Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 8 - 14 d. Nr. 6 (487)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Dėl aptiktų pažeidimų vyr. gydytoja neteko posto

Rasita BOČIENĖ

LR valstybės kontrolės Alytaus kontrolės skyriaus viršininkas A.Varnelė, išnagrinėjęs Alytaus visuomenės sveikatos centro 1996 m. gruodžio 31 d. - 1998 m. rugpjūčio 31 d. ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimo dokumentus, nustatė, jog šio centro Druskininkų filialo vyr. gydytoja A.Grigaliūnienė ir vyr. finansininkė I.Savickienė savo veikloje, tvarkant buhalterinę apskaitą, neužtikrino LR įstatymų ir Vyriausybės nutarimų vykdymo, biudžeto ir specialiosios lėšos filiale naudotos ne pagal paskirtį, neracionaliai.

Atmestinai atliekama apskaita

Valstybės kontrolės Alytaus kontrolės skyriaus viršininko sprendime nurodyta, kad pažeidžiant LR Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos patvirtintas Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisykles, Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų filiale 1996 01 01 - 1998 09 02 laikotarpiu buvo dvi kasos knygos, jų lapai nesunumeruoti, neperverti virvele, neužantspauduoti. Vyr. finansininkė I.Savickienė, turinti teisę pasirašyti kasos dokumentus, 1997 03 25 - 1997 07 01 laikotarpiu kartu atliko ir kasininkės pareigas, nors apskaitos darbuotojai, turintys teisę pasirašyti kasos dokumentus, negali net laikinai atlikti kasininko pareigų. Įrašai specialiųjų lėšų kasos knygoje nesutampa su antruoju - atplėšiamuoju kasos knygos lapu: šios knygos lapuose yra įrašų, atliktų ne per kalkinį popierių, ne kasdien kasininkė sumavo dienos operacijas, neįrašydavo kasos likučio, nors atliekamų dienos operacijų suma viršijo 50 Lt. Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą už teisingą buhalterinės apskaitos organizavimą atsakinga buvo filialo vyr. gydytoja A.Grigaliūnienė. 1997 06 30 kasininkės darbas patikėtas atlikti laboratorijos mikrobiologei L.Kupšienei.

Prirašinėjo skaičius

Vyr. finansininkė I.Savickienė 1996 01 01 - 1998 09 02 laikotarpiu taisė piniginius dokumentus, kasos knygas ir kasos dokumentus, prirašydama skaičius prie įrašytų kasos knygose skaičių, kasos išlaidų orderiuose, pinigų išmokėjimo žiniaraščiuose, nors piniginiuose dokumentuose taisymai draudžiami. Tvarkydama buhalterinę apskaitą, vyr. finansininkė negarantavo buhalterinių įrašų teisingumo, finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo. I.Savickienė neužpajamavo 29654 Lt, gautų iš Taupomojo banko Druskininkų skyriaus biudžetinės sąskaitos grynų pinigų, ir 20428 Lt grynų pinigų, gautų iš anksčiau minėto banko spec. lėšų, iš viso - 50082 Lt. Norėdama nuslėpti neužpajamuotus 29654 Lt, vyr. finansininkė ištaisė kasos dokumentus, kasos pajamų ir išlaidų orderius ir kasos knygą, prirašydama skaičius prie jau esamų šiuose dokumentuose ir taip padidindama juose esančias sumas, o 20428 Lt kasoje neužpajamavo.

I.Savickienė neorganizavo buhalterinės apskaitos taip, kad būtų užfiksuotos visos piniginės lėšos ir operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija. Kasos pajamų orderiai, pagal kuriuos 1998 01 01 - 1998 09 01 laikotarpiu iš specialiųjų lėšų sąskaitos gauti pinigai buvo pajamuojami specialiųjų lėšų kasoje, yra taisyti, juose yra trynimų ir braukymų. Vyr. finansininkė neteisėtai išmokėjo ir nurašė į išlaidas 45001 Lt biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui. 1996 m., 1997 m. ir 1998 m. aštuonių mėnesių biudžeto išlaidų sąmatų apyskaitose ji klaidingai nurodė išlaidas darbo užmokesčiui, kasinių išlaidų biudžeto apyskaitoje nurodyta: 1996 m. - 6 tūkst. Lt, 1997 m. - 11 tūkst. Lt, 1998 m. aštuonių mėnesių - 28,5 tūkst. Lt daugiau. Iš viso kasos išlaidų darbo užmokesčiui nurodyta 45500 Lt daugiau. Šias lėšas vyr. finansininkė neteisėtai nurašė į išlaidas ir padarė Druskininkų filialui 45001 Lt žalą.

Neteisėtos išmokos

Vyr. finansininkė I.Savickienė tokiu pat būdu neteisėtai išmokėjo ir nurašė į išlaidas biudžeto lėšas, kaip skirtas benzinui ir ūkio išlaidoms: 630 Lt - darbuotojui J.Jasaičiui, 5239,3 Lt - darbuotojui J.Žogeliui, 8306,1 Lt - vairuotojui G.Sarapinavičiui, 1997 05 09 - 1998 09 02 laikotarpiu filialo ūkvedžiui-vairuotojui A.Čypui ji nepagrįstai išmokėjo 2666,1 Lt, ir specialiąsias lėšas: 22680,8 Lt, skirtų benzino išlaidoms, bei 1097 Lt už 600 litrų benzino pereikvojimą.

I.Savickienė, iš viso padariusi Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų filialui 85620 Lt žalą, po valstybės kontrolierių patikrinimo, 1998 m. rugsėjo 14 d., į filialo kasą grąžino 9500 Lt.

Druskininkų filialo vyr. finansininkė 1995 12 31 - 1998 09 01 laikotarpiu neteisėtai išmokėjo ir nurašė į išlaidas 194 atvejais 24555,98 Lt, nors šioms išlaidoms pateisinti nėra juridinę galią turinčių dokumentų. 259 atvejais 53094,76 Lt išduoti iš kasos grynais pinigais pagal kasos išlaidų orderius, kuriuose nenurodyti pinigus gavusio asmens paso numeriai. Nurodyto pinigų gavėjo parašas skiriasi nuo faktiškai pinigus gavusio asmens parašo. 108 atvejais 31872,74 Lt išduoti ir nurašyti į išlaidas ištaisant piniginius dokumentus, prirašant skaičius prie jau esamų. Iš viso neteisėtai nurašyta 109523,48 Lt.

Tikrinimo dokumentai, susiję su Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų filialo ūkine ir finansine veikla, buvo perduoti Valstybės kontrolės Kvotos skyriui atlikti kvotos veiksmus, kad būtų galima nustatyti, ar vyr. finansininkės I.Savickienės veiksmuose nėra BK 275 str. (turto pasisavinimas arba iššvaistymas) numatyto nusikaltimo sudėties.

Taisė spidometrų parodymus

Druskininkų filialo vyr. gydytoja A.Grigaliūnienė 1996 m. nebuvo paskyrusi darbuotojo, atsakingo už tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, nepatvirtinusi šių automobilių naudojimo taisyklių ir benzino sunaudojimo normų. 1997 m. vasario mėnesį ūkvedys-vairuotojas A.Čypas paskirtas atsakingu už filialo tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolę.

Druskininkų filiale nėra griežtos apskaitos dokumentų blankų išdavimo ir registracijos knygos, autotransporto kelionės lapuose yra neaptartų taisymų. Vairuotojas G.Sarapinavičius 1996 01 01 - 1998 09 02 laikotarpiu taisė kelionės lapuose spidometrų parodymus, nors šiuose dokumentuose taisymai draudžiami.

Vyr. gydytoja A.Grigaliūnienė, be steigėjo sutikimo ir nesurengusi atviro konkurso, pagal sutartis nuomojo negyvenamąsias patalpas UAB “Draugystės” sanatorija” ir gavo 14119,7 Lt nuomos mokesčio, tačiau nesumokėjo 30 proc. nuo gautos sumos (4235,91 Lt) į LR Bendrąjį butų privatizavimo specialųjį fondą. Dėl to filialui priskaičiuota 5337,2 Lt delspinigių. Druskininkų filialas tikrinimo metu, 1998 m. lapkričio 24 d., į minėtą fondą pervedė 4235,91 Lt.

Iškelta baudžiamoji byla

Valstybės kontrolierių tikrinimo aktas ir dokumentai “Dėl Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų filialo 1996 01 01 - 1998 09 02 laikotarpio ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimo” buvo perduoti Valstybės kontrolės Kvotos skyriui procesiniam sprendimui priimti. Kvotos skyriaus viršininkė B.Puzienė informavo, jog baudžiamoji byla, iškelta pagal žymes nusikaltimo, numatyto LR BK 275 str. 1 d., dėl Druskininkų filialo kasos operacijų patikrinimo parengtiniam tardymui organizuoti 1998 m. gruodžio 2 d. perduota į LR generalinę prokuratūrą.

Druskininkų filialo vyr. finansininkė I.Savickienė atleista iš pareigų, kaip netekusi pasitikėjimo dirbti jai patikėtą darbą. Atleisti iš darbo ir vairuotojas G.Sarapinavičius bei sandėlininkas J.Žogelis. Ūkvedžiui-vairuotojui A.Čypui pareikštas griežtas papeikimas.

Valstybės kontrolės Alytaus kontrolės skyriaus viršininkas nusprendė įpareigoti Druskininkų filialo vyr. gydytoją A.Grigaliūnienę pervesti į Bendrąjį butų privatizavimo specialųjį fondą 5337,2 Lt delspinigių už pavėluotai pervestas lėšas į šį fondą.

Remdamasi patikrinimo medžiaga, Alytaus visuomenės sveikatos centro direktorė R.Burneckytė Druskininkų filialo vyr. gydytojai A.Grigaliūnienei už neteisingą buhalterinės apskaitos organizavimą bei nepatenkinamą buhalterinės apskaitos vykdymo kontrolę šių metų sausio 11 d. pareiškė griežtą papeikimą. Sausio 15 d. A.Grigaliūnienė atleista iš užimamų pareigų.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.