Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. rugsëjo 8 - 14 d. Nr. 36 (413)

 

Festivalio pakyla buvo árengta gana netikëtoje vietoje

Druskos þmogus ir kiti Druskininkø centre svërë “Pûdà druskos“
Paskutiniaisiais vasaros savaitgaliais kurortà drebino masiniø renginiø gausybë, pasiûliusi ádomiø pramogø meniu. Ið eilës susirikiavo alaus ðventë, muzikos festivalis “Kur?“, ðokiø maratonas ir pagaliau country ir bliuzo festivalis “Pûdas druskos“, iðvaræs á centrinæ miesto vietà prie skubiai sumontuotos estrados tokià minià þiûrovø, susodinæs jà prie gausybës stalø, sukëlæs ant stogø, patubdæs ant vejø, kad net organizatoriai tokio aktyvumo nesitikëjo. (Þr. straipsná)


miesto þinios
teisësauga ir teisëtvarka
sezonas ir kultûra
renginiai ir reklama

Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.