Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. rugsëjo 15-21 d. Nr. 37 (414)

 

 

 

 

Jeigu viskas klostysis gerai, sugriuvæs namas ant Ratnyèëlës kranto kitàmet pavirs nedidele vandens elektrine: toks jis kaþkada ir buvo

Elektrinë ant Ratnyèios kranto

Uþkliuvo begriûvantis namelis
Aptriuðæs, susmegæs nameliukas ant Ratnyèëlës kranto, ðalia Gardino-Veisiejø gatviø sankryþos, jau keleri metai kliûva sumaniems þmonëms, ið miesto valdþios gaunantiems vienà atsakymà - ðiame ichtiologinio draustinio zonoje stovinèiame objekte negali bûti jokios veiklos, susijusios su fekaline kanalizacija. Jeigu ne ðis stabdis, namelyje prie ðniokðèianèios Ratnyèios jau seniausiai dirbtø koks nors baras ar restoranas.

(Þr. sraipsná)


Miesto þinios

Teisëtvarka ir teisësauga


Sezonas ir kultûra
Renginiai

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.