Stogai ir balkonai praþydo antenomis

Violeta KLIMAITË

Ramybë tæsësi, kol nebuvo iðjungta LTV

Kai ðià vasarà Druskininkø TV bokðtas pasistatë naujuosius prancûziðkus siøstuvus, bene visi druskininkieèiai norom nenorom tapo TV sistemø, daþniø, diapazonø ir kitø neprivalomø visiems þinoti televiziniø niuansø þinovais. Galingi siøstuvai mûsø televizoriams siunèia TV programas tik decimetrinëmis bangomis, o druskininkieèiø, gyvenanèiø daugiabuèiuose, visos kolektyvinës antenos yra su metriniø bangø stiprintuvais. Kurá laikà lietuviðkosios TV stotys ásipareigojo “transliuotis” dviem bûdais, t.y. metrinëmis ir decimetrinëmis bangomis, kad þiûrovai galëtø susitvarkyti su savo televizoriais ir antenomis. Gyventojai aprimo, kol sistemos dirbo po senovei, taèiau prieð mënesá LTV metrinæ transliacijà nutraukë, pabjuro kitø TV programø vaizdas ekranuose, o tada ir prasidëjo visuotinis aiðkinimasis.

Kito pasirinkimo, ypaè daugiabuèiø namø gyventojams, nëra: arba kiekvienam butui pirkti po naujà decimetriniø bangø antenà, arba rinkti pinigus ir tvarkyti kolektyvinæ antenà. Sumaiðtis, kaip ir buvo tikëtasi, neslûgsta iki ðiol. Þmonës klausia patarimo þurnalistø, mes jiems patariame skambinti tel. 051 á UAB “Druskininkø butø ûkis” ir uþsiregistruoti dispeèerio knygelëje á eilæ (su ðia bendrove sudariusi sutartá privati S.Jakubausko ámonë, priþiûrinti miesto antenø ûká), tel.54659 meistrui S.Jakubauskui á namus, arba kreiptis á firmà “Mikrovisata” tel.53832, kuri specializuojasi originaliose TV antenose, keièia ne tik senàsias antenas, bet ir dëþutes, laidus.

Þmonës renkasi pigiau

S.Jakubauskas ðiuo metu sutvarkæs apie 20 proc. daugiabuèiø namø kolektyviniø antenø. Stiprintuvas vienai programai ir jo sumontavimas kainuoja 150 Lt. LTV po kolektyvinës antenos pertvarkymo decimetrinëmis bangomis transliuojama vietoje Lenkijos TV1 programos, TV3 rodo 2-uoju buvusiø metriniø bangø kanalu, BTV patobulinta antena galima matyti vietoje Lenkijos TV2. LNK kol kas transliuojama ir metrinëmis, ir decimetrinëmis bangomis, taèiau kai bus nutrauktas metriniø bangø siøstuvo darbas, meistrui vël reikës lipti ant stogo sureguliuoti laisvà ir nepriklausomà kanalà. Gyventojai nelieka be rusiðkøjø programø, tik vienintelë Baltarusijos TV transliuojama metrinëmis bangomis. Vëliau, iðsisprendus LNK kanalo pozicijai decimetriniø bangø diapazone, pasak S.Jakubausko, bus ieðkomos vietos ir galimybës matyti Lenkijos televizijas.

Vieni þmonës renkasi toká variantà - kiekvienai programai kolektyvinëje antenoje po atskirà stiprintuvà, kiti stato visiðkai naujà originalià kolektyvinæ antenà. Pasak “Mikrovisatos” direktoriaus J.Maþdþieriaus, tokias antenas statyti, o kartu ir keisti daugiabutyje iki kiekvieno buto iðvedþiotus laidus bei dëþutes reikalauja valstybinë daþniø komisija. Taèiau be oficialiø nuorodø, kurioms nusispjauti, gali þmogus skirti pinigø naujajai technikai, ar ne, originaliosios antenos, pritaikytos ðiuolaikiniams reikalavimams, turi neginèijamø privalumø. Jà pasistatæs namas jau nebesuks galvos, kai nustos transliuotis kokia programa metrinëmis bangomis, ji neslopins signalo, jei þmonës norës ásivesti kabelinæ televizijà.

Praþydo antenos

Nespëjome pamirðti individualiø antenø “ðienavimo” metø, kai ant daugiabuèiø buvo pastatytos kolektyvinës antenos, o ant stogø vël pradëjo dygti autonominës TV bangø gaudyklës. Kolektyviai gyvenantys þmonës, neapsikentæ, kol kolektyviniø antenø pertvarka uþsiims namø pirmininkai, savo gerbûviu ëmë rûpintis patys. Pasak J.Maþdþieriaus, gyventojai galëtø pagalvoti: dabar kiekvienas butas moka uþ individualià decimetriniø bangø antenà po 50, 60 Lt, o tokià sumà susidëjus visam namui, galima bûtø pastatyti vienà originalià kolektyvinæ antenà ir nesukti sau galvos. Taèiau maþiems - dviejø, trijø aukðtø daugiabuèiams labiau apsimoka individualus poþiûris á TV sistemø permainas. Nedidelio namo butui kolektyvinës antenos pakeitimai gali kainuoti apie 600 Lt, o devyniaaukðèio, kuris laidais susijungia su kito devyniaukðèio kolektyvine antena, butui - tik 3-6 Lt.

Pasak S.Jakubausko, druskininkieèiai nauja sistema transliuojamas programas mato labai skirtingai. Jø kokybë priklauso nuo namo, buto vietos, taip pat ir nuo televizoriaus.

Referendumo nebus

Pasak S.Jakubausko, pertvarkydamas kolektyvines antenas, jis daþnai susiduria su programø pasirinkimo problemomis. Pusë namo nori lietuviðkø TV programø, kita dalis - lenkiðkø ir rusiðkø. Jo nuomone, galbût ðià dilemà iðspræstø savivaldybë ar meras, pasiraðymas potvarká, kad pirmiausiai bûtø sutvarkyta Lietuvos programø transliacija, o paskui - laidos kitomis kalbomis. S.Jakubauskas pasiraðæs sutartá ir tvarko visus UAB “Druskininkø butø ûkis” eksploatuojamus namus, todël ðiø daugiabuèiø gyventojams problemø nebus. Ðie namai ið eilës bus sutvarkyti visi. Savarankiðkai besitvarkanèios daugiabuèiø namø bendrijos paèios turi rûpintis ir ieðkoti meistrø kolektyvinei antenai sureguliuoti. Gerai, jei namo pirmininkas pavyzdingas ir rûpinasi, kad pasikeitusias lietuviðkas TV programas matytø visi namo gyventojai. Pasak S.Jakubausko, yra mieste bendrijø, kuriø vadovai neskuba ieðkoti kolektyvinës antenos tvarkytojø ir rinkti ið þmoniø pinigus, nors tø namø gyventojai patys skambina meistrams ir klausia, kà daryti. Jis tvirtino, kad mokestis uþ kolektyvinæ antenà, kurá þmonës moka kiekvienà mënesá, tikrai nepadengs antenos pertvakymo kaðtø. “Tai - tas pats kaip kapitalinis remontas”, - sakë meistras, paþymëjæs, kad minëtais mokesèiais apmokamas kolektyvinës antenos pertvarkymo darbas, o brangiai kainuojanèioms detalëms, technikai reikia surinkti pinigus. Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.