"Druskonis" Druskininku miesto savaitrastis

Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. gruodþio 22 - 28 d. Nr. 51 (428)

 

Mieli skaitytojai,

drauge ðventëme visas ðventes nuo Kalëdø iki Kalëdø. Kadangi vieni kitus paþástame, bièiuliðkai linkime Kûèiø ramybës ir meilës, visapusiðko pakilimo Kalëdø dienomis.

"Druskonis"

Kultûros centro etnografinis ansamblis "Stadalëlë" prie Nemuno

" Oi ant kalno baèkas kalë, Kalëda, Kalëda..."

Prie Kûèiø stalo susëda ne tik dar gyvasties pilni, bet ir iðëjusiems anapus bei toli iðvykusiems indai padedami. Taip susivienija ir ðeimos, ir giminës. Dzûkijoje giminystës ryðiai iki ðiol labai stiprûs, galbût todël sëslumu pasiþymim, netoli nuo gimtøjø vietø apsistodami. Dar ir daininga gentimi esam, todël visokiø mielø ðvenèiø metu dainuojam, vis neiðsidainuodami. Kalëdavodami vieni kitus lankysim ir, þinoma, tëvø ar seneliø dainas prisiminsim. Ko gero, geriausios ir


Visa medžiaga pateikta šiame laikraštyje yra šio laikraščio nuosavybė.