"Druskonis" Druskininku miesto savaitrastis

Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. gruodþio 15 - 21 d. Nr. 50 (427)

 

Dalis miesto menininkø gruodþio 10-àjà organizavo sniego seniø akcijà. Kadangi dabartinë mûsø kasdienybë persisunkusi rinkimø á prezidentus kampanija, tarp sniego seniø atsirado ir bûsimieji Lietuvos tvarkdariai Ðiø metø gruodþio 21 dienà ávyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Balsavimas rinkimø dienà vyksnuo 7 iki 21 val. rinkimø komisijos nurodytoje patalpoje. Rinkëjas balsuoja tik toje rinkimø apylinkëje, á kurios rinkëjø sàraðus jis yra áraðytas. Paðtu gautas rinkëjo balsas galioja tik toje rinkimø apylinkëje, á kurios rinkëjø sàraðà rinkëjas yra átrauktas. Balsavimo patalpa rinkëjams atidaroma tik susirinkus ne maþiau kaip 3/5 apylinkës rinkimø komisijos nariø. Iki balsavimo patalpos atidarymo rinkëjams joje gali bûti tik rinkimø komisijos nariai, stebëtojai ir budintis policininkas.


Visa medžiaga pateikta šiame laikraštyje yra šio laikraščio nuosavybė.