Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. lapkričio 2 - 8 d. Nr. 44 (473)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Druskininkų miesto Garbės piliečio
vardas suteiktas Petrui Viščiniui

Tai įvyko miesto tarybos posėdyje spalio 29-ąją.

Arūnas ZURLYS

Teisininkas, zurnalistas ir visuomenininkas Petras Viscinis.Petro Viščinio biografiją pristatėmiesto meras A.Maknys, pradėjęs nuo jo gimimo datos - 1912 07 27, Druskininkuose. P.Viščinis mokėsi Ratnyčios ir Mašnyčių lietuvių švietimo draugijos “Rytas“ organizuotose mokyklose. 1934 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Dar mokyklos laikais redagavo moksleivių laikraštėlį “Dinamo“, su lietuviška periodine spauda pradėjo bendradarbiauti nuo 1930-ųjų. Tais pačiais metais įkūrė Vytauto kuopą, įsijungė į lietuviškų vaidinimų organizavimą, spaudos platinimą kaimuose ir paskaitų skaitymą. Įstojęs į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą netgi pirmininkavo Vilniaus lietuvių studentų sąjungai, taip pat veikė jos visuomenininkų ir dramos sekcijose, ruošė vaidinimus Vilniaus krašto lietuviams. Druskininkuose suvaidino S.Kymantaitės-Čiurlionienės “Aušros sūnus“. Dirbo Vilniaus krašto lietuvių politikos ir kultūros žurnalo “Lietuviškas Baras“ redaktoriumi. Ne vienąsyk Lenkijos administracijos kratomas ir tardomas. Kaip Vilniaus lietuvių sąjungos atstovas buvo Laikinojo, o vėliau Tautinio Vilniaus lietuvių komiteto narys. 1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių, organizavo peticijas Sovietų sąjungos vyriausybei, kad Druskininkų-Marcinkonių ruožas būtų grąžintas Lietuvai. Vilniuje dirbo Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriuje, 1941 m. išvijus bolševikus iš mūsų sostinės, Vilniaus piliečių komiteto paskirtas tvarkyti Eltos skyrių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945-46 m. Ravensburge dirbo Tremtinių komiteto nariu ir reikalų vedėju, vėliau pirmininku. Be to, leido kasdieninį biuletenį “Naujausios žinios“, dėstė lietuvių kalbą ir teisę prekybos mokykloje. 1949 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Broktone, kur 1950 m. išrenkamas Tremtinių komiteto pirmininku, ruošia vietos radijuje laidas lietuviška tema anglų kalba, įsteigia šeštadieninę lituanistinę mokyklą, atkuria Balfo skyrių ir tampa jo direktoriumi, savo uždirbtus pinigus skiria Lietuvos išlaisvinimo reikalams ir kt. 1954 m. suorganizavo lietuvių visuomeninę ir kultūrinę radijo programą “Laisvės Varpas“, kuriai vadovavo ir ją vedė 40 metų, už tai negaudamas jokio atlyginimo, vien jausdamas pareigą puoselėti lietuvybę išeivijoje. Šalia daugelio apdovanojimų, kuriuos gavo už savo nuopelnus Lietuvai, 1995 07 03 buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Po 52-iejų metų klajonių Petras Viščinis su žmona Mira sugrįžo į gimtuosius Druskininkus. Čia vėlgi ėmėsi labdaringos veiklos, apie kurią rašėme praėjusiame laikraščio numeryje. Telieka patikslinti, kad M.K Čiurlionio memorialiniam muziejui jis skyrė 19 tūkst. JAV dolerių paramą.

M.K.Čiurlionio draugijos vietinio skyriaus pirmininkas A.Nedzelskis priminė, kad Druskininkuose, daugiausiai atvykėlių ir suleidusių čia šaknis mieste, P.Viščinis yra reta išimtis, nes jis druskininkietis nuo pradžios iki pabaigos, niekada nuo savo gimtosios vietos neatitrūkęs. Tai - asmenybė, pasižyminti visuma, kryptingu ėjimu nesiblaškant. Ar daug tarp mūsų tokių, kurie po sunkios darbo dienos fabrike atrastų jėgų ir prasmės rinkti lietuviškąją medžiagą, ruošti apie tai radijo programas, atiduoti savo santaupas Lietuvos reikalui? Pagaliau P.Viščinis savo dailės kūrinių kolekciją padovanojo ne kam kitam, o būtent gimtajam miestui. Savo įtaigų pasisakymą A.Nedzelskis užbaigė viltimi, kad Tarybos nariai, suteikdami Druskininkų miesto Garbės piliečio vardą Petrui Viščiniui, jį, dėl sunkios ligos nesikeliantį iš lovos, nors šiek tiek pradžiugintų. A.Nedzelskiui antrino vicemeras V.Dabrukas, pridūręs, jog šis reikalas - tikrai neatidėliotinas.

Miesto tarybos nariai balsavo, kad už ilgametį visuomeninį darbą Lietuvos laisvės labui, už ištikimybę Druskininkams Petrui Viščiniui būtų suteiktas Druskininkų miesto Garbės piliečio vardas.

Miesto tarybos posėdžio metu vietinės valdžios atstovai aplankė P.Viščinį Druskininkų ligoninėje ir įteikė jam Garbės piliečio regalijas - medalį, diplomą, pasveikino.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.