Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. spalio13-18 Nr.41(418)

Autobusø parkui gresia dvivaldystë

Taksi vairuotojas susitvarkë su já uþpuolusiais banditais

Ginklai, rasti Druskonio eþero dugneNatalija ir Eugenijus Þileliai su 3 mënesiø dukrele Lolita, kurios vardu tëtis pavadino savo gaminamà tortà

Ákvëpimas, gaminant tortà “Lolita“

Ðeimos verslas

Dël neáprasto verslo pardavusi visà savo uþgyventà turtà, beje, ir bu- tà, Þileliø ðeima ið Kauno atvyko pas mus ir rizikuodama investavo savo pinigus á A.Maèiulio individualios ámonës konditerijos cecho filialà, kuris ðiuo metu siûlo pirkëjams


(Þr. straipsná)


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.