Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997m. lapkrièio 10-16 d. Nr.45 (422)

Sumaiðtis dël TV antenø Apsiðaukëlis "LNK korespondentas" kurorte Skaitytojas raðo "Druskoniui"

Vyriðkomis rankomis atlikti dailûs nëriniai. Autoriaus nuotraukos

Mezgimas atitinka kantrø ir atkaklø pono Petro bûdà

Petras Jakavonis, gyvenantis Merkinës gatvëje, savo laisvalaikio pomëgiu - nërimu vaðeliu, mezgimu virbalais itin nustebino. Juk retai kuris vyras imasi ðiø kruopðèiø darbø, reikalaujanèiø ir kantrybës, ir skonio, ir fantazijos. Juolab retas kuris vyriðkis, mokantis megzti ir tuo namuose uþsiimantis, vieðai apie tai prisipaþásta, nes vis dar patriarchalinëje mûsø visuomenëje áprasta darbus skirstyti á moteriðkus ir vyriðkus. Jei to nedarai ar kitaip manai, susilauksi nepelnytø “komplimentø“, kad uþsiimi bobiðkais darbais ar ðiaip esi ne toks kaip visi. Taèiau tai nuobodþiø þmoniø, daþniausiai laisvalaikiu neturinèiø kur save dëti, kalbos. Todël ir raðyti apie jas nuobodu.


Miesto þinios


Teisëtvarka ir teisësauga


Sezonas ir kultûra


renginiai ir reklama


Kaip ramu Druskininkuose ! - DABAR !


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.