sveikinimą. Kartu atšvęsti šv. Kalėdas vaikus pakvietė Ratnyčios klebonas Almantas Kibirkštis.

Gruodžio 23 d. miesto meras A.Maknys ir Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė K.Miškinienė lankėsi 4-ojoje vidurinėje mokykloje, kur pasveikino moksleivius šv. Kalėdų proga. 155 vaikų būrį prie eglutės sukvietė miesto mokyklų socialiniai pedagogai ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojai. Vaikai džiaugėsi Astos Žiurinskienės teatro studijos spektakliu „Raganiukės puota”, daugelis ir patys dalyvavo improvizacijoje, po to deklamavo eilėraščius Kalėdų seneliui. Senelis ir Snieguolė stengėsi pabendrauti su kiekvienu vaiku. Dovanų mažiesiems atnešė ne tik jie, bet ir UAB „Oriflame kosmetika” atstovai, savo iniciatyva remiantys jau ne pirmą miesto vaikų ir jaunimo renginį.

Baigiantis Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams, savivaldybė skyrė lėšų miesto vienišų senelių bei kitų pagyvenusiųjų vaišėms šv. Kalėdų proga. Gruodžio 27 d. miesto bažnyčioje metų simbolį - varpą perdavę jaunimui (2000-ieji paskelbti Tarptautiniais jaunimo metais), pagyvenusieji žmonės rinkosi į Kultūros centrą, kur jiems buvo organizuota vakaronė. Visus draugėn susibūrusius linksmino kaimo kapela „Gojus”, vadovaujama Onutės Gudelionienės. Gaila, kad renginyje dalyvavo tik apie 30 pagyvenusių žmonių.

Gruodžio 28 d. miesto meras švenčių proga pasveikino „Saulutės” sanatorijoje prie eglutės susirinkusius neįgaliuosius vaikus. Pažiūrėję R. Dvorkinienės šokių studijos parengtą koncertą bei Druskininkų miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” vaikų pastatytą spektaklį „Apšerkšniję mūsų žiemos”, pasidžiaugę Kalėdų senelio ir rėmėjų dovanomis, visi dalyvavo gražiausios šypsenos rinkimuose. Misis „Gražiausia šypsena” pripažinta Gražina Kuneikienė, misterio titulas atiteko miesto merui Algimantui Makniui.

| Į viršų |


Švietimo skyriaus darbo grupė parengė miesto švietimo įstaigų pertvarkymo projektą, kurį pateiks svarstyti Tarybai. Siūlome su projektu susipažinti, pateikti pastabas, papildymus. Švietimo skyriaus tel. 52913, 53372.

DRUSKININKŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO
PERTVARKYMO IKI 2010 METŲ P R O J E K T A S

Vykdant Lietuvos švietimo reformą, dabartinė bendrojo lavinimo mokyklos struktūra (4+5+3) keičiasi (4+(4+2)+2). Pagrindinis dešimtmetis mokslas bus įgyvendintas 2000 metais. Laipsniškai pereinama prie vaikų mokymo nuo 6 metų amžiaus, profilinio mokymosi vidurinės mokyklos trečiojoje pakopoje ir šiuolaikinio neakivaizdinio modulinio suaugusiųjų mokymosi.

Pertvarkos tikslai ir uždaviniai:

1. Užtikrinti kur kas aukštesnį moksleivių pasiekimų moksle lygį. Moksleiviai turi ne tik įgyti žinių bei suvokimo, bet ir išsiugdyti bendruosius gebėjimus ir kompetenciją bei pasirengti mokytis visą gyvenimą.

2. Bendrasis išsimokslinimas turi būti pasiekiamas daugeliui žmonių. Jiems neturi būti užkertamas kelias mokytis toliau, taip pat ir aukštosiose mokyklose. Moksleiviams turi būti sudaromos sąlygos rinktis polinkius, gabumus ir siekimus atitinkantį ugdymosi kelią.

3. Daugiau dėmesio skirti dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam moksleivių brendimui bei pasirengimui gyventi savarankiškai. Ugdyti gebančius vienytis ir atsinaujinti visuomenės narius.

4. Racionaliai pertvarkyti bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklą, kuris tenkintų mūsų regiono gyventojų poreikius ir atitiktų švietimo kokybės reikalavimus.

5. Sukurti bendrojo lavinimo mokyklų tipų įvairovę ir sudaryti visiems vaikams ir suaugusiems lygias galimybes siekti geresnio išsimokslinimo ir socialinio statuso.

Miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkymas vyks dviem etapais. Pirmasis etapas – 1999-2005 metais – perėjimas prie dešimtmečio pagrindinio mokymo ir profilinio mokymo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose. Antrasis etapas – 2005-2010 metais – miesto švietimo įstaigų tinklo optimizavimas.

Pirmasis etapas:

1. 1999 metais 3-ioji vidurinė mokykla reorganizuota į pradinę mokyklą ir “Ryto” vidurinę mokyklą su gimnazijos klasėmis.

2. 2000 metais organizuoti centralizuotą Švietimo skyriaus buhalteriją papildomojo ugdymo įstaigoms finansiškai aptarnauti.

3. 2000 metais visose bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinti 2 profilių 4 pakraipų profilinį mokymą, 2-ojoje vidurinėje – 1 profilio.

4. 2000 mokslo metais įgyvendinus Gimnazijų statuso teikimo nuostatuose keliamus reikalavimus siekti, kad gimnazijos statusas būtų patvirtintas “Ryto” vidurinei mokyklai su bendrojo lavinimo 2-osios ir 3-iosios pakopų skyriumi.

5. 2001 metais, įgijus gimnazijos statusą, “Ryto” gimnazijos trečiosios pakopos 11-12 klases (ne gimnazijos) perkelti į kitas miesto bendrojo lavinimo mokyklas.

6. 2000-2001 metais įsteigti 4-osios vidurinės mokyklos 150-200 moksleivių Pradinių klasių skyrių su biblioteka Gardino gatvėje Kloniškių mikrorajono gyventojų poreikiams tenkinti.

7. 2001 metais prie 2-osios vidurinės mokyklos įkurti sekmadieninę lenkų kalbos mokyklėlę.

8. 2003-2004 metais reorganizuoti “Ryto” gimnaziją su 2-os pakopos skyrium į pagrindinę mokyklą ir Druskininkų miesto gimnaziją (atskiriant).

9. 2004-2005 metais reorganizuoti profiliuotas vidurines mokyklas į pagrindines mokyklas.

10. 2004-2005 metais Druskininkų miesto gimnaziją perkelti į atskiras patalpas.

11. Reorganizuotų vidurinių mokyklų 2-osios pakopos 9-10 klasių ir 3-iosios pakopos moksleiviams yra galimybė nustatyta tvarka pereiti į pasirinktą gimnazijos klasę.

Antrasis etapas:

2007-2008 metais reorganizuoti 2-ąją pagrindinę mokyklą (rusų kalba) ir prijungti ją prie “Atgimimo” pagrindinės mokyklos.

IŠVADOS:

1. Švietimo įstaigų skaičius padidės, bet išsiplės galimybės gauti valstybės standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsimokslinimą.

2. Materialiniai ir intelektualiniai resursai bus paskirstyti pagal švietimo įstaigų funkcijas ir uždavinius.

3. Švietimo tinklo išdėstymas maksimaliai tenkins miesto rajonų gyventojų poreikius.

| Į viršų |


Tarybos nariai nusprendė sumažinti šilumos kainą

Violeta KLIMAITĖ

Kaip kalėdinis stebuklas

Paskutiniajame 1999 m. miesto tarybos posėdyje gruodžio 29 d. priimtas sprendimas “Dėl centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens kainų” prilygo kalėdiniam stebuklui.

Tarybos nariai pritarė gyvatuko mokesčiui, kuris pagaliau išpręs druskininkiečių nelygybės klausimą. Populiariai aiškinant, karšto vandens kaina skils į dvi dalis: mokėsime atskirai už vandens pašildymą ir šilumą, perduodamą karšto vandens tiekimo sistema (gyvatuku). Miesto daugiabučių namų asociacijos pirmininkas S.Kudarauskas nuramino Tarybos posėdyje kilusius ginčus, kam reikalinga tokia painiava, juk perkame karštą vandenį, nesvarbu per kur bėgantį - gyvatuką ar skylę lubose. “Taip bus daug teisingiau”, - daugelio nesuprastos kainų skaičiavimo metodikos esmę trumpai paaiškino S.Kudarauskas, mieste pelnęs titulą aršiausio kovotojo prieš šilumos tinklų įmonės pelningo darbo stilių.

Socialinė lygybė

Iki šiol už vonias šildantį “gyvatuką” nemokėjo apie 50 proc. druskininkiečių, gyvenančių daugiabučiuose namuose, kurie karštą vandenį gauna iš grupinių boilerinių. Bet kažkas tuos šilumos nuostolius turėjo dengti.Tai buvo tie likusieji 50 proc. druskininkiečių, kurių namai turi individualias boilerines. Nuo šiol naujoji tvarka garantuos socialinę lygybę. Šildymo sezono metu kiekvienas butas už gyvatuką turėtų mokėti po 10,80 Lt per mėnesį, ne šildymo sezono metu - iki 10,80 Lt (t.y. tiek, kiek parodys namo šilumos apskaitos prietaisas, bet ne daugiau kaip 10,80 Lt). Jeigu nesunaudosite nei vieno kub.m karšto vandens, vis tiek reikės mokėti gyvatuko mokestį, t.y. už šilumą, kurią gyvatukas skleidžia vonioje.

Tarybos nariai, pritarę vadinamam “gyvatuko mokesčiui”, konservatorių frakcijos iniciatyva nusprendė sumažinti dabartinę šilumos kainą už 1 kWh nuo 11 ct iki 10,8 ct. Sumažintos šilumos ir karšto vandens kainos dar turės būti derinamos su valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, o po to jas miesto taryba galutinai tvirtins savo posėdyje. Tačiau pritarimas šiek tiek sumažinti šilumos kainą dar nereiškia, kad kitais metais mes mažiau mokėsime už butų šildymą. Vyriausybė nuo sausio 1 d. gyventojams už šilumą “uždėjo” 9 proc. PVM, todėl mokestis už šildymą neišvengiamai padidės. Kadangi PVM už karštą vandenį mes jau mokėjome anksčiau, pagal šį Tarybos sprendimą kai kurie galės daugiau pasilepinti karštose voniose. Miesto meras A.Maknys ir Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus specialistai linkę manyti, kad mažiau mokėti už karštą vandenį turėtų daugiabučių namų, turinčių individualias boilerines, gyventojai, ir tie, kurie naudos daugiau karšto vandens. Pavydžiui, jeigu jūs per mėnesį sunaudojate 4 kub.m karšto vandens, pagal naują tvarką už jį turėtumėte mokėti daugiau, jei 5 kub.m - mažiau.

Pelnas pavirs nuostoliu?

Tokia netikėta Tarybos narių kalėdine dovana miestiečiams - sprendimu sumažinti šilumos kainą toli gražu nesidžiaugė šilumos tinklų įmonės atstovai, teigę, jog toks pasiūlymas užprogramavo nuostolingą bendrovės darbą. 1999-uosius metus vėlgi su milijoniniu pelnu baigusios SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” darbuotojai minėjo, kad skaičiuojant 11 ct už 1 kWh šilumos energijos, 1 tona mazuto buvo įvertinta 392 Lt, nors gruodžio pabaigoje bendrovei pasiūlyta mažiausia mazuto kaina buvo 516 Lt už 1 toną.

Druskininkų šilumos tinklų įmonės pirkto mazuto kainų ir jo pirkimų istorijoje, plačiai nagrinėtoje spaudoje, dar nelemta padėti tašką. Reaguodamas į Vartotojų asociacijos raštus dėl SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” pirkto mazuto, miesto meras A.Maknys kreipėsi į mokesčių policijos pareigūnus Alytuje, prašydamas ištirti šią medžiagą. Pastarieji atsakę, kad jų institucija nekompetentingi išspręsti šį klausimą, pasiūlė kreiptis į miesto prokuratūrą. Miesto meras Tarybos narius informavo, kad taip ir padarys.

Nerimas dėl konkursų

Neseniai “Druskonyje” buvo išspausdinta Tarybos nario A.Petkevičiaus nuomonė apie miesto valdžią, kuri “Valstybės žinių” priede paskelbė 11 konkursų miesto tvarkymo ir priežiūros darbams atlikti. Skirstant kitų metų biudžeto lėšas, numatytas miestui tvarkyti, SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis” taip pat bus priversta šiame konkurse lygiomis teisėmis su kitais konkursantais įrodinėti savo paslaugų kokybę bei įkainių pagrįstumą. Sunerimę dėl šios savivaldybės įmonės likimo, Tarybos posėdyje Centro frakcijos nariai stebėjosi, kodėl, jų nuomone, miesto valdžia tokiais savo veiksmais skelbiant konkursus sukuria sąlygas nedarbui ir praranda miesto biudžeto lėšas. Kaip minėjo Centro frakcijos nariai, apie šį konkursą nežinojo nei Tarybos komitetai, nei pati Taryba, nebuvo tartasi ir su įmone. Konkursui pasipriešinti komunalinio ūkio įmonės darbuotojai buvo nutarę net streiku. Planuotas piketas, pasak A.Petkevičiaus, neįvyko. Buvo bandyta tartis Tarybos posėdžių salėje gruodžio 22 d. vykusioje atviroje diskusijoje “Kurorto aplinka 2000 metais”.

Dauguma susilaikė

Tarybos narys V.Stašinskas visus supažindino su SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis” darbuotojų profesinės sąjungos kreipimusi. Jie sunerimę, jog kasmet mažėja biudžeto lėšos, skelbiami konkursai dar labiau sumažins gamybos apimtis. “Kas atsitiks su ta mūsų įmone? Iš ko reikės mokėti atleidžiamiems darbuotojams?” - klausė Tarybos nariai, kaip vieną iš variantų siūlę įmonę paruošti privatizacijai ir ją be skolų parduoti. Dabar gi, pasak jų, bendrovė bus skandinama skolose, o vėliau, paskelbus privatizavimą, parduota už 1 litą.

Savo nuomonę dėl neūkiško įmonės darbo, nenoro ieškoti papildomų darbų, o tik nuolatinio reikalavimo biudžeto lėšų, darbų prirašinėjimų ir t.t. išsakė palaikantieji skelbtą konkursą Tarybos nariai.

Centro frakcijos inicijuotas sprendimo projektas atšaukti “Valstybės žinių” priede Savivaldybės skelbtus konkursus miesto tvarkymo darbams atlikti nesulaukė Tarybos narių daugumos pritarimo. Konkursas vis dėlto vyks.

Gerai, kad savivaldybės administracija, besiruošdama skelbti konkursą, kiek galima smulkiau suskaidė miesto tvarkymo paslaugas, kadangi paslaugoms, kurių vertė didesnė kaip 700 tūkst.Lt, atlikti privaloma skelbti jau tarptautinį konkursą. O gal atvažiuotų baltarusių buldozeriai ir susemtų tris kartus pigiau mūsų sniegą?

Naujametinės staigmenos

Miesto taryba naujųjų metų išvakarėse nutarė palengvinti ir smulkiųjų miesto prekeivių gyvenimą. 10-čia procentų sumažinti vietinės rinkliavos mokesčiai. Leidimas prekiauti iš (nuo) vežimėlių, laikinų prekybos įrenginių, cisternų, mašinų, autofurgonų ir autokavinių vieną dieną maisto prekėmis bus 9 Lt, ne maisto prekėmis - 13 Lt. Leidimas metams kainuos atitinkamai 450 Lt (buvo 500 Lt) ir 540 Lt (buvo 600 Lt).

Vienas neplanuotas šio posėdžio sprendimas gimė pietų pertraukos metu. Susirinkę prie simbolinės šampano taurės palydėti senųjų metų, Tarybos nariai nutarė atsisakyti gruodžio mėnesio atlyginimo už darbą Tarybos posėdžiuose ir komitetuose. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai.

| Į viršų |


Druskonis klausia skaitytojų

Saulius Karalukas,

Pirminės sveikatos priežiūros
centro vyr. finansininkas:

- Jei atvirai, tai mes abu su žmona turim svajonę pasikviesti mažametį beglobį vaikelį ir padaryti jam bei mūsų sūnui Ryčiui šventę. Anksčiau dažniausiai Naujuosius sutikdavome kur nors svečiuose, šiemet teks namuose, tai ir sugalvojome pakviesti mažąjį svečią. Nežinau, ar kas nors iš to mūsų sumanymo išeis, bet stengsimės. Apskritai manau, kad mūsų mieste daroma per mažai labdaringų darbų. Juk galima būtų surinkti nebereikalingus užaugusių vaikų žaislus, knygeles ir padovanoti, tarkim, vaikų darželiui...

 

 

Vaclovas Rusonis,

pensininkas:

- Sėdėsim namuose, nes mano žmona invalidė - ji visai negali vaikščioti. Gal sūnus iš Vilniaus atvažiuos, o jei ne, - pasiruošim stalą ir abu žiūrėsim televizorių.

 

 

 

Onutė Momeniškienė,

namų šeimininkė:

- Sutiksim Vilniuje, pas gimines, nes taip sutapo, kad kartu bus švenčiamas ir sesers jubiliejus. Tikimės apžiūrėti šventiškai papuoštą sostinę, aplankyti kitus gimines, kurių Vilniuje nemažai turime. O mūsų 8 vaikai Naujuosius sutiks namuose - su seneliais.

 

 

 

| Į viršų |