Kontrabandinio brendþio prekyba vyksta visu smarkumu

Su aguonø galvuèiø lukðtø maiðu sulaikytas narkomanas sakë laukiàs metadono


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.