REKLAMA (Vija)

Laikraðèio "" archyvai

RENGINIAI PARODOS
Lapkrièio 12 d. 13 val. Grupës "Kopëèios" galerija (Kosciuðkos g. 3a)

Tomo Mickonio akcija "Kiekvienam po paveikslëlá", skirta menininko 30 metø gimimo ir kûrybos jubiliejui. Akcija siekiama platinti meninæ kûrybà. Kiekvienas suaugëlis galës iðsirinkti vienà jam patikusá tapybos darbelá ar pieðiná ir neðtis namo.

Lapkrièio 13 d. 17 val. "Eglës" biblioteka

Literatûrinë popietë "Vincas Krëvë ir Druskininkai". Dalyvauja aktorius T.Vaisieta ir raðytojas R.Sadauskas.

14 d. 19 val. Kultûros centras

Senøjø lietuviðkø vestuviniø paproèiø vakaronë. Dalyvauja folkloro ansamblis "Stadalëlë".

15 d. 16 val. M.K.Èiurlionio muzikos mokykla

Muzikos popietë.

Maþoji galerija Ekspozicija ið privaèiø kolekcijø.

UAB ”Draugystës sanatorija” (V.Krëvës g. 4a)

Dailininkø grupës 3X retrospektyvinë paroda.

Centro "Dainava" maþoji salë Liucijos VRUBLIAUSKIENËS kûriniø paroda.

"Saulutës" sanatorijos salë Auklëtojos L.Vitkuvienës kûriniai "Atgimæs kartonas".

Kavinë "Ðirdelë" Nuo lapkrièio 12 d. fotografijo konkurso "Druskininkai. Ruduo" dalyviø darbø paroda.

"Eglës" san. biblioteka Valentino Algirdo KALIÛNO (Varëna) fotografijø paroda.

Ð.m. lapkrièio 18 d. 19.30 val.Kultûros centre

KOSTO

SMORIGINO

kûrybos vakaras.

Visø laikø dainos, mintys, apmàstymai. Bilieto kaina - 8 Lt.

Kolektyvinio bilieto 15-ai þmoniø kaina su nuolaida (bendra suma 100 Lt).

Tel. pasiteirauti: 8-233-52874, 8-233-52198.

Lapkrièio 11 d. "Eglës" sanatorijoje - 16 val.

"Vilniaus" sanatorijoje - 20 val.

Dainuoja

Stasys

POVILAITIS.


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.