Apsimetëlis “TV reporteris” kurorte ieðkojo þuvingø vietø

Miesto gatvëse patruliuoja ir ðauliai

Policininkai sutaisë apvogtà automobilá

Nei dviratuko, nei pinigø / Brakonierius, nuðovæs briedá, nenustatytas

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.