Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. spalio13-18 Nr.41(418)

 


Svetimø vaikø nebûna

Lietuvos ir Èeèënijos tarpparlamentiniø ryðiø grupës vadovo A.Endriukaièio bei Grozno atstovës Lietuvoje A.Saijevos iniciatyva á Lietuvà liepos 24 d. buvo atveþti 35 Èeèënijos naðlaièiai vaikai. Kreipimasis á geros valios þmones, galinèius keliems mënesiams priglausti ið karo griuvësiø iðtrauktus Èeèënijos vaikus, buvo iðspausdintas ir “Druskonyje”. Á svetimà skausmà atsiliepë ir pagalbos rankà iðtiesë vienintelë druskininkieèiø A. ir V. Listopadskiø ðeima, tris mënesius priëmusi pasisveèiuoti trylikmetá èeèëniukà Bauddá. Berniukas, prieð dvejus metus netekæs savo tëvø ir septyniø broliø bei seserø, karà su savo jaunesniu broliu praleido, ðvilpiant kulkoms tarp Grozno griuvësiø.


(Þr. straipsná)


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.