Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. rugpjūčio 9 - 15 d. Nr. 32 (513)

| Pirmas puslapis | Policijos žinios | Kurorto plėtra | Sportas | Kultūra | Renginiai | E-paštas |

Miesto žinios


| Daug jaunuolių į tarnybą išeina ir savo noru | Dienų tėkmė savivaldybėje | Ministro pažintis su Druskininkų apylinkių istorinėmis vietomis |


Daug jaunuolių į tarnybą išeina ir savo noru

J.STONKUS
Druskininkų teritorinės gynybos vadas, kpt.

Atkurtos Lietuvos dešimtmečiu labai daug kas pasikeitė šalies žmonių sąmonėje, mąstyme, veiksmuose. Analogiški pasikeitimai vyksta ir neseniai savo 80-metį minėjusioje Lietuvos kariuomenėje.

Gerėja pašauktų jaunuolių tarnybos ir mokymosi sąlygos, ginkluotė. Išnyko garsiai ir liūdnai nuskambėję nestatutiniai santykiai. Mažėja vengiančių atlikti būtinąją tarnybą jaunuolių skaičius. Kiekvienais metais mieste apie 180 jaunuolių sukanka 19 metų. Iš jų atsiranda 2-3, kurie įvairiais būdais piktybiškai vengia ne tik tarnybos, bet ir apsilankymų štabe pagal šaukimus. Dėl to nuo 500 Lt iki 1000 Lt baudomis pernai nubausti 8 jaunuoliai, mažesnėmis - dar 9. Mažėja ir šaukimo medicininių komisijų metu atsirandančių nesveikų jaunuolių skaičius. Nemažai jaunuolių, nesulaukusių 19 metų, į tarnybą išeina savo noru.

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) - sudedamoji kariuomenės dalis. Į Druskininkų kuopą kiekvienais metais ateina nemažai jaunuolių, kuriems mūsų tarnyba atrodo įdomi ir reikalinga. Tarnyba savanorių pajėgose - savotiška alternatyva šauktinių tarnybai: savanoriai taip pat mokosi karybos, tik jie tai daro neatsitraukę nuo turimų darbų ir šeimų, savo laisvalaikio sąskaita. Į mūsų kuopą ateina jaunuoliai ir po būtinos tarnybos, ir jos neatlikę. Tarp jų atsiranda ir tokiu būdu išsisukančių iš privalomos tarnybos. Bet jeigu jaunuolis atitinka savanoriui keliamus reikalavimus ir sąžiningai lanko užsiėmimus, lai tarnauja pas mus.

Šiemet, Kariuomenės ir visuomenės dieną, gegužės 16-ąją, daugelis miesto gyventojų, tarp jų ir nemažai jaunimo, matė mūsų savanorių pasirodymą “Atgimimo“ mokyklos stadione, susipažino su kariuomenės ginkluote, valgė kareivišką košę. Panašius pasirodymus savanoriai rodė ir miesto sporto šventės metu bei “Atgimimo“ mokyklos moksleiviams mokslo metų užbaigimo dieną prie Lato ežero. Susidomėjimas mūsų tarnyba dar labiau padidėjo. Todėl su visuomene ir jaunimu ateityje ruošiamės bendrauti dar glaudžiau.

Savanorių tarnyba nėra lengva. Karybos mokomės tik vieną dieną per mėnesį, todėl visas tam skirtas 10 val. dirbame pakankamai intensyviai, nepriklausomai nuo nuotaikos ir oro sąlygų. Daug savanorių būtent tarnybos metu “atrado save“: vieni vadovauja skyriams, kiti - būriams, tretieji moko draugus kovinės savigynos elementų, ketvirtieji mokosi to, apie ką seniai svajojo. Todėl kuopoje daug savanorių senbuvių, atėjusių 1991 m. ir pasilikusių čia iki šiol.

Tarnybos metu atsiranda ir sunkumų. Pagrindinis iš jų - dirbant įvairiose įmonėse, su pasirodymais tenka dalyvauti įvairiuose renginiuose ir šventėse. Tam reikia atitinkamai pasiruošti, treniruotis. Susirinkti tenka dažniau nei kartą per mėnesį. Kiekvieno savanorio atsitraukimą nuo darbo privalu derinti su įmonių vadovais. Todėl mūsų darbo sėkmė didele dalimi priklauso nuo visuomenės požiūrio į mus, nuo įmonių vadovų supratimo ir geranoriškumo. Mums noriai padeda ir su mumis bendradarbiauja švietimo įstaigų vadovai, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pagalbą neatsisako suteikti miesto meras ir vicemeras.

Atskirai norisi padėkoti UAB “Galia“ gen. direktoriui S.Rinkevičiui, kuris per daugelį metų nei karto neatsisakė atleisti iš darbo dienai ar dviems mums reikalingus savanorius, kurių šioje bendrovėje dirba daugiausia. Problemų dėl savanorių atleidimo iš darbo nebūna su UAB “Druskininkų vandentiekis“, “Druskininkų statyba“, “Druskininkų komunalinis ūkis“, Fizioterapijos gydyklos vadovais. Turime problemų su savanoriais, dirbančiais privačiose kavinėse, pavyzdžiui, “Dangaus skliaute“, “Turiste“. Nors 1998 05 05 karo tarnybos įstatymas Nr.VIII -723 22 str. 8 punktu ir reglamentuoja savanorio tarnybą - “Darbdavys privalo atleisti savanorius nuo darbo jų mokymų metu ar pašaukus juos į tarnybą“ - mes nenorime aštrinti darbdavių ir pas juos dirbančių savanorių santykių, nes jaunimui sunku mieste rasti darbą. Kol darbdavių mąstymas nepasieks tikro Lietuvos piliečio mąstymo lygio, įvairių nesklandumų neišvengsime. Juk ne paslaptis, kad įvairių įmonių savininkais tapo ne patys didžiausi Lietuvos patriotai. Tikimės, kad jie tokiais taps. Esame optimistai ir to linkime visiems, bent per nago juodymą prijaučiantiems mums.

Tuo tarpu įpusėjo vasara. 2-oje jos pusėje mūsų kuopos savanoriai jau dalyvaus savaitės trukmės kariniuose mokymuose su danų savanoriais Alytaus apskrities teritorijoje. Poilsis - labai trumpas. Prasideda ir 2-ojo pusmečio šauktinių medicininiai patikrinimai. Sėkmės ir ištvermės visiems.

| Į viršų |


Dienų tėkmė savivaldybėje

Liepos 30 d. Investicijų ir turto valdymo skyriaus iniciatyva įvyko savivaldybės administracijos ir miesto verslininkų susirinkimas. Verslininkai išvardino problemas: nepalankios verslo projektų kreditavimo sąlygos (didelės palūkanos ilgalaikėms paskoloms), dideli mokesčiai, informacijos stoka apie investicinius fondus, galinčius kredituoti gamybos, statybos, turizmo, pramogų verslo projektus. Be to, verslininkai pateikė konkrečius paklausimus dėl kituose miestuose registruotų bendrovių darbo Druskininkuose, smėlio karjerų atidarymo, neįmanomo privažiavimo prie savivaldybės įmonės Turizmo informacijos biuro. Savivaldybė parengs atsakymus į šiuos klausimus.

Savivaldybės administracija kviečia verslininkus teikti pasiūlymus Investicijų ir turto valdymo skyriaus rengiamiems investiciniams projektams.

Savivaldybės administracijos ir miesto verslininkų susirinkimai vyks kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 10 val. savivaldybės pirmo aukšto salėje.

Miesto ūkio skyrius informuoja, kad baigiama rengti Druskininkų miesto atliekų tvarkymo programa. Remiantis atliekų tvarkymo analize ir atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus, programoje bus apibrėžti racionalūs buitinių nepavojingų atliekų tvarkymo būdai ir etapai. Programa įvertins atliekų rinkimo, rūšiavimo būklę, transportavimo sąlygas, nustatys atliekų perdirbimo technines ir finansines galimybes, pateiks konkrečias rekomendacijas, atitinkančias Alytaus apskrities atliekų tvarkymo programą ir valstybinę atliekų tvarkymo strategiją.

Įmonių rejestre įregistruota V. Stanišauskienės įmonė “Grūtelė” (Laisvės a. 3), perregistruotos į likviduojamas Audriaus Marcinonio įmonė (K. Dineikos g. 12) bei valstybės įmonė “Druspolis” (K. Dineikos g. 9), likviduojama uždaroji akcinė bendrovė “Dalseda” (Vytauto g. 22-45).

Savivaldybės įmonėje Turizmo informacijos biure kasdien apsilanko 20-30 interesantų iš kitų šalies vietovių ir užsienio, kurie domisi lankytinomis miesto vietomis, turistus ir poilsiautojus aptarnaujančiomis įmonėmis, istorine miesto ir apylinkių praeitimi, turistiniais maršrutais. Šiemet į Druskininkus atvyksta žymiai daugiau pavienių turistų iš Skandinavijos šalių, Vokietijos, Olandijos. Jie pageidauja informacijos apie Dzūkijos nacionalinį parką, kuriamą Grūto sovietinių skulptūrų muziejų.

Mero potvarkiu Nr. 432 įregistruoti viešosios įstaigos “Nemuno” sanatorijos darbuotojų profesinės sąjungos įstatai.

Liepos 29 d. įvyko savivaldybės skelbtas viešasis konkursas Druskininkų pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms. Konkurse dalyvavo 2 pretendentės. Laimėjo 3-iosios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Onutė Malaškevičienė.

Savivaldybės administratorės įsakymu sudaryta komisija miesto švietimo įstaigų pasirengimui 1999-2000 mokslo metams patikrinti. Komisijos pirmininkas - Švietimo skyriaus vedėjas V. Gintutis.

“Druskonyje” Nr. 31 buvo skelbtas Veisiejų ir Dzūkų gatvių gyventojų prašymas nekirsti uosialapių klevų Veisiejų gatvėje. Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas - miesto vyr. architektas E. Palavinskas paaiškino, kad uosialapiai klevai yra miško parazitai, piktmedžiai, parko želdynuose jie nepageidautini.

Prieš keletą metų Druskininkų miesto savivaldybės ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos organizuotoje “Žaliojoje konferencijoje” buvo aptarta kurorto želdynų būklė, įvardintos naikintinos savaiminių medžių rūšys, nebūdingos spygliuočių arealui. Šioms rūšims priklauso ir uosialapiai klevai.

Netrukus “Druskonyje” visuomenei bus paskelbtas Druskininkų miesto bendrasis planas. “Kurorto želdynų tvarkymas, pasiūlymai ir reglamentas” - viena iš sudėtinių šio plano dalių. Gyventojai galės pareikšti savo nuomonę miesto želdinių planavimo ir tvarkymo klausimu.

| Į viršų |


Ministro pažintis su Druskininkų
apylinkių istorinėmis vietomis

Vytautas VALENTUKEVIČIUS

Kra?to apsaugos ministras ?eslovas Stankevi?ius su ?mona (de?in?je) prie Velnio akmens ?vendubr?je.

Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius su žmona (dešinėje) prie Velnio akmens Švendubrėje.

Druskininkų karių reabilitacijos centre nuo liepos 31-osios dienos ilsisi Lietuvos krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius su žmona. Rugpjūčio 1-ąją pažintį su kurorto apylinkėmis svečiai pradėjo nuo Švendubrės gamtos paminklo Velnio akmens. Čia jis klausėsi legendų apie šį akmenį ir į prarają nugrimzdusį Raigardo miestą. Pusvalandį ministras stabtelėjo Antano Suraučiaus-Tauro sodyboje, kur apžiūrėjo trijų brolių partizanų atminimui skirtą liaudies meistro Antano Česnulio kryžių. Atidžiai perskaitė įrašą kryžiuje: “Ačiū, Viešpatie, kad priėmei šios sodybos aukas Tau ir Tėvynei Lietuvai“.

Ministrą ir jo žmoną svetingai priėmė buvęs krašto apsaugos darbuotojas Algis Zautra. Išvykdami iš Švendubrės, svečiai sustojo prie paminklo Sibiro tremties metams prisiminti. Nuo Raigardo slėnio skardžio stebėjo Lietuvos ir Baltarusijos valstybinę sieną, kuri panaši į ežią tarp dviejų ūkininkų arų. Ši siena buvo nustatyta 1940 11 06 kaip administracinė riba, todėl paženklinta nebuvo.

Iš Raigardo slėnio ministras nuvyko į Naujasodę aplankyti liaudies meistro Antano Česnulio sodybą ir joje įrengtą malūną-muziejų. Pabendravę su liaudies meistro šeima, Stankevičiai gavo dovanų A.Česnulio darbų katalogą su autografu.

Jaskonyse Č.Stankevičius su žmona apžiūrėjo Juozo ir Antaninos Jeskelevičių sodybą, kurios kluone 1947 07 13 buvo apsupti Sakalo būrio 5 partizanai. Mūšio metu 4 iš jų žuvo, sudegė kluonas. Jo vietoje pastatytas didingas kryžius žuvusiesiems atminti. Bendravo su namų šeimininke, kančios iškankinta moterimi. Palikęs sodybos viduryje sulinkusią nuo metų naštos Antaniną, svečių transportas riedėjo gūdžiu miško takeliu link partizanų bunkerio. Mašina sustojo Ratnyčios upės dešiniajame krante. Aplinkui - lakios pušys ir eglės. Tyla. Tegirdimas Ratnyčios vandens almesys. Lankytojus užbūrė ramybė. Ministras su žmona, užsižiebę žibintuvėlius, apžiūrėjo bunkerį. Po ilgokos pauzės ministras prabilo apie tuometinio jaunimo, gyvenusio metų metais po žeme, pasišventimą, didelį ryžtą aukai, dvasios stiprybę, begalinę meilę Lietuvai, už kurią aukojo savo gyvybes. Saulei jau gulant ant Vertamedzio miško viršūnių, aplankytas dar vienas buvęs bunkeris. Prie akmens ir metalo paminklėlio - ką tik padėtos gėlės. Svečiai akylai perskaitė paminklo įrašą, susipažino su partizanų žuvimo aplinkybėmis. Aplankęs Druskininkų apylinkių rezistencijos paminklus ir istorines vietas, krašto apsaugos ministras Č.Stankevičius viliasi, kad su jomis galėtų susipažinti ir svečiai iš svetur. Jiems labiau atsiskleistų partizaninės kovos Lietuvoje strategija ir taktika, mūsų istorija taptų gyvesnė ir suprantamesnė.

| Į viršų |