Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. rugsëjo 29 - spalio 5d. Nr.39(416)

 Druskininkieèiai startuoja Lietuvos

krepðinio B lygoje

Nuo ðiol uþ savo komandà didþiajame Lietuvos krepðinyje sirgs ir druskininkieèiai, jau beveik pradëjæ laidoti viltá turëti kaþkà panaðaus á legendinius Vieciûnø “Drobës” krepðininkus, kaþkada rungtyniavusius ir Lietuvos krepðinio aukðèiausioje lygoje. Druskininkø krepðinio komanda “Tobis” (generalinio rëmëjo UAB “Tobis” pavadinimas) spalio 3 d. startuoja LKBL (Lietuvos krepðinio B lygoje). ( þr. straipsná)

 


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.